О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Каварна, 31.10.2017 г.

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание проведено на тридесет и първи октомври  през две хиляди и седемнадесета година в състав

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като обсъди Ч.Гр.Д № 513 по описа за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Частно гражданско дело № 513/2017г. е образувано по молба за връчване на документи по Регламент /ЕО/ № 1393/2007г. на Европейски парламент и на Съвета,  вх.№ 2104/02.06.2017г. с предаващ орган Районен съд гр.Дармшадт, Република Германия на А.С.Е. с адрес ***.

С разпореждане № 1073 от 24.08.2017 г. съдът на основание чл.7, т.1 от Регламент /ЕО/ № 1393/2007г. на Европейски парламент и на Съвета  от 13.11.2007г., е разпоредил документите да се връчат на адресата, чрез призовкаря при РС Каварна, по реда на Гражданския процесуален закон.

Видно от отбелязването в разписката за връчване на съобщение, след трикратни посещения на адреса, в различни дни и часове в продължение на един месец, адресата не е намерен. По сведение на Анка Демирова Костова – майка на А.Е., същият от пет години живее в Република Полша.

На 05.10.2017г. е залепено уведомление по чл.47 от ГПК. В предвидения в разпоредбата на чл.47, ал.2 двуседмичен срок от залепване на уведомлението никой не се е явил да получи книжата. Съгласно чл.47 ал.1 от ГПК „Когато ответникът не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп - на входната врата или на видно място около нея”, съгласно ал.5 „Съобщението се смята за връчено с изтичането на срока за получаването му от канцеларията на съда или общината”.

От извършената служебна справка по реда на Наредба №14/18.11.2009г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”, се установява, че регистрираните настоящ и постоянен адрес на лицето А.С.Е., съвпада с посочения от предаващия орган адреса – гр.Каварна, ул.”Нефтяник” №78.

С оглед редовно проведената процедура по връчване на книжата, съгласно разпоредбите на гражданско процесуалния кодекс,  съдът намира, че съдебната поръчка е изпълнена, поради което производството Ч.Гр.д. №513/2017г. на РС Каварна, за връчване на съдебни документи по реда Регламент /ЕО/ №1393/2007г. на Европейски парламент и на Съвета, с предаващ орган Районен съд гр.Дармщадт, Федерална Република Германия и адресат А.С.Е., с адрес ***, следва да бъде прекратено.

Водим от изложеното СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Ч.Гр.д. № 513 по описа за 2017 г. на Каварненски районен съд, образувано по молба за връчване на документи по Регламент /ЕО/ № 1393/2007г. на Европейски парламент и на Съвета,  вх.№ 162/17.01.2017 г. с предаващ орган Районен съд гр.Дармшадт, Федерална Република Германия на А.С.Е. с адрес ***.

На предаващият орган да се изпрати удостоверение за връчване на документи /формуляр F.6 от регламента/, надлежно попълнено и заверено.

Копие от удостоверението /формуляр F.6 от регламента/, да се приложи по делото.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:........................