Р Е Г И С Т Ъ Р

на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество на Районен съд-Каварна

 

№ по ред

Входящ № / дата

Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Име, презиме, фамилия

Заемана длъжност

1

1968/ 05.06.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Велка Марчева Демирова

съдебен деловодител

2

1970/ 05.06.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Митко Костадинов Димитров

системен администратор

3

1989/ 06.06.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Радка Недева Георгиева

чистач

4

2015/ 06.06.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Анастасия Георгиева Митева

съдебен секретар

5

2017/ 06.06.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Севдалина Димитрова Георгиева

главен счетоводител

6

2019/ 06.06.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Мариана Йорданова Николова

съдебен архивар

7

2021/ 06.06.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Илияна Божилова Георгиева

съдебен деловодител - регистратура

8

2024/ 06.06.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Кичка Панчева Димитрова

съдебен деловодител

9

2044/ 07.06.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Ромелия Петрова Панайотова

съдебен деловодител - СИС

10

2048/ 07.06.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Елена Божидарова Шопова

съдебен секретар

11

2053/ 08.06.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Кунчо Атанасов Иванов

призовкар

12

2075/ 08.06.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Красимира Василева Георгиева

административен секретар