П Р О Т О К О Л

   гр. Каварна, 25.09.2019 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и пети септември през  две хиляди и деветнадесета година  в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря: А.М.и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА   сложи за разглеждане Гр.д. № 104 по описа за 2019 година,   докладвано от Районния съдия.

 

След спазване разпоредбите на чл. 142 ал.1 от ГПК на именното повикване в 11.35 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ В.  Н.Д., редовно призован се явява лично,  не  се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ОДМВР Добрич, редовно призован се представлява юрк. М.Ж., редовно упълномощен с пълномощно приложено по делото.

КОНТРОЛИРАЩАТА СТРАНА Прокуратурата на Република България, чрез представител РП Каварна, редовно призована, се представлява от прокурор при РП Каварна Бонка Костадинова -Белчева.

СЪДЪТ, запитва страните за становището им по хода на делото?

ИЩЕЦ  РОСЕН Д.: Да се даде ход на делото.

ЮРК. М.Ж.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице порцесуални пречки по хода на делото 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ при подготовка на делото за съдебно заседание констатира следното:

Производството пред РС Каварна е образувано по първоначално предявени от В.Н.Д., срещу ОДМВР Добрич и Прокуратурата на Република България, субективно съединени искове с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ за осъждане на ответниците да му заплатят солидарно сумата от 7000 лева, ведно със законната лихва,  считано от 14.09.2017 г., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в психически терзания, стрес и притеснения във връзка с неоснователно повдигнато срещу него обвинение и страх от осъждане

С оглед заявения от ищеца Д., устно в съдебно заседание проведено на 18.06.2019 г.,  отказ от иска спрямо ответника Прокуратурата на РБългария, производството по отношение на този ответник е прекратено с влязло в сила определение.

Ищецът в исковата молба, в молба вх. № 2070/05.06.2019 г. и в проведеното открито съдебно заседание обосновава претенциите си с искане да бъде ангажирана отговорността на Държавата от незаконни действия на административният й орган ОД на МВР Добрич в двете хипотези — незаконосъобразни актове и бездействие. Обосновава пасивната легитимация по спора с фактически и правни доводи, че насочва претенциите си срещу МВР, поради това,  че чрез действията и бездействията на служители на този орган е предизвикан вредоносния резултат.

Сочените от ищеца действия, изразяващи се в осъществяване на дейност на служители на МВР за поддържане на реда, за разкриване на престъпления, оперативно издирвателната дейност, дейността по контрол и отчет на веществените доказателства и осигуряването на подходящи условия за правилното съхранение и пазене на веществените доказателства безспорно са административни – чл. 6 ЗМВР. Претенциите за обезщетение на вредите, настъпили при осъществяването й се квалифицират по чл. 1 ЗОДОВ и подлежат на разглеждане по реда на АПК. В посочения смисъл са и постановените по реда на чл. 135, ал. 4 АПК Определение № 25 от 12.05.2017 г. по гр. д. № 19/2017 г., 5 чл. с-в на ВКС и ВАС, Определение № 63 от 15.11.2010 г. по адм. д. № 49/2010 г., смесен 5 чл. с-в на ВАС, Определение № 40 от 30.10.2014 г. по гр. д. № 43/2014 г., 5 чл. с-в на ВКС и ВАС. Както е посочено в същите, твърдението, че вредите на ищеца са причинени вследствие на незаконосъобразно упражнена административна дейност, от служители на МВР сочи на правно основание на претенцията – чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, което определя компетентността на Административния съд да разгледа и реши делото

При това положение, съдът намира, че съгл. разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от ЗОДОВ, претенцията следва да бъде разгледана по реда на АПК и първа инстанция по делото следва да бъде административен съд, а съгласно местната подсъдност – Административен съд Добрич (съгл. т. 1 от ТП № 2/2014 от 19.05.2015 г. на Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС и Първа и Втора колегии на ВАС). Т.к. исковата молба е адресирана до Каварненски районен съд и е заведена в деловодството на районния съд, образуваното по нея дело следва да бъде прекратено и да бъде изпратено на компетентния за разглеждането му съд.

Воден от горното, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА на осн. чл. 14, ал. 2 от ГПК, производството по Гр. Д. № 104/2019 г. на Каварненски районен съд и ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд гр. Добрич.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от днес.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 11.40 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 25.09.2019 г.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ :

                                                       

 

                                                                   СЕКРЕТАР: