КАКВО Е СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ?
   Свидетелство за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало на дадено физическо лице.

   ЗАЩО МИ Е НЕОБХОДИМО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ?
   Свидетелство за съдимост се изисква при постъпване на работа. То е необходимо също при кандидатстване за получаване на определени разрешителни (напр. за работа в обменно бюро или за търговия с ценни книжа), както и за регистриране за упражняване на определена професия (напр. адвокати, лекари, архитекти).

   КАК ДА СИ ИЗВАДЯ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ?
   За да се извади свидетелство за съдимост, трябва да се предприемат следните стъпки:

      1. Свидетелството за съдимост се издава от Районния съд по месторождение на лицето (примерна молба е показана на обратната страна на брошурата). Молбата за издаване на свидетелство може да бъде подадена и чрез районен съд по местоживеене на молителя.
Молбата трябва да съдържа следната информация:
         - Трите имена и адреса на молителя 
         - Гражданство 
         - Единен граждански номер 
         - Трите имена на майката и бащата на молителя 
         - Място и дата на раждане 
         - Причина, поради която се иска свидетелство, а когато се касае за постъпване на работа - точната длъжност.

      2. Следните документи трябва да се приложат към молбата:
         - документ за самоличност
         - акт за раждане
         - удостоверение за наследници, ако се иска свидетелство за починал роднина

      3. Ако свидетелството за съдимост е за роднина, се изисква изрично писмено пълномощно. Когато се иска свидетелство за съдимост за други лица, се изисква изрично нотариално заверено пълномощно.

      4. Документ за внесена по банков път държавна такса (2 лева). В сградите на някои съдилища има клонове на банки. Ако такива няма, съдебният служител ще насочи молителя към най-подходящото място за плащане.

      Свидетелството за съдимост се издава в деня на поискването, когато това е възможно, или до 3 дни от постъпването на молбата. Когато молбата е подадена чрез районен съд, различен от този по месторождението на молителя, свидетелството се издава в срок до 7 дни от подаването на молбата

      Свидетелството за съдимост важи за срок 6 месеца от датата на издаването му.