Защо е необходим модел за подбор и наемане на служители?

   Най-ценният ресурс на всяка организация са нейните служители. Целта на процеса на подбор трябва да бъде изграждането на надежден, целесъобразен, обхватен, открит и прозрачен процес, който гарантира наемането на най-подходящото и квалифицирано лице на дадена длъжност. Последователното използване на техниките, процедурите и предложенията в това ръководство ще помогне да се избегнат рисковете и проблемите, които често съпътстват оценката на кандидатите за дадена длъжност.

   Всяка организация, независимо дали е държавна или частна, прави неоснователни разходи в случай на неефективно наемане на служители.
   Макар трудовото право да става все по-обхватно и методиките за наемане на служители да се развиват, има неща, които не се променят. Неефективните практики за наемане на служители винаги водят до проблеми с дисциплината. Подобни проблеми могат да бъдат максимално редуцирани, ако работодателите подбират служителите си внимателно.

   Почти на всеки работодател се налага да се справя с различни дисциплинарни проблеми, породени от неправилни решения за подбор на служители. Когато всеки път при наемането на служители се прилагат унифицирани и открити конкурсни стандарти, ще се постигне:

      - ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И УНИФИЦИРАНОСТ,

      - ПРОЗРАЧНОСТ,

      - ОТГОВОРНОСТ,

      - ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ДОВЕРИЕ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА КАТО ЦЯЛО.