О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Каварненски районен съд в закрито съдебно заседание на осемнадесети април, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №9/2016г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.129, ал.3 от ГПК.

Постъпила е молба с вх.№62/11.01.2016г. от И.И.М. с ЕГН ********** ***, съдебен адрес:***, адв.М.В.,  правно основание чл.542 и сл. от ГПК.

С разпореждане от 12.01.2016г., съдът е оставил молбата без движение  с указание до молителя, в едноседмичен срок да изправят констатираните нередовности на основание чл.129, ал.2 от ГПК. Съобщението е връчено на 14.01.2016г., като след тази дата срока за изправяне на нередовностите е продължаван два пъти, а последния срок е изтекъл на 11.04.2016г.

С оглед неизпълнението на указанията и в срок, и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът следва да върне молбата на молителката, като прекрати производството по гр.д.№507/2014г. по описа на Районен съд Каварна.

Така мотивиран, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА молбата с вх.№62/11.01.2016г.  на молителя И.И.М. с ЕГН ********** ***, съдебен адрес:***, адв.М.В..

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№9/2016 г. по описа на Районен съд Каварна.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Добрич, в едноседмичен срок от връчването му на молителите.

 

 

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………