О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                         

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на шестнадесети август,  през две хиляди и деветнадесета година в състав

                                                                                            

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като обсъди Гр.Д №102/2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Гражданско дело №102/2019г. е образувано на основание искова молба, подадена от “ТВ САТ КОМ” ООД, ЕИК , със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“И. Гарванов“, №6, представлявано от К.К.К., чрез адв.В.Д. ***, съдебен адрес ***, партер, против „К** САТ“ ООД, ЕИК  със седалище и адрес на управление гр.К**, ул.“Георги Кирков“, №3, вх.Б, представлявано от О.В.А. и „**“ ООД, ЕИК със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Марица“, №154, ет.3, представлявано от управителя И.Х.Г.. С исковата молба ищецът е предявил специалния отрицателен установителен иск по чл.440 от ГПК, с който иска да лбъди признато за установено по отношение на „ТВ САТ КОМ“ ООД, вписано в ТР при АВ с ЕИК , със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“И. Гарванов“, №6, представлявано от управителя К.К.К., като трето лице, „К** САТ“ ООД, ЕИК , със седалище и адрес на управление гр.К**, ул.“Георги Кирков“, №3, вх.Б, представлявано от управителя О.В.А. в качеството на взискател и „**“ ООД с ЕИК  със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Марица“, №154, ет.3, представлявано от управителя И.Х.Г., в качеството на длъжник по изпълнително дело №263/2018г. по описа на ЧСИ Мариана Обретенова, с рег.№758, с район на действие ОС Пловдив, че длъжникът „**“ ООД не е собственик на кабел модел QR 540 JCASS USA, ПАРТИДЕН №, който е бил разположен в HDPI-тръба, част от разширение извършването на действия по принудително изпълнение по изп.дело №263/2018г. по описа на ЧСИ Мариана Обретенова.

В с.з., проведено на 20.06.2019г. ищецът е направил изменение на иска, в петитумната част, в следния смисъл: съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на „ТВ САТ КОМ“ ООД като трето лице, „К** САТ“ ООД като взискател и „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ“ ООД, като длъжник по изп.дело №263/2018г., че взискателя „К** САТ“ ООД не е собственик на процесния кабел.

Каварненският районен съд, след преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Повод за образуване на настоящото производство е започнало принудително изпълнение по изп.дело №263/2018г. по описа на ЧСИ Мариана Обретенова, което е приложено по настоящото дело. Същото е било образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден въз основа на Заповед №2395 за изпълнение на задължение на предаване на вещи въз основа на документ по чл.417 от ГПК. Със заповедта длъжникът „**“ ООД е осъден да предаде на кредитора „К** САТ“ ООД, следната вещ: един брой тръба HDPE-тръба, част от разширение на КЕСМ /кабелна електронно-съобщителна мрежа/ по опис, неразделна част от Договор за покупко-продажба от 26.02.2018г. за предоставяне на телекомуникационни услуги с дължина 3500м., с обща дължина на коаксиалните и оптични кабели – 7500 м. съгласно Разрешение за строеж №468/26.09.2006г., Разрешение за строеж №249/11.06.2007г., Разрешение за строеж №78/31.03.2010г., въведена в експлоатация №91/24.08.2011г. и кабелна мрежа по Разрешение за строеж №42/12.02.2007г., издадени от Главния архитект на Община Асеновград.

Ищецът е предявил специалния установителн иск по чл.440 от ГПК, с който иска за се установи, че взискателя „К** САТ“ ООД не е собственик на сочения кабел.

Искът по чл.440 от ГПК е предвиден като защита на трети лица в случаите, когато принудителното изпълнение за парично задължение е насочено върху имущество, което не принадлежи на длъжника и с изпълнението се засягат правата на тези трети лица. Освен чрез този иск, защитата на тези трети лица може да бъде осъществен и чрез обжалване действията на съдебния изпълнител по реда на чл.435, ал.4 от ГПК, ако в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движими вещи,те се намират във владение на вещта, по отношение на която са предприети действия по принудително изпълнение.

За да е допустим иска по чл.440, ал.1 от ГПК е необходимо да е налице правен интерес за предявяването му. Правен интерес е налице, когато по започнало принудително изпълнение за парично вземане са предприети изпълнителни действия върху дадена вещ, които засягат права на третото лице върху вещта, предмет на изпълнението. Правата на третото лице върху вещта, предмет на изпълнението, не са предмет на иска по чл.440, ал.1 от ГПК, а само обуславят правния му интерес за предявяването му. Целта е при уважаването на иска да бъде установено, че вещта не принадлежи на длъжника и по този начин да се отрече възможността да се насочи принудителното изпълнение за негово задължение върху имущество, което принадлежи на трето лице. Затова е необходимо и принудителното изпълнение върху вещта да не е приключило.

В настоящия случай изпълнилото дело е образувано по молба за предаване на движими вещи,  а не за парично задължение. Отделно от това, ищецът иска да се установи, че взискателя не е собственик на процесния кабел, а не длъжника. Разпоредбата на чл.440, ал.1 от ГПК повелява да се установи, че имуществото върху което е насочено изпълнението не е собственост на длъжника.

Изложеното по-горе води до извод за недопустимост на предявения иск, който следва да бъде прекратен, поради липса на правен интерес от страна на ищеца.

 Водим от горното, Съдът

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело №102/2019г. по описа на Районен съд К**, образувано по молба на “ТВ **” ООД, ЕИК 115545438, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“И. Гарванов“, №6, представлявано от К.К.К., чрез адв.В.Д. ***, съдебен адрес ***, партер, против „К** САТ“ ООД, ЕИК 124621041 със седалище и адрес на управление гр.К**, ул.“Георги Кирков“, №3, вх.Б, представлявано от О.В.А. и „**“ ООД, ЕИК 115545452 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Марица“, №154, ет.3, представлявано от управителя И.Х.Г., като недопустимо.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчване на страните, пред Окръжен съд Добрич.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………