О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                       

 КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на двадесет и седми март през две хиляди и осемнадесета  година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА 

 

като обсъди Ч.Гр.Д № 146/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство по чл.52 и сл. от Закона за наследството.

Образувано е по заявление на Д.А.Д., ЕГН **********,***, с което е заявил, че като наследник на И.Г.К.,***, починала на 14.10.2016г., се отказва от оставеното от нея наследство. Моли отказът му да бъде вписан в съответния регистър при съда по реда на чл.49, ал.1 от ЗН и да му бъде издадено удостоверение за направения отказ.

Съдът, след преценка на изложеното в заявлението и приложените към него писмени доказателства, приема следното:

Със смъртта на наследодателя наследниците придобиват възможността да приемат новооткритото наследство. Ако приемат наследството те ще придобият правата и съответно ще встъпят в задълженията на своя наследодател.

Законът позволява на наследниците да направят и отказ от наследството. По своята същност отказът от наследство е едностранно волеизявление на лице, притежаващо качеството наследник, с което то губи облагите и се освобождава от тежестите, с които е обременена една наследствена маса. По тази причина отказът от наследство е  формален и изричен акт, който следва да бъде облечен в писмена форма за действителност и да бъде извършен пред съдия, в чийто район е открито наследството. Съгласно чл.52, във връзка с чл.49, ал.1 от Закона за наследството, заявлението за отказ подлежи на вписване в особена книга за приеманията и отказите от наследство, която се води в районните съдилища.

От представеното по делото удостоверение за наследници № АО-11-343  от 29.06.2017г. издадено Община Каварна, се установява, че молителят Д.А.Д. е наследник по закон – син на И.Г.К., починала на 14.10.2016г. Съдът намира, че е спазена задължителната форма на отказа от наследство – писмена, като отказът е подписан от молителя.

Предвид изложеното и на основание чл.52 във вр. с чл.49 ал.1 от ЗН, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга на Районен съд гр.Каварна,  направения от Д.А.Д., ЕГН **********,***, отказ от наследството оставено от покойната му майка И.Г.К.,***, починала на 14.10.2016г в гр. Каварна, Акт за смърт № 0085 от 15.10.2016г.

ДА СЕ ИЗДАДЕ на молителя удостоверение за вписания отказ от наследството.

Определението не подлежи на обжалване. 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………..