Р Е Ш Е Н И Е

№24

гр. Каварна, 21.02.2019 год.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на пети февруари  през две хиляди и  деветнадесета  година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.д. №11 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 50 от СК.

******************************************************

******************************************************

Така мотивиран и на основание чл. 330, ал. 3 ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключения на 10.12.2003 год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Каварна, граждански брак между Г.Д.Г., ЕГН ********** и С.С.Г., ЕГН **********, за който е съставен акт за граждански брак № ***.

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл. 51 от СК споразумение, като:

ОБЯВЯВА, че съпрузите са съгласни брака им да бъде прекратен с развод на осн. чл. 50 от СК, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, без да се издирват мотивите за прекратяването.

ПОСТАНОВЯВА, че упражняването на родителските права по отношение на непълнолетното дете Д. Г. Г., с ЕГН **********,  се предоставят на майката  С.С.Г..

ПОСТАНОВЯВА, че детето Д. Г. Г., с ЕГН **********, ще живее при майката С.С.Г., на адрес ***.

ПОСТАНОВЯВА, че на бащата Г.Д.Г.  се определя следния режим на лични контакти с непълнолетното дете Д. Г. Г.:

- всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа в събота  до 17.00 часа в  неделя, с преспиване в дома на бащата;

- веднъж годишно през лятото за един месец, който период не съвпада с годишния платен отпуск на майката;

- всяка година на 25-ти декември - Коледа за времето от 09.00 часа до 18.00  часа.

ПОСТАНОВЯВА бащата Г.Д.Г., ЕГН **********, да заплаща месечна издръжка в полза на сина си Д. Г. Г., ЕГН **********, чрез  неговата  майка и законен  представител С.С.Г. (след развода Й.), с ЕГН **********, в размер на 140,00 лв. (сто и четиридесет лева), в брой, в дома на майката, считано от датата на постановяване на съдебното решение за одобряване на настоящото споразумение, при  падеж 10-то число на месеца, за който се дължи издръжката, ведно със следващата се законова лихва за всяка закъсняла вноска, до настъпване на законно основание за нейното изменяване  или прекратяване.

ОБЯВЯВА, че придобития по време на брака лек автомобил марка  „Опел Астра“,  с рег. № ***, бензин, с двигател № *** с рама № ***, цвят - бордо, имащ статут на семейна имуществена общност, със застрахователна стойност 200,00 лева, се поставя в дял и става изключителна собственост на  Г.Д.Г., ЕГН **********.

ОБЯВЯВА, че придобитите по време на брака движими вещи  съпрузите са поделили доброволно помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи  предбрачното си фамилно име – Й..

ОСЪЖДА С.С.Г., ЕГН **********, с адрес *** да заплати по сметка на Районен съд Каварна държавна такса в размер 15.00 лв. (петнадесет лева),  съгласно споразумението, дължима на основание чл. 6, т. 3 от Тарифа за ДТ,  които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА Г.Д.Г., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на Районен съд гр. Каварна държавна такса в размер на 104.80 лв. (сто и четири лева и осемдесет стотинки), от които 100.80 лв. държавна такса върху определения размер издръжка и 4.00 лв. държавна такса, относно споразумението за имуществените отношения, дължими на основание чл.7, т.1 и т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………