Уважаеми потребители, от 01.12.2019 г. Районен съд - Каварна е с нов официален сайт:

https://kavarna-rs.justice.bg/

Информацията в настоящия сайт е актуална до 30.11.2019 г.


АДРЕСИ, ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ И БАНКОВИ СМЕТКИ


АДРЕСИ

Адрес Каварна, 9650, ул. Дончо Стойков № 8
Интернет адрес http://rs-kavarna.com/
Електронен адрес rs_kavarna@abv.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

Административен ръководител - председател (0570) 8 10 10
Районни съдии (0570) 8 10 12
(0570) 8 10 13
Държавен съдебен изпълнител (0570) 8 10 17
Съдии по вписванията (0570) 8 10 14
Административен секретар (0570) 8 10 15
Главен счетоводител (0570) 8 10 16
Системен администратор (0570) 8 10 15
Съдебни секретари (0570) 8 10 20
Съдебен деловодител - съдебно-изпълнителна служба (0570) 8 10 17
Съдебен деловодител - регистратура и бюро за съдимост (0570) 8 10 19
Съдебни деловодители (0570) 8 10 18
Съдебен архивар (0570) 8 10 19
Факс (0570) 8 10 21

БАНКОВИ СМЕТКИ

За държавни такси BG21CECB979031E8458300
За вещи лица, гаранции и плащания по изпълнителни дела BG28CECB979033E8458300
BIC код CECBBGSF
Банка “ЦКБ” АД гр.Каварна

     От 13.03.2014 г. Районен съд – Каварна премина към обслужване на физически и юридически лица с ПОС терминални устройства. Събирането на приходите от държавни такси, глоби, съдебни разноски и др. по транзитната сметка и други приходи по набирателната сметка може се извършва чрез картови плащания. За целта са монтирани 4 броя ПОС терминални устройства – 2 бр. в служба „Регистратура” и 2 бр. в „Съдебно-изпълнителна служба”.

     Плащанията могат да се извършват с валидни национални и международни дебитни и кредитни карти CCB , MasterCart, Maestro, VISA , VISA electron , V PAY и Борика, издадени от български банки или от клонове на банки, извършващи банкова дейност на територията на Република България.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

от 8,30 ч. до 17,00 ч.