О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на дванадесети ноември  през две хиляди и осемнадесета година в състав

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като обсъди Ч.Гр.Д № 738/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.  530 и сл. от ГПК, във вр. с чл. 165, ал. 4 от СК, инициирано от М.П.Я., като настойник на поставената  под пълно запрещение М.А.К., настанена в ДПЛУИ „Свети Пантелеймон” с.Българево, общ.Каварна на 22.04.1987 г.

С подадената молба Я. е поискала от съда да издаде разрешение за изтегляне на сумата от 1900,00  лева от личния влог на  К.  разкрит в Банка ДСК, клон Каварна. Посочила е,  че сумата  ще бъде  използвана по следния начин: 1200,00 лева за закупуване на климатик; 300,00 лева за закупуване на памперси; 400,00  лева за закупуване  на телевизор.

От събраните по делото писмени доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

Изложените в молбата обстоятелства, относно пълната недееспособност на М.А.К.  и представителната власт на настойника, съдът намери за доказани с представените по делото експертно решение   №0989 от 13.07.1993 г. на ТЕЛК СПЕЦ.ПСИХ. Варна, решение  от 1998 г. на Добричкия окръжен съд, постановено по Гр.дело № 280/1997 г., удостоверение № 293/03.09.2010 г. за настаняване в ДВУИ с. Българево,  протокол № 19 от 19.03.2008 г. от заседание на органа по настойничество и попечителство при Община Каварна и удостоверение № АО-02-57 от 29.01.2018 г., издадено от органа по настойничеството и попечителство при Община Каварна.

Твърдението за наличие на спестовен влог се установи от представения заверен препис на спестовната книжка на М.А.К.,*** с наличност  към 26.10.2018 г. от  5 771,11  лева.

От представената  декларация на настойническия съвет на М.А.К.  от 07.11.2018 г. съдът приема за доказано, че средствата, които ще бъдат изтеглени от влога на поставеното под пълно запрещение лице ще бъдат използвани изцяло за неговите нуждите, относно пребиваването му  в дома, закупуване на климатик, памперси и телевизор. 

Горното е изцяло  в интерес на запретената К. и от очевидна нейна полза, тъй като е свързано с обезпечаване на необходимите й ежедневни потребности и цели осигуряване на един по-добър начин на живот. Поради изложеното съдът намира, че са налице основанията на чл. 165 ал. 4 и чл. 130 ал. 3 от СК за издаване на разрешение за разпореждане с влог на недееспособно лице, поради което следва да уважи молбата.

С молбата е направено искане за освобождаване на молителя от заплащане на следващата се държавна такса, на основание чл. 83, ал. 2 от ГПК. Настоящият състав приема, че са налице визираните в разпоредбата на чл. 83, ал.2, т. 1, 2, 3 и 7 от ГПК предпоставки за освобождаване от заплащане на дължимата държавна такса за производството по делото. Касае се за молба депозирана от настойник на лице, което е настанено в специализирана институция за социални услуги на държавна издръжка. Установи се от данните по делото, че лицето е поставено под пълно запрещение, получава пенсия поради инвалидност, която постъпва ежемесечно по посочената в молбата банкова сметка, ***ва дейност и да реализира доходи. В този смисъл съдът следва да признае, че молителят няма достатъчно средства да заплати изискуемата държавна такса, поради което същият следва да бъде освободен от заплащането й.  

Воден от горното и на основание чл. 165, ал. 4, вр. чл. 130, ал. 3 от СК, СЪДЪТ

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСВОБОЖДАВА М.П.Я., действаща като настойник на поставената под пълно запрещение М.А.К.,  с ЕГН **********, настанена в ДПЛУИ „Свети Пантелеймон” с. Българево, общ.Каварна, от заплащане на дължимата държавна такса за производството по делото.

РАЗРЕШАВА на М.П.Я. с ЕГН ********** ***, в качеството на настойник на поставената под пълно запрещение М.А.К. с ЕГН **********, настанена в ДПЛУИ „Свети Пантелеймон” с. Българево, общ. Каварна, ДА ИЗТЕГЛИ сумата от 1900,00 лева (хиляда и деветстотин лева) от влога на М.А.К., спестовна книжка серия  А-2012  №071223  изд. на 17.02.2014 г. от Банка ДСК ЕАД, клон Каварна, сметка № BIC: ***: ***, която сума да бъде използвана за закупуване на климатик,   памперси и телевизор.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………….