О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в закрито съдебно заседание на десети март, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря .............................. и в присъствието на прокурора ......................, като разгледа докладваното от съдията гр.д. №551/2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

С определение от о.с.з. на 16.02.2017г.  Каварненският районен съд, след изслушване на страните и желанието им за постигане на спогодба е преценил, че делото е изяснено от фактическа страна и са събрани всички необходими за решаване на спора доказателства, е сложил край на устните състезания в заседанието по същество на делото и е пристъпил към постановяване на решение за развод по взаимно съгласие.

На 06.03.2017г. е постъпила молба от С.Х.Т., ответник в производството с която заявява, че оттегля молбата си за допускане на развод по взаимно съгласие, поради недобросъвестното поведение на ищеца, касаещо отношението му към нея като съпруга и поради оказана и наложена принуда над нея за постигане на споразумение, поради което моли делото да продължи по исков ред.

Съдът като разгледа молбата, намира от правна страна следното:

Процесуалния закон дава възможност, определенията които не слагат край на делото да бъдат изменявани или отменявани от същия съд вследствие на изменение на обстоятелствата, грешка или опущение. В случая молителя - ответник сочи изменение на обстоятелствата след приключване на устните състезания, поради което и моли да бъде отменен хода по същество и делото да продължи по общия исков ред. Веднъж обаче, производство, което е преобразувано на основание чл.321, ал.5 от ГПК от такова по исков ред в производство по взаимно съгласие не може да продължи отново по исков ред. Същото следва да бъде прекратено. И тъй като молителя С.Х.Т. не е съгласна с постигнатото в с.з. споразумение, съдът следва да разясни на страните, че настоящото производство ще бъде прекратено, като молителката има възможност да предяви нова искова молба за развод поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака, с посочване на всички факти довели до това.

Така мотивиран, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯВА протоколно определение от о.с.з. на 16.02.2017г.., с което е даден ход на делото по същество на спора.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№5651/2016г. поради оттегляне на съгласието на С.Х.Т. за развод по взаимно съгласие.

Определението за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок пред Окръжен съд Добрич от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………….