П Р О Т О К О Л

гр. Каварна,  19.06.2018 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на деветнадесети юни през две хиляди и осемнадесета година  в състав :

Председател: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

                                                                                                                                                                                             

при участието на секретаря: АНАСТАСИЯ МИТЕВА 

и прокурора :  ………………………………   сложи за разглеждане Гр.д. № 1 по описа за 2018 година,   докладвано от Районния съдия.

 

След спазване разпоредбите на чл.142 ал.1 от ГПК на именното повикване в 10.30 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ „А1 България” ЕАД /Мобилтел ЕАД/ редовно призован, при условията на чл. 51, ал. 1 ГПК, не се представлява. Депозирано е писмено становище.

ОТВЕТНИКЪТ А.П.А., редовно призован, не се явява, не се представлява. Депозирана е писмена молба за разглеждане на делото в нейно отсъствие.

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки по хода на

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите молби и становища от страните:

 Молба вх.№ 2188/18.06.2018г от ответника, съдържаща искане за прекратяване на производството поради липса на правен интерес с оглед извършените плащания на претендираната сума.

 Молби вх. № 2178/18.06.2018 г., с която ищецът признава извършеното плащане от страна на ответника, на задълженията, за които е образувано настоящото производство, моли за постановяване на решение при признание на иска и доколкото плащането е извършено след образуване на заповедното производство и след подаване на възражение по чл. 414 ГПК, от страна на длъжника, моли за присъждане на разноски направени в заповедното и в исковото производство. Представя списък с разноски.

СЪДЪТ, предвид липсата на възражения по изготвения проекто-доклад, както и липсата на други основания за неговото коригиране или изменение

О П Р Е Д Е Л И:

ОБЯВЯВА изготвеният с Определение № 277/25.05.2018 г. проекто-доклад за окончателен. Същият да се счита за неразделна част от настоящия съдебен протокол.

СЪДЪТ, за да се произнесе по направените в исковата молба и депозирания по делото отговор на същата доказателствени искания, намира, че до събиране в рамките на настоящото производство следва да бъдат допуснати процесуално допустимите, относими към предмета на делото и необходими с оглед изясняване на действителните фактически обстоятелства по делото по смисъла на чл. 146, ал. 4 ГПК доказателства. Ето защо и на основание чл. 148 ГПК СЪДЪТ намира, че представените с исковата молба и отговора по нея писмени документи следва да бъдат приети като доказателства по делото, както и че към доказателствата по делото следва да бъде приобщено служебно изисканото ч. гр. д. № 14228/2017г. по описа на ВРС, 43 състав.

С оглед горното СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като писмени доказателства по делото, представените с исковата молба заверени копия на писмени документи, както следва: приложение №1 къмдоговор № А1068490 от 03.04.2012г., условия за ползване нан тарифни плановеM-Tel ACTIVE STAR r M-Tel MAX; договор  № А1068490 от 03.04.2012г.;  анекс към договор №А1068490 от 06.03.2013г.; приложение №1 към договор № А1068490 от 06.03.2013г., условия за ползване на тарижни планове Мтел Моби от 06.03.2013г.; 8 броя фактури с №029731898, №0298810401, №03004055858, №0302239817, №0304338235, №0306189816, №0307796577, №0307796577.

ПРИОБЩАВА към доказателствата по делото служебно изисканото ч. гр. д. № 14228/2017г. по описа на ВРС, 43 състав;

 СЪДЪТ като съобрази постъпилите от страните молби и задължителната съдебна практика на ВКС, обективирана в ТР № 4/2013г., т. 10в, счете, че производството следва да бъде прекратено поради липса на правен интерес за ищеца, с оглед извършеното плащане от страна на длъжника на сумите, за които е издадена заповед за изпълнение и е образувано настоящото производство.

Относно разноските:

В случая плащането е настъпило след издаване на заповедта за изпълнение, т.е. ответникът е станал причина за образуване на заповедното производство и сега не може да черпи права от собствената си забава, поради което дължи изцяло присъдените в заповедното производство разноски.

На ищеца следва да бъде издаден изпълнителен лист за разноските, направени в заповедното производство.

Предвид направеното оспорване с подаденото възражение по чл. 414 ГПК, ответникът е дал повод за установяване размера на вземанията, поради което в негова тежест следва да бъдат възложени направените в настоящото исково производство разноски.

Ето защо на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноски за настоящото производство съобразно представеният списък и доказателствата за действителното им извършване, а именно 25.00 лв. ДТ и 180.00 лв. адвокатско възнаграждение.

С оглед горното Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 130 ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 1/2018г. по описа на Районен съд Каварна.

ОСЪЖДА А.П.А. с ЕГН **********, с адрес ***, м-т „Добрева Чешма”, ул. „Влас” № 2, да заплати на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД /МОБИЛТЕЛ ЕАД/, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление:  гр. София, ПК 1309, район Илинден,  ул.”Кукуш”, № 1, разноски за настоящото производство в общ размер 205.00 лв. /двеста и пет лева/, от които 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ държавна такса и 180.00 лв.  /сто и осемдесет лева/ адвокатско възнаграждение.

ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД /МОБИЛТЕЛ ЕАД/, ЕИК 131468980, за разноските направени в заповедно производство по Ч.гр.д. № 14228/2017 г., по описа на РС Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частта жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението за постановяване.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.45 часа.

                                                          

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………….

 

 

СЕКРЕТАР: ……………….