Р Е Г И С Т Ъ Р

на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 и т. 4 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество на Районен съд-Каварна

 

№ по ред

Входящ № / дата

Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Име, презиме, фамилия

Заемана длъжност

1

1967/ 05.06.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Велка Марчева Демирова

съдебен деловодител

2

1969/ 05.06.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Митко Костадинов Димитров

системен администратор

3

2014/ 06.06.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Анастасия Георгиева Митева

съдебен секретар

4

2016/ 06.06.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Севдалина Димитрова Георгиева

главен счетоводител

5

2018/ 06.06.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Мариана Йорданова Николова

съдебен архивар

6

2020/ 06.06.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Илияна Божилова Георгиева

съдебен деловодител - регистратура

7

2022/ 06.06.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Кичка Панчева Димитрова

съдебен деловодител

8

2043/ 07.06.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Ромелия Петрова Панайотова

съдебен деловодител - СИС

9

2047/ 07.06.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Елена Божидарова Шопова

съдебен секретар

10

2052/ 08.06.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Кунчо Атанасов Иванов

призовкар

11

2074/ 08.06.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2

Красимира Василева Георгиева

административен секретар