Р   Е  Ш   Е   Н  И   Е

№.............

Гр.Каварна 30.07.2019г.

 

В     И  М  Е  Т О      Н  А     Н  А  Р О  Д  А

 

Каварненският районен съд в открито съдебно заседание на петнадесети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

разгледа докладваното от съдията Гр.д.№346/2019год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.530 и сл. от ГПК във връзка с чл.51 от Закона за наследството./ЗН/.

         Образувано е на основание молба подадена от “Банка ДСК” ЕАД гр.София, със седалище и адрес на управление гр.София улица „Московска“ № 19,чрез пълномощник юрисконсулт Б.Р.Н.,служебен адрес: ***,пл.“Свобода“ № 8 с искане на осн. чл. 51, ал. 1 ЗН да бъдат призовани наследниците на М.Н.Ш. ЕГН **********,починала на 11.04.2019г., за да заявят приемат ли оставеното от нея наследство или се отказват от същото.В молбата е посочено,че на 16.05.2018г. между „БАНКА ДСК“ЕАД и М.Н.Ш. ЕГН ********** е сключен Договор за текущо потребление.След проверка се установило,че лицето е починало.Ето защо за  “Банка ДСК” ЕАД възниква правен интерес да покани наследниците на М.Н.Ш. да изпълнят задълженията на наследодателя.Към молбата е приложено удостоверение за наследници изх.№ АО-11-216/05.06.2019г. ицздадено от Община Каварна от което се установява,че И.Т.И. ЕГН ********** е наследник по закон на майка си  М.Н.Ш. ЕГН **********,починала на 11.04.2019г.

         Настоящия състав приема,че е компетентен да разгледа молбата ,тъй като съгласно чл.1 от ЗН,наследството оставено от М.Н.Ш. ЕГН **********,починала на 11.04.2019г.  е открито в района на Районен съд гр.Каварна,където е последното местожителство на починалата.

         Съдът като съобрази,че молителят “Банка ДСК” ЕАД е заинтересовано лице по смисъла на чл.51 ал.1 от Закона за наследството и има право да иска от районния съдия след като призове лицата които имат право да наследяват,да им определи срок,за да заявят приемат ли наследството или се отказват от него и с оглед разпоредбата на чл.51 ал.1 и ал.2 от Закона за наследството,следва да съобщи на наследника по закон,посочен в удостоверение за наследници изх.№ АО-11-216/05.06.2019г. издадено от Община Каварна,че следва до датата на съдебно заседание да заяви с нарочна писмена молба или чрез личното си явяване,приема ли наследството оставено от наследодателя М.Н.Ш. ЕГН **********,починала на 11.04.2019г. или се отказва от него,като му указа и го предупреди,че ако не стори това в указания от съда срок ще изгуби правото си да приеме наследството.

         Съдът призова наследника в открито съдебно заседание,където запозна явилото се лице И.Т.И. ЕГН ********** с молбата на “Банка ДСК” ЕАД гр.София,след което го покани да направи своето изявление приема ли наследството,оставено от наследодателя М.Н.Ш. ЕГН **********,починала на 11.04.2019г. или се отказва от него.

         В съдебно заседание за молителя “Банка ДСК” ЕАД гр.София редовно призовани,не се явява представител и не се представляват от процесуален представител.

         Зяаинтересованата страна И.Т.И. ЕГН ********** редовно призован се явява лично и заявява,че приема наследството,оставено от майка му М.Н.Ш. ЕГН **********,починала на 11.04.2019г.

         Настоящия състав като взе предвид изложеното в молбата и след прецнка на събраните по делото доказателства счита,че молбата е допустима,подадена от заинтересовано лице по смисъла на чл.51 ал.1 от ЗН,чиито правен интерес се обуславя от наличието на изискуемо вземане от наследодателя в качеството му на кредитополучател по представения по делото договор за банков кредит.

         За провеждане на процедурата по приемане или отказ от наследство лицето имащо качеството на наследник следва да се яви лично и да изрази своята воля.Призованият в съдебно заседание единствен законен наследник на М.Н.Ш. ЕГН **********,починала на 11.04.2019г.,нейния син И.Т.И. ЕГН ********** заявява,че приема наследството ,поради което на основание чл.51 ал.1 и ал.3 във връзка с чл.49 ал.1 от ЗН,следва да се впише в особената за това книга при Районен съд гр.Каварна приемането на наслледството,оставено от наследодателя М.Н.Ш. ЕГН **********,починала на 11.04.2019г.

         Мотивиран от горното и на основание чл.537 ал.1 от ГПК във връзка с чл.51 ЗН,съдът

 

Р   Е  Ш   И :

 

         ДА СЕ ВПИШЕ на основание чл.51 ал.1 и ал.3 във връзка с чл.49 ал.1 от ЗН,в особената за това книга при Районен съд гр.Каварна приемане на наследството,оставено от М.Н.Ш.,*** ЕГН **********,починала на 11.04.2019г от страна на наследника и по закон И.Т.И. ЕГН ********** с адрес ***.

         Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: