О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на шести ноември през двехиляди и осемнадесета  година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА 

 

като обсъди Ч.Гр.Д № 729/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство по чл. 52 и сл. от Закона за наследството.

Образувано е по молба на И.Е.С., ЕГН **********,***, с която е заявил, че като наследник на Д.Е.Д.,***, починал на 28.06.2018 г. се отказва от оставеното от него наследство. Моли отказът му да бъде вписан в съответния регистър при съда по реда на чл. 49, ал. 1 от ЗН и да му бъде издадено удостоверение за направения отказ.

Съдът, след преценка на изложеното в заявлението и приложените към него писмени доказателства, приема следното:

Със смъртта на наследодателя наследниците придобиват възможността да приемат новооткритото наследство. Ако приемат наследството те ще придобият правата и съответно ще встъпят в задълженията на своя наследодател.

Законът позволява на наследниците да направят и отказ от наследството. По своята същност отказът от наследство е едностранно волеизявление на лице, притежаващо качеството наследник, с което то губи облагите и се освобождава от тежестите, с които е обременена една наследствена маса. По тази причина отказът от наследство е  формален и изричен акт, който следва да бъде облечен в писмена форма за действителност и да бъде извършен пред съдия, в чийто район е открито наследството. Съгласно чл. 52, във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за наследството, заявлението за отказ подлежи на вписване в особена книга за приеманията и отказите от наследство, която се води в районните съдилища.

От представеното по делото удостоверение за наследници изх. № АУГ-455/21.09.2018 г. издадено Община Шабла, се установява, че молителят И.Е.С. е наследник по закон – брат на Д.Е.Д., починал на 28.06.2018 г. Съдът намира, че е спазена задължителната форма на отказа от наследство – писмена, като отказът е подписан от молителя.

Предвид изложеното и на основание чл. 52 във вр. с чл. 49 ал. 1 от ЗН, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга на Районен съд гр.Каварна,  направения от И.Е.С., ЕГН **********,***, отказ от наследството оставено от покойния му брат Д.Е.Д.,***, починал на 28.06.2018 г. в гр. Добрич, Акт за смърт № 746 от 28.06.2018 г.

ДА СЕ ИЗДАДЕ на молителя удостоверение за вписания отказ от наследството.

Определението не подлежи на обжалване. 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………..