О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Каварненският районен съд, в закрито заседание на шести ноември през двехиляди и осемнадесета година в състав

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като обсъди Гр.Д № 107/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано на основание искова молба подадена от “БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.”, клон България, срещу С.С.Р., с правно основание на предявения иск чл. 422 вр. с чл. 415, ал. 1 ГПК вр. с чл. 79, ал.1, пр.1 ЗЗД.

Извършвайки повторна проверка относно допустимостта на предявения иск съдът констатира, че производството по делото е ненадлежно учредено, поради липсата както на материалноправно, така на процесуално представителство на ищеца.

От извършената служебна справка в ТР се установява, че дружеството заявител „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД е заличено. При налични данни за осъществено вливане в чуждестранното юридическо лице търговец - „БНП Париба Пърсънъл Файненс – С.А”, се приема, че се прехвърлят правата и задълженията на преобразуваното дружество заявител, поради което легитимиран да подаде установителен иск за установяване вземанията по издадената заповед за изпълнение е чуждестранното ЮЛ.

Независимо, че по партидата в ТР на дружеството „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България” КЧТ е вписано като обем на представителна власт процесуално представителство пред съдилищата, клонът на чуждестранно юридическо лице няма самостоятелна правосубектност. Съгласно чл. 17а, ал. 1 от ТЗ, чуждестранно лице, регистрирано с право да извършва търговска дейност според националния си закон, може да регистрира клон в Република България, като клонът се вписва в търговския регистър. Въпросното вписване обаче не води до възникване на нов правен субект и в този смисъл той не е самостоятелно юридическо лице. Възможността клон на дружество да участва в съдебен процес, дори като пълномощник на юридическото лице от негово име и за негова сметка, е изцяло изключена с аргумент от разпоредбата на чл. 20 ТЗ. Изричното пълномощно, дадено от юридическото лице на клона, не може да създаде за клона права както за материалноправно, така и за процесуално представителство и поради факта, че според общите правила на ЗЗД представителят трябва да има дееспособност (за физическите лица) и правоспособност (за ЮЛ).

 

Процесната заповед № 393 от 28.12.2017 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по частно гражданско дело № 773/2017 г. по описа на Районен съд Каварна, е по заявление и в полза на кредитора „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ЕИК 130697606. Исковата молба по реда на чл. 422 от ГПК е подадена от друг правен субект-„БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“, ЕИК 204915054, възникнал на 21.12.2017 г. Не отговаря на действителността материалноправното твърдение на ищеца, че той е страна по процесния договор за кредит. Видно от приложенията към исковата молба, кредитор е заличеното търговско дружество „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД. Заповедното производство е рамка на исковото по чл. 422 от ГПК, за установяване съществуването на вземането по издадената в полза на кредитора заповед за изпълнение на паричното задължение, поради което при ненадлежност на активно легитимираната по делото страна, производството е недопустимо образувано и следва да бъде прекратено. Процесуалната легитимация следва материалноправната по заповедта, а в случая друг е носителя на материалното право, заявено пред съда за защита. 

Мотивиран от горното и на основание чл. 129, ал. 4 и чл. 81 от Гражданско процесуалния кодекс, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 107/2018 г. по описа на Районен съд Каварна.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, от внесения депозит, на адвокат Л.И.Н., за процесуалното представителство по реда на чл. 47, ал. 6 от ГПК, на ответника по делото С.С.Р., в размер на 60,00 лв. (шестдесет лева), за проучване на делото (чл. 6, т. 3 от Наредба №1/09.07.2004г. на Висшия адвокатски съвет).

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, в едноседмичен срок от връчването му на страните, пред Окръжен съд Добрич.

 

             

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………