П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 28.04.2016 година

 

Каварненският районен съд  в публично съдебно заседание на  двадесет и осми април през  две хиляди и шестнадесета   година в състав:

 

                                                        Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

                                                   Съд. заседатели:

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и   прокурора:                                                         сложи на разглеждане

Гр. дело № 249 по описа на 2015 год. докладвано  от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл. 142 ал. 1 от ГПК на именното повикване в  10.00 часа се явиха:

 

ИЩЦИТЕ Д.С.К. редовно призована чрез адв. А. се явява лично  и с адв. Н.А. ***, редовно упълномощена и приета по делото;  С.Т.А. редовно призован чрез адв. А.  не се явява, представлява се от адв. Н.А., редовно упълномощена и приета по делото; И.Т.Г. редовно призована чрез адр. А. не се явява, представлява се от адв. Н.А. ***, редовно упълномощена и приета по делото; Й.Т.А. редовно призован чрез адв. А. не се явява, представлява се от адв. Н.А. ***, редовно упълномощена и приета по делото; М.Й.Ж. редовно призована чрез адв. А. не се явява, представлява се от адв. Н.А. ***, редовно упълномощена и приета по делото; Г.С.С. редовно призована чрез адв. А. не се явява, представлява се от адв. Н.А. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

ОТВЕТНИЦИТЕ З.Т.К. редовно призован по чл. 39 от ГПК не се явява, представлява се от адв. В.К. ***, редовно упълномощен и приет по делото; Д.Т.З. редовно призована по чл. 39 от ГПК не се явява, представлява се от адв. В.К. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.П.К. редовно призован не се явява.

СЪДЪТ изслушва страните относно хода на съдебното заседание.

АДВ. А. – Няма пречки. Да се даде ход на делото.

АДВ. К. – Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че страните са редовно призовани, надлежно се представляват от упълномощени представители, не правят възражение по хода на делото и на основание чл. 142 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ

АДВ. А. – Госпожо Съдия, представили сме на Вашето внимание постигната между страните спогодба, както и проект за делба, регистриран в СГКК гр. Добрич, като Ви молим да одобрите постигнатата от нас съдебна спогодба. Към спогодбата представяме декларации и проект за делба. Не се противопоставям да бъде вписана и одобрена внесената спогодба. Считам, че същата не противоречи на закона и добрите нрави.

АДВ. К. – Госпожо Съдия, страните сме постигнали споразумение в смисъла, в който е изложено в молбата на ищците. Не се противопоставям да бъде вписана и одобрена постигнатата спогодба.

         ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ

                                      О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представеният от ищците проект за делба на поземлен имот, както и 5 бр. декларации и 1 бр. пълномощно.

        

СЪДЪТ, като взе предвид, че между страните по делото  е  постигната    спогодба   за  начина на разделяне на допуснатите до съдебна делба недвижими  имоти

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

      ВПИСВА В ПРОТОКОЛА ПОСТИГНАТАТА СЪДЕБНА СПОГОДБА за извършване на делба на следните недвижими имоти:

1. Урегулиран поземлен имот – НИВА, земеделска земя, с площ от 60.002 дка, находяща се в землището на с. Н., общ. Каварна, III-та категория, съставляваща имот с кадастрален идентификатор *** по кадастралната карта и кадастралните регистри, при съседи: Имоти с №№ ***, ***, ***, ***.

2.Урегулиран поземлен имот – НИВА, земеделска земя, с площ от 19.980 дка, находяща се в землището на с. Н., общ. Каварна, III-та категория, съставляваща имот с кадастрален идентификатор *** по кадастралната карта и кадастралните регистри, при съседи: Имоти с №№ ***, ***, ***, ***, *** и *** между съделителите – страни в производството по Гр.д. № 249/2015г. по описа на КРС.

 

 

1.     Д.С.К., ЕГН: **********,***

2.     С.Т.А., ЕГН: **********,***

3.     И.Т.Г., ЕГН: **********,***

4.     Й.Т.А., ЕГН: **********,***

5.     М.Й.Ж., ЕГН: **********,***

6.     Г.С.С., ЕГН: **********,***

7.     З.Т.К., ЕГН: **********,***

8.     Д.Т.З., ЕГН: **********,***

всичките страни-съделители по Гр.д. № 249/2015г. по описа на Районен съд гр. Каварна с предмет – делба на съсобствен недвижим имот:

 

Въз основа на влязлото в законна сила съдебно Решение № 104/18.11.2015г. от 16.12.2015г. по цитираното по-горе дело и на проект за делба на поземлени имоти, регистрирани в АГКК – СГКК гр. Добрич, заключението на вещото лице инж. Хр. К. сключихме настоящата спогодба при следните условия:

I.                ОТНОСНО поземлен имот с идентификатор № *** Нива в землището на с. Н., общ. Каварна с площ от 60.011 дка,

1.              Д.С.К. получава в дял и става изключителен собственик на: Поземлен имот – НИВА, находящ се в землището на с. Н. с площ от 42.507 /четиридесет и два декара 0.507 кв.м/ дка с идентификатор ****.

Стойността на този дял е 78 625 /седемдесет и осем хиляди шестстотин двадесет и пет/ лв.

2.              М.Й.Ж. и Г.С.С. получават в общ дял  и стават съсобственици на поземлен имот – НИВА, находящ се в землището на с. Н. с площ от 7.501 /седем декара 0.501 кв.м./ дка с кадастрален идентификатор ****; Г.С.С. притежава в собственост 2.501 дка в идеална част и М.Й.Ж. притежава в собственост 5.000 /пет/ дка в идеална част.

         Стойността на този дял е 13 875 /тринадесет хиляди осемстотин седемдесет и пет/ лв.

3.              З.Т.К. и Д.Т. К. получават в общ дял  и стават съсобственици на поземлен имот – НИВА, находящ се в землището на с. Н. с площ от 5.002 /пет декара 0.002 кв.м./ дка с кадастрален идентификатор ****; З.Т.К. притежава в собственост 2.501 дка в идеална част,  Д.Т.З. притежава в собственост 2.501 дка в идеална част.

         Стойността на този дял е 9 250 /девет хиляди двеста и петдесет/ лв.

4.              И.Т.Г., Й.Т.А., С.Т.А. получават в общ дял и стават съсобственици на поземлен имот – НИВА, находящ се в землището на с. Н. с площ от 5.001 /пет декара 0.001 кв.м./ дка с кадастрален идентификатор ****, в който  И.Т.Г. притежава в собственост 1.667 дка в идеална част, Й.Т.А. притежава в собственост 1.667 дка в идеална част, С.Т.А. притежава в собственост 1.667 дка в идеална част.

Стойността на този дял е 9 250 /девет хиляди двеста и петдесет/ лв.

 

II.             ОТНОСНО Поземлен имот НИВА, находящ се в землището на с. Н. с кадастрален идентификатор *** с площ от 19.980 дка

5.              Д.С.К. получава в дял и става изключителен собственик на: Поземлен имот – НИВА, находящ се в землището на с. Н. с площ от 19.980 /деветнадесет декара 0.980 кв.м/ дка с кадастрален идентификатор ****.

Стойността на този дял е 31 970 /тридесет и една хиляди деветстотин и седемдесет/ лв.

        

         За своето дялово участие в описания по-горе имот съделителите получават от Д.С.К. парично уравнение както следва:

1.                И.Т.Г. получава за уравнение сумата от 943.35 /деветстотин четиридесет и три лева тридесет и пет стотинки/ лв.

2.                С.Т.А. получава за уравнение сумата от 943.35 /деветстотин четиридесет и три лева тридесет и пет стотинки/ лв.

3.                Й.Т.А. получава за уравнение сумата от 943.35 /деветстотин четиридесет и три лева тридесет и пет стотинки/ лв.

4.                М.Й. Ж. получава за уравнение сумата от 2 830.00 /две хиляди осемстотин и тридесет/ лв.

5.                Г.С.С. получава за уравнение сумата от 1 410 /хиляда четиристотин и десет/ лв.

6.                З.Т.К. получава за уравнение сумата от 1 332 /хиляда триста тридесет и два/ лв.

7.                Д.Т.З. получава за уравнение сумата от 1 332 /хиляда триста тридесет и два/ лв.

Страните съделители заявиха, че са съгласни съдебните разноски и държавни такси по Гр.д. № 249/2015г. да се разпределят помежду им съобразно полученото от тях имущество.

Страните съделители заявиха, че с подписаната от тях спогодба са уредили имуществените и парични отношения във връзка с поделените недвижими имоти, предмет на Гр.д. № 249/2015г. по описа на РС Каварна.

 

 

 

 

С П О Г О Д И Л И  С Е:

 

1:............................................                               2………………………..        

Д.С.К.                            С.Т.А.

Чрез пълномощник:                                        Чрез пълномощник:

адв. Н. А.                                                           Н. А.

 

3............................................                               3…………………………              

И.Т.Г.                              Й.Т.А.

Чрез пълномощник:                                        Чрез пълномощник: адв. адв. Н. А.                                                                      Н. А.

 

 

5…………………………………                       6………………………….

М.Й.Ж.                            Г.С.С.

Чрез пълномощник:                                          Чрез пълномощник:

адв. Н. А.                                                        адв. Н. А.      

 

 

7………………………………….                    8………………………………                                        

Д.Т.З.                               З.Т.К.

Чрез пълномощник:                                          Чрез пълномощник:

адв. В. К.                                                  адв. В. К.              

  

 

 

 

СЪДЪТ, като взема предвид, че постигнатата между страните съдебна спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави и на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК.

 

                                                                                                    

                                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигната между страните по Гр. Д № 249/2015г. по описа на КРС съдебна спогодба за извършване на съдебна делба на недвижими имоти:

 

1.    Урегулиран поземлен имот – НИВА, земеделска земя, с площ от 60.002 дка, находяща се в землището на с. Н., общ. Каварна, III-та категория, съставляваща имот с кадастрален идентификатор *** по кадастралната карта и кадастралните регистри, при съседи: Имоти с №№ ***, ***, ***, ***.

2.    Урегулиран поземлен имот – НИВА, земеделска земя, с площ от 19.980 дка, находяща се в землището на с. Н., общ. Каварна, III-та категория, съставляваща имот с кадастрален идентификатор *** по кадастралната карта и кадастралните регистри, при съседи: Имоти с №№ ***, ***, ***, ***, *** и ***.

 

Въз основа на влязлото в законна сила съдебно Решение № 104/18.11.2015г. от 16.12.2015г. по цитираното по-горе дело и на проект за делба на поземлени имоти, регистрирани в АГКК – СГКК гр. Добрич, заключението на вещото лице инж. Хр. К. сключихме настоящата спогодба при следните условия:

I. ОТНОСНО поземлен имот с идентификатор № *** Нива в землището на с. Н., общ. Каварна с площ от 60.011 дка,

1.              Д.С.К. получава в дял и става изключителен собственик на: Поземлен имот – НИВА, находящ се в землището на с. Н. с площ от 42.507 /четиридесет и два декара 0.507 кв.м/ дка с идентификатор ****.

Стойността на този дял е 78 625 /седемдесет и осем хиляди шестстотин двадесет и пет/ лв.

2.              М.Й.Ж. и Г.С.С. получават в общ дял  и стават съсобственици на поземлен имот – НИВА, находящ се в землището на с. Н. с площ от 7.501 /седем декара 0.501 кв.м./ дка с кадастрален идентификатор ****; Г.С.С. притежава в собственост 2.501 дка в идеална част и М.Й.Ж. притежава в собственост 5.000 /пет/ дка в идеална част.

         Стойността на този дял е 13 875 /тринадесет хиляди осемстотин седемдесет и пет/ лв.

3.              З.Т.К. и Д.Т. К. получават в общ дял  и стават съсобственици на поземлен имот – НИВА, находящ се в землището на с. Н. с площ от 5.002 /пет декара 0.002 кв.м./ дка с кадастрален идентификатор ****; З.Т.К. притежава в собственост 2.501 дка в идеална част,  Д.Т.З. притежава в собственост 2.501 дка в идеална част.

         Стойността на този дял е 9 250 /девет хиляди двеста и петдесет/ лв.

4.              И.Т.Г., Й.Т.А., С.Т.А. получават в общ дял и стават съсобственици на поземлен имот – НИВА, находящ се в землището на с. Н. с площ от 5.001 /пет декара 0.001 кв.м./ дка с кадастрален идентификатор ****, в който  И.Т.Г. притежава в собственост 1.667 дка в идеална част, Й.Т.А. притежава в собственост 1.667 дка в идеална част, С.Т.А. притежава в собственост 1.667 дка в идеална част.

Стойността на този дял е 9 250 /девет хиляди двеста и петдесет/ лв.

 

II.             ОТНОСНО Поземлен имот НИВА, находящ се в землището на с. Н. с кадастрален идентификатор *** с площ от 19.980 дка

1.              Д.С.К. получава в дял и става изключителен собственик на: Поземлен имот – НИВА, находящ се в землището на с. Н. с площ от 19.980 /деветнадесет декара 0.980 кв.м/ дка с кадастрален идентификатор ****.

Стойността на този дял е 31 970 /тридесет и една хиляди деветстотин и седемдесет/ лв.

        

         За своето дялово участие в описания по-горе имот съделителите получават от Д.С.К. парично уравнение както следва:

-                     И.Т.Г. получава за уравнение сумата от 943.35 /деветстотин четиридесет и три лева тридесет и пет стотинки/ лв.

-                     С.Т.А. получава за уравнение сумата от 943.35 /деветстотин четиридесет и три лева тридесет и пет стотинки/ лв.

-                     Й.Т.А. получава за уравнение сумата от 943.35 /деветстотин четиридесет и три лева тридесет и пет стотинки/ лв.

-                     М.Й. Ж. получава за уравнение сумата от 2 830.00 /две хиляди осемстотин и тридесет/ лв.

-                     Г.С.С. получава за уравнение сумата от 1 410 /хиляда четиристотин и десет/ лв.

-                     З.Т.К. получава за уравнение сумата от 1 332 /хиляда триста тридесет и два/ лв.

-                     Д.Т.З. получава за уравнение сумата от 1 332 /хиляда триста тридесет и два/ лв.

Страните съделители заявиха, че са съгласни съдебните разноски и държавни такси по Гр.д. № 249/2015г. да се разпределят помежду им съобразно полученото от тях имущество.

Страните съделители заявиха, че с подписаната от тях спогодба са уредили имуществените и парични отношения във връзка с поделените недвижими имоти, предмет на Гр.д. № 249/2015г. по описа на РС Каварна.

 

УКАЗВА на страните, че съгласно чл. 234, ал. 3 от ГПК съдебната спогодба има значението на влязло в сила съдебно решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

ОСЪЖДА Д.С.К., ЕГН: **********,*** да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 2 211.90 /две хиляди двеста и единадесет лева и деветдесет стотинки/ лева,   представляваща  2% върху стойността на дяловете  й.

ОСЪЖДА М.Й.Ж., ЕГН: **********,*** и Г.С.С., ЕГН: **********,*** да заплатят  солидарно държавна такса по сметка на КРС в размер на 277.50 /двеста седемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ лева,   представляваща  2% върху стойността на дела  им.

         ОСЪЖДА З.Т.К., ЕГН: **********,*** и Д.Т.З., ЕГН: **********,*** да заплатят солидарно държавна такса по сметка на КРС в размер на 185.00 /сто осемдесет и пет/ лева, представляваща  2% върху стойността на дела  й.

         ОСЪЖДА И.Т.Г., ЕГН: **********,***, Й.Т.А., ЕГН: **********,*** и С.Т.А., ЕГН: **********,*** да заплатят солидарно държавна такса по сметка на КРС в размер на 185.00 /сто осемдесет и пет/ лева, представляваща  2% върху стойността на дела  й.

 

ПОРАДИ изчерпване на   предмета на делото във втора фаза делба СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА   производството  по извършване на делбата по Гр.дело № 249/2015г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството подлежи  на обжалване в едноседмичен срок, считано от днес пред Окръжен съд гр.Добрич.

         ЗАСЕДАНИЕТО приключи в  10.45  часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 28.04.2016г.

                                              

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                          СЕКРЕТАР: