О  П Р  Е  Д  Е  Л  Е Н  И  Е

 

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито съдебно заседание на пети януари, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д.№297/2015г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по молба с вх.№2088/09.07.2015г., подадена от Д.С.С. с ЕГН ********** и Н.С.А. с ЕГН ********, чрез упълномощеното адв.дружество“***“, със служебен адрес: гр.***“, №52, ет.2, офис 9, срещу Решение на Етажната собственост на „Жилищна и търговска сграда“, разположена в УПИ ІІ-101, строителен квартал от с.Стефаново, съдебен адрес:***. Молбата е с правно основание чл.40 от ЗУЕС.

С Разпореждания съдът е указал на ищците в едноседмичен срок да отстранят констатираните нередовности, като този срок по тяхна молба е бил продължаван. В срока  молителите не са изпълнили задължението си и не са отстранили нередовностите.

Горното налага на осн. чл.129, ал.3 от ГПК нередовната молба, ведно с приложенията да бъде върната на молителите, а образуваното съдебно производство да бъде прекратено.

Мотивиран от изложеното СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА на Д.С.С. с ЕГН ********** и Н.С.А. с ЕГН ********, чрез упълномощеното адв.дружество“***“, със служебен адрес: гр.***“, №52, ет.2, офис 9, молба с вх.№2088/09.07.2015г. ведно с приложенията.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№297/2015г. по описа на КРС.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ДОС, в 1-седмичен срок от връчване на ищците.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………