Р   Е  Ш  Е  Н   И   Е

 

Гр.Каварна, 29.06.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание на двадесет и девети юни, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря …………, като разгледа докладваното от съдията гр.д. №561/2015г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.250 от ГПК, за допълване на Решение №40/04.05.2017г. на Районен съд Каварна по гр.д. №561/2015г. по описа на същия съд със страни: ищци – Р.И.О. с ЕГН ********** *** и Р.И.О. с ЕГН ********** ***, чрез пълномощника си адв.И.Ж. –ДАК и ответник – Х.И.П. с ЕГН ********** ***.

Постъпила е молба от ищците по делото, с която правят искане съдът да се произнесе с допълнително решение по предявения от ответника насрещен установителен иск по отношение на процесния имот предмет на делото.

Производството по делото е образувано по искова молба с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК, с който ищците са предявили отрицателен установителен иск срещу ответника, че същия не е собственик на ПИ с идентификатор ***.*** по КК на гр.Каварна. С отговора на исковата молба ответника е предявил насрещен иск спрямо първоначалните ищци за установяване правото му на собственост на същия имот – положителен установителен иск по чл.124 от ГПК.

С Решение №40/04.05.2017г. съдът е уважил ищцовите искови претенции, но е пропуснал да се произнесе по предявения насрещен иск.  В мотивите на решението съдът е обсъдил иска, като в диспозитивната част на решението е пропуснал да се произнесе по този иск, порази което намира молбата за основателна.

Поради изложеното и на основание чл.250 от ГПК, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ДОПЪЛВАНЕ диспозитива на Решение №40/04.05.2017г. по гр.д. №561/2015г. по описа на КРС,  в следния смисъл:

ОТХВЪРЛЯ предявения от Х.И.П. с ЕГН ********** ***, срещу  Р.И.О. с ЕГН ********** *** и Р.И.О. с ЕГН ********** ***, иск за установяване право на собственост върху ПИ с идентификатор ***.*** по КК на гр.Каварна, като неоснователен и недоказан.

Решението за допълване може да се обжалва пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………..