О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Каварненски районен съд в закрито съдебно заседание на единадесети октомври, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №279/2016г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.233 от ГПК.

Постъпила е молба с вх.№3091/06.10.2016г. подадена от М.В.П. *** – ищец в производството по делото, с която заявява пред съда, че на основание чл.233 от ГПК се отказва от иска си срещу ответника Н.Г.Н. *** и моли делото да бъде прекратено.

Съдът като разгледа молбата и докладваното гр.д.№279/2016г., намира за установено следното:

Гр.д.№279/2016г. е образувано по подадена молба от М.В.П. с ЕГН ********** ***, против Н.Г.Н. ***, за заплащане на сумата от 2170.00 лева, дължими за ползвана земеделска земя.

Депозираната молба с оглед изложеното искане за отказ от иска е  допустима. Защитата на накърненото гражданско право е обусловена от волята на неговия носител, поради което гражданския процес влиза в действие, ако, доколкото и докогато легитимираното лице търси защита. Израз на този принцип е и правото на страната да поиска прекратяване на съдебната намеса в спорното правоотношение.  Съгласно чл.233 от ГПК,  ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право във всяко положение на делото. В този случай той не може да предяви отново същия иск, а отказът от иск е неоттегляем.

Поради горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№279/2016г. по описа на Районен съд Каварна, със страни: ищец - М.В.П. *** и ответник - Н.Г.Н. ***.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Добрич, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………