О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

            КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на деветнадесети септември  през две хиляди и седемнадесета  година в състав:

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното Ч.Гр.Д №511/2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.430 от ГПК, вр. с чл.47, ал.6 от ГПК, образувано по молба на „АЙ ЕФ  ДЖИ  ЛИЗИНГ” АД с ЕИК 200115990 с адрес: гр.София, ул.”Триадица” № 6, офис 104 - взискател по изп.д.№ 20167370401597, по описа на ЧСИ Лучия Тасева, с рег. №737 от Камарата на частните съдебни изпълнители с район на действие ДОС и изпратена чрез ЧСИ, с искане за назначаване на особен представител при условията на чл.47, ал.6 от ГПК на длъжника  по това изпълнително дело – П.  А.М. с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: ***.

Твърди се, че молителят е взискател по изп.дело №20167370401597, по описа на ЧСИ Лучия Тасева, по което длъжник е П.А.М.. Въпреки, че длъжникът  има  регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на страната, същият не е открит, за да му бъдат връчени книжата по делото. Тъй като горното препятства предприемането на изпълнителни действия за събиране вземането на взискателят, същия чрез частния съдебен изпълнител е направил искане за назначаване на особен представител на длъжника на осн. чл.430 ГПК. 

След запознаване с молбата и приложените писмени доказателства, съдът счита, че искането на „АЙ ЕФ  ДЖИ  ЛИЗИНГ” АД с ЕИК 200115990 с адрес: гр.София, ул.”Триадица” № 6, офис 104, за назначаване на основание чл.47, ал.6 ГПК е основателно и като такова следва да бъде уважено, по следните съображения:

Видно от направената служебна справка по изп.д.№ 20167370401597, по описа на ЧСИ Лучия Тасева, с рег. №737 от Камарата на частните съдебни изпълнители с район на действие ДОС, длъжникът П.А.М. има регистриран както постоянен, така и настоящ адрес в Р България, на които е търсена и не е намерена, за да й се връчат книжата по делото. Предвид това обстоятелството ЧСИ е пристъпил към залепване на уведомление по реда на чл.47, ал.1 от ГПК на постоянния и настоящ адрес ***, а последният не се е явил да получи ПДИ в указания срок.

В т. 4 от ТР 2/2013г. на ОСГКТК на ВКС,  е прието, че районният съд по местоизпълнението назначава особен представител на длъжника, ако при пристъпването към изпълнение той има регистриран постоянен и настоящ адрес, но не може да бъде намерен там, нито може да се намери лице, което е съгласно да получи съобщението и длъжникът не се е явил да го получи в указания двуседмичен срок, съобразно чл. 430 ГПК.

В конкретния случай, с оглед данните по изпълнителното производство, съдът приема, че са налице предпоставките за назначаване на особен представител по чл. 430 ГПК,  поради което следва да се допусне назначаване на особен представител на длъжника, който да я представлява по изп.д.№ 20167370401597, по описа на ЧСИ Лучия Тасева, с рег. №737 от Камарата на частните съдебни изпълнители с район на действие ДОС.

Доколкото от представените доказателства на ЧСИ е видно размера на задължението на длъжника  към 28.10.2016г. е в размер на 48 638,81лв., то и следва да се определи възнаграждение за особения представител по реда на чл.10, т.2, вр. с чл.7, ал.2, т.4  от НМРАВ в размер на 1989,17лв., които да се поемат първоначално от молителя - взискател, като се внесат от същия по сметката на ЧСИ Лучия Тасева, в едноседмичен срок от получаване на настоящото определение.

След представяне на доказателства за внасяне на депозита следва да се изпрати искане до АК Добрич за определяне на адвокат, вписан в националния регистър за правна помощ, за осъществяване на задължителна по закон правна помощ (особено процесуално представителство) на длъжника   П.А.М..

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДОПУСКА предоставянето на правна помощ – особен представител на П.  А.М. с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: ***,  по изп.д.№ 20167370401597, по описа на ЧСИ Лучия Тасева, с рег. №737 от Камарата на частните съдебни изпълнители с район на действие ДОС, на основание чл.430 от ГПК, във вр. с чл.47, ал.6 от ГПК.

ЗАДЪЛЖАВА взискателя „АЙ ЕФ  ДЖИ  ЛИЗИНГ” АД с ЕИК 200115990 с адрес: гр.София, ул.”Триадица” № 6, офис 104, в едноседмичен срок от получаване на настоящото определение да внесе по сметката на ЧСИ Лучия Тасева, с рег. №737 от Камарата на частните съдебни изпълнители с район на действие ДОС, сумата от 1989,17лв /хиляда деветстотин осемдесет и девет лева и седемнадесет  стотинки/, представляваща депозит за възнаграждение на особения представител на длъжниците.  

След внасяне на депозита препис от определението да се изпрати на САК Добрич за определяна на адвокат от Националния регистър за правна помощ, за процесуален представител на длъжникът  П.  А.М..

Препис от определението да се връчи на взискателя „АЙ ЕФ  ДЖИ  ЛИЗИНГ” АД с ЕИК 200115990 с адрес: гр.София, ул.”Триадица” № 6, офис 104, представлявано от изп.директор Симеон Кичуков, чрез пълномощника му адв.Антоянета Николовска със съдебен адрес:***, офис 104

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………