П Р О Т О К О Л

гр. Каварна,  13.06.2019 г.

 

Каварненският  районен съд,, в публично съдебно заседание на тринадесети юни  през  две хиляди и  деветнадесета   година  в състав:

 

Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при участието на секретаря: ****и прокурора:                                                    сложи за разглеждане

Ч. Гр. д. № 60 по описа за 2019 година,  докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл. 142, ал. 1 от ГПК на именното повикване в 12.04 часа се явиха:

 

МОЛИТЕЛЯТ “Банка ДСК” ЕАД  гр. София  редовно призован не се представлява.

НАСЛЕДНИЦИТЕ С.З.Ш. редовно призован не се явява и не се представлява; Г.З.Ш. редовно призован не се явява и  не се представлява.

СЪДЪТ, като взе предвид,  че не са налице процесуални пречки за разглеждане на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО В ДНЕШНОТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

СЪДЪТ   докладва молбата, въз основа на която е образувано производството  по делото.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА  СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените съм молбата писмени доказателства – договор за кредит за текущо потребление от 28.05.2018 г.; удостоверение за наследници изх. № АО-03-67-001/23.01.2019 г. от Община гр. Каварна.

СЪДЪТ докладва: В изпълнение на Определение № 254/10.05.2019 г. на наследниците С.З.Ш. и Г.З.Ш. е даден срок до края на днешното съдебно заседание да заявят приемат ли наследството или се отказват от него, като същите са предупредени с призовките до тях, че ако в дадения им срок не отговорят същите съгласно чл. 51 ал. 2 от Закона за наследството биха загубили правото да приемат наследството. На 03.06.2019 г. наследниците са получили призовките с дадените указания. До момента не са представили по делото молби, както и не се явяват в днешното съдебно заседание.

С оглед на изложеното СЪДЪТ приема, че наследниците с оглед разпоредбата на чл. 51 ал. 2 от Закона за наследството са загубили правото си да приемат наследството, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по Ч. Гр. д.  60/2019 г. по описа на Районен съд гр. Каварна поради изчерпване на неговия предмет.

На основание чл. 51 ал. 2 от Закона за наследството да се впишат в особената за това книга на Районен съд гр. Каварна обстоятелствата, че наследниците са загубили правото си да приемат наследството.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба от страните пред Окръжен съд гр. Добрич в едноседмичен срок от датите на получаване на съобщенията.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 12.10 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 17.06.2019 година.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                        СЕКРЕТАР: