Н Е П Р Е С Ъ С Т В Е Н О   Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Гр.Каварна, 11.05.2017г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд, в открито съдебно заседание  на четвърти май, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Елена Шопова, като разгледа докладваното от съдията гр.д. №11/2017г. по описа на КРС, и за да се произнесе съдът взе предвид следното:

 

Гражданско дело №11/2017г. е образувано на основание искова молба с вх.№75/12.01.2017г., подадена от „***“ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес ан управление: гр.***, ул.“***“, представлявано от Управителя Д.И.А., срещу „***“ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, р-н ***, ул.“***“, №**, ет.*, ап.*, представлявано от Управителя А.С.О..

С молбата си ищецът е предявил срещу ответника искове с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД, във вр. с чл.228 от ЗЗД относно сумата от 4492.39 лева, намалена с определение от о.с.з. и иск по чл.86 от ЗЗД относно сумата от 350.81 лева.

В с.з. процесуалния представител на ищеца поддържа предявените искове с направеното изменение на исковете  на основание чл.214 от ГПК и прави искане  за постановяване на неприсъствено решение.

Ответника не е взел становище по иска, като не е депозирал писмен отговор в законоустановения срок, не се явява в първото по делото съдебно заседание и не е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие.

Видно от приложените по делото книжа, на ответника са били указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжата и неявяване в съдебно заседание.

От представените по делото писмени доказателства може да се направи извод за вероятната основателност на иска. Видно е от представените писмени доказателства, че между страните е налице сключел валиден договор за наем, прекратен с Анекс №4 от 25.04.2016г. Отделно от това са налице доказателства и за дължимостта на претендираните суми. Освен това ответника не оспорва исковете, като напротив във висящия процес е подписал протокол за прихващане на суми, което частично е намалило неговото задължение. Горното е отразено в допуснатата и приета по делото съдебно-счетоводната експертиза.

По тези съображения, съдът установява наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по чл.239 от ГПК, поради което и претенцията следва да бъде уважена.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК на ответника следва да бъдат възложени разноските в производството, които възлизат на 1089.70 съгласно приложен списък за разноски.

 Съдът намира, че са налице предпоставките на чл.238 и чл.239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

Мотивиран от горното и на основание чл.238 и чл.239 от ГПК, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСЪЖДА „***“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, р-н ***, ул.“***“, №**, ет.*, ап.*, представлявано от Управителя А.С.О. да заплати на  „***“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, ул.“***“, представлявано от Управителя Д.И.А., сумата от 4492.39 (четири хиляди четиристотин деветдесет и два лева и тридесет и девет стотинки) лева представляваща неизплатени задължения за ток, вода и наем по договор за наем, ведно със законната лихва върху сумата от датата на подаване на исковата молба – 12.01.2017г.  до окончателното изплащане на задължението и сумата от 350.81 (триста и петдесет лева и осемдесет и една стотинки) лева мораторна лихва от 04.11.2016г. до подаване на исковата молба.

 ОСЪЖДА „***“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, р-н ***, ул.“***“, №**, ет.*, ап.*, представлявано от Управителя А.С.О. да заплати на „***“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, ул.“***“, представлявано от Управителя Д.И.А. сумата от 1089.70 (хиляда и осемдесет и девет лева и седемдесет стотинки) лева разноски по делото на основание чл.78 от ГПК.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Страната, срещу която е постановено неприсъствено решение може да поиска от Добрички окръжен съд, в едномесечен срок от връчването да го отмени, ако е била лишена от възможността да участва в делото при някоя от хипотезите на чл.240, ал.1 от ГПК.

На страните да се изпратят преписи от решението.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  РАЙОНЕН  СЪДИЯ:……………………..