СЪОБЩЕНИЯ И ПОКАНИ

01.04.2019г.
СЪОБЩЕНИЕ

Висшият съдебен съвет организира конкурс за ученическо есе на тема "Откровено за съдебната власт".

Приложение...


30.01.2019г.
СЪОБЩЕНИЕ

Ден на отворените врати в Районен съд - Каварна на 22.05.2019 г.

Приложение...


05.10.2018г.
СЪОБЩЕНИЕ

Протокол от заседание на комисията за разглеждане на постъпилите оферти за избор на фирма за доставка и монтаж на климатик за съръвърно помещение

Приложение...


03.09.2018г.
ПОКАНА

Процедура за избор на фирма за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение

Приложение...


18.06.2018г.
СЪОБЩЕНИЕ

Протокол от заседание на комисията за разглеждане на постъпилите оферти за избор на фирма за извършване на текущ ремонт на архивно помещение и избор на фирма за изработка, доставка и монтаж на метални стелажи за архив

Приложение...


15.05.2018г.
ПОКАНА

Процедура за избор на фирма за извършване на текущ ремонт на архивно помещение и избор на фирма за изработка, доставка и монтаж на метални стелажи за архив

Приложение...


29.01.2018г.
СЪОБЩЕНИЕ

Ден на отворените врати в Районен съд - Каварна на 30.05.2018 г.

Приложение...


15.12.2016г.
СЪОБЩЕНИЕ

Ден на отворените врати в Районен съд - Каварна на 05.05.2017 г.

Приложение...


28.04.2016г.
СЪОБЩЕНИЕ

Протокол от заседание на комисията за провеждане на конкурс за длъжността "Съдебен деловодител - регистратура" в Районен съд гр.Каварна

Приложение...


05.04.2016г.
СЪОБЩЕНИЕ

Списък /окончателен/ на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността "Съдебен деловодител - регистратура" в Районен съд гр.Каварна.

Приложение...


25.03.2016г.
СЪОБЩЕНИЕ

Списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността "Съдебен деловодител - регистратура" в Районен съд гр.Каварна

и

Списък на кандидатите с нередовни документи

Приложение...


22.02.2016г.
СЪОБЩЕНИЕ

Конкурс за заемане на длъжността "Съдебен деловодител - регистратура" в Районен съд гр.Каварна.

Приложение...


18.08.2015г.
СЪОБЩЕНИЕ

Покана за предоставяне на оферти за компютърна техника и периферни устройства за нуждите на Районен съд гр.Каварна.

Приложение...


20.07.2015г.
СЪОБЩЕНИЕ

Протокол от заседание на комисията за провеждане на конкурс за длъжността "Системен администратор - ІІ степен"

Приложение...


02.07.2015г.
СЪОБЩЕНИЕ

Списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността "Системен администратор - ІІ степен" в Районен съд гр.Каварна

и

Списък на кандидатите, недопуснати до участие в конкурс за длъжността "Системен администратор - ІІ стерен" в Районен съд гр.Каварна

Приложение...


22.06.2015г.
СЪОБЩЕНИЕ

Една свободна щатна бройка за длъжността "Държавен съдебен изпълнител" при условията на чл.68, ал.1, т.3 от КТ.

Приложение...


29.05.2015г.
СЪОБЩЕНИЕ

Конкурс за заемане на длъжността "Системен администратор - ІІ степен" в Районен съд гр.Каварна.

Приложение...


05.01.2015г.
СЪОБЩЕНИЕ

Ден на отворените врати в Районен съд гр.Каварна на 21.03.2015 г.

Приложение...


13.03.2014г.
СЪОБЩЕНИЕ

Районен съд гр.Каварна премина към обслужване на физически и юридически лица с ПОС терминални устройства. Събирането на приходите от държавни такси, глоби, съдебни разноски и др. по транзитната сметка и други приходи по набирателната сметка може да се извършва чрез картови плащания. За целта са монтирани 4 броя ПОС терминални устройства - 2 бр. в служба "Регистратура" и 2 бр. в "Съдебно - изпълнителна служба".

Плащанията могат да се извършват с валидни национални и международни дебитни и кредитни карти CCB, MasterCart, Maestro, VISA, VISA electron, V PAY и Борика, издадени от български банки или от клонове на банки, извършващи банкова дейност на територията на Република България.

Приложение...


16.01.2014г.
СЪОБЩЕНИЕ

Ден на отворените врати в Районен съд гр.Каварна на 30.04.2014 г.

Приложение...


10.01.2014г.
СЪОБЩЕНИЕ

Протокол от заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите в процедурата по избор на фирма за охрана (СОД) на сградата на Районен съд гр.Каварна

Приложение...


18.12.2013г.
ПОКАНА

Процедура по избор на фирма за охрана (СОД) на сградата на Районен съд гр.Каварна.

Приложение...


25.10.2013г.
СЪОБЩЕНИЕ

Протокол от заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите в процедурата по избор на обслужваща банка на Районен съд гр.Каварна

Приложение...


16.09.2013г.
ПОКАНА

Процедура по избор на банка за обслужване сметките на Районен съд гр.Каварна.

Приложение...


16.05.2013г.
ПОКАНА

Събиране на оферти за проектиране, изграждане и въвеждане в действие на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр.Каварна

Приложение...


12.04.2013г.
СЪОБЩЕНИЕ

Конкурс за една свободна длъжност "съдия по вписванията" при Районен съд гр.Каварна

Приложение...


01.02.2013г.
СЪОБЩЕНИЕ

Ден на отворените врати в Районен съд гр.Каварна на 20.03.2013 г.

Приложение...