О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на втори декември през двехиляди и шестнадесета  година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното ЧГр.Д №373/2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

С определение от 19.10.2016г. съдът е допуснал осъществяване на задължителна по закон правна помощ на длъжника Р.И.К., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, по изп.дело № 20167360400074, по описа на ЧСИ Виктория Рогова с рег. №736 от Камарата на ЧСИ с район на действие ОС Добрич, на основание чл.430 от ГПК, във вр. с чл.47, ал.6 от ГПК

С  писмо изх. № 1250/28.11.2016г., по чл.26, ал.1 от ЗПП, АК Добрич е уведомила съда, че за осъществяване на правна помощ по изп.дело № 20167360400074, по описа на ЧСИ Виктория Рогова, на длъжника Р.И.К. е определен адвокат Юлия Райнова Отузбирова и адвокат Йорданка Стойкова Мишева към адвокатска колегия Добрич.

Съдът намира, че са налице основанията на чл.26, ал.2 от ЗПП, за назначаване на определените адвокати за процесуални представители на длъжника.

С оглед характера на настоящото производство, с извършването на определените процесуални действия, предметът на делото е изчерпан, поради което производството по делото следва да бъде прекратено.

С тези съображения и на осн. чл.430 от ГПК, във вр. с чл.47, ал.6 от ГПК, съдът:

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА адвокат ЮЛИЯ РАЙНОВА ОТУЗБИРОВА и адвокат ЙОРДАНКА СТОЙКОВА МИШЕВА, към адвокатска колегия Добрич, за особен представител на длъжника Р.И.К., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, които да я представляват по изп.дело № 20167360400074, по описа на ЧСИ Виктория Рогова с рег. №736 от Камарата на ЧСИ с район на действие ОС Добрич.

ПРЕКРАТЯВА производството по Ч гр.д. № 373/2016г. по описа на РС Каварна, поради изчерпване предмета на делото.

ПРЕПИС от определението да се изпрати на ЧСИ Виктория Рогова с рег. №736 от Камарата на ЧСИ с район на действие ОС Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.                    

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ............................