Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна, 01.06.2018г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на девети май  през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 113 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 50 от СК.

Молителите Т.Н.Ч. с ЕГН ********** и Н.А.Ч. с ЕГН **********, двамата с адрес *** излагат, че са сключили граждански брак на *** г. в гр. Каварна, първи и за двамата, от който брак имат родено едно малолетно дете – С.. Постигнали са сериозно, взаимно и непоколебимо решение бракът им да бъде прекратен с развод на осн. чл. 50 СК, без съда да издирва мотивите за това. Към подадената молба са приложили споразумение по чл. 51, ал. 1 СК, с което уреждат въпросите относно упражняването на родителските права над малолетното дете, личните отношения и издръжката на детето, личните и имуществените отношения между съпрузите.

В проведеното съдебно заседание молителите заявяват, че поддържат молбата за развод и постигнатото споразумение.

Контролиращата страна Д ”СП” град Каварна в изготвения социален доклад излага становище, че за малолетното дете С. се полагат много добри грижи, двама родители са силно привързани към сина си и му осигуряват необходимата физическа и емоционална подкрепа. С постигнатото споразумение са защитили в максимална степен правата и  интересите на детето, като са декларирали категоричното си желание и готовност да направят всичко необходимо контактите и взаимоотношенията както с двамата родители, така и с роднините му да бъдат запазени. 

След преценка на представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

От представеното удостоверение за сключен граждански брак изд. въз осн. на акт за граждански брак № /***  г. на общ.К. се установява, че страните са сключили граждански брак на *** г., като съпругата е приела да носи фамилното име на съпруга си – Ч.. От представеното по делото удостоверение за раждане изд. въз основа на акт за раждане №***/***на общ.К. е видно, че роденото по време на брака дете С. Т.Ч. е малолетно.

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Молбата за прекратяване на гражданския брак с развод по взаимно съгласие е процесуално допустима. Разгледана по същество се явява основателна.

Налице са предпоставките на чл. 50 и чл. 51 от СК за допускане на развод по взаимно съгласие, без да се издирват мотивите на страните за прекратяване на брака. Съдът се убеди в сериозното и непоколебимо взаимно съгласие на молителите за прекратяване на брака им с развод, изразено както в подадената писмена молба и споразумение по чл. 51 СК, така и заявено лично в съдебно заседание. Постигнатото между молителите в писмен вид споразумение за последиците от прекратяването на брака, удовлетворява изискванията по чл. 51 от СК, същото не противоречи на закона, поради което следва да бъде утвърдено.

Предвид горното, молбата по чл. 50 от СК се явява основателна и като такава следва да бъде уважена, като съдът прекрати брака на молителите с развод по взаимно съгласие при уговорените в споразумението условия.

На основание чл. 329, ал. 1 от ГПК вр. чл. 6, т. 3 от Тарифа за ДТ, които се събират от съдилищата ГПК, съдът определя окончателна държавна такса по допускане на развода в размер на 40 лв. По делото са ангажирани доказателства, че молителят Т.Ч. е внесъл държавна такса в размер на 25 лева при завеждане на молбата, като с оглед постигнатото между сраните споразумение разликата от 15.00 лева следва да бъде внесена също от него.

Така мотивиран и на основание чл. 330, ал. 3 ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключения на *** год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при общ.К., граждански брак между Т.Н.Ч., ЕГН ********** и Н.А.Ч., ЕГН **********, за който е съставен акт за граждански брак № №**/*** г.

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл. 51 от СК споразумение, като:

ОБЯВЯВА, че съпрузите са съгласни бракът им да бъде прекратен с развод на осн. чл. 50 от СК, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, без да се издирват мотивите за прекратяването.

ПОСТАНОВЯВА, че упражняването на родителските права по отношение на малолетния С. Т.Ч., с ЕГН **********,  ще се упражняват съвместно от двамата родители - Н.А.Ч. и Т.Н.Ч..

ПОСТАНОВЯВА, че местоживеенето на малолетното дете С. Т.Ч.,***.

ПОСТАНОВЯВА, че майката Н.А.Ч., ще има право да вижда и взема детето си С. Т.Ч., всяка седмица в събота и неделя, от 09.00 часа в събота до неделя в 19.00 часа, както и по един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на бащата, както и винаги, когато детето пожелае или по взаимно съгласие на родителите.

ПОСТАНОВЯВА, че бащата Т.Н.Ч., ще има право да вижда и взема детето си С. Т.Ч., всяка седмица от  неделя в 19.00 часа до събота в 09.00 часа, както и по един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката, както и винаги, когато детето пожелае или по взаимно съгласие на родителите.

ПОСТАНОВЯВА, че по взаимно съгласие двамата родители ще вземат решение за режима на лични отношения с детето за всички официални празници, лични празници на детето или родителите и ваканциите.

ПОСТАНОВЯВА, че поради съвместното упражняване на родителските права, всеки родител поема задължението за издръжка на  малолетното дете С. по време на престоя на детето при съответния родител. Родителите няма да имат претенции един към друг за издръжка на  детето.

ОБЯВЯВА, че семейното жилище, находящо се в гр.К, ул.“Д.Х.“ №**, лична собственост на съпруга, ще се ползва от Т.Н.Ч..

ОБЯВЯВА, че след развода съпрузите не желаят да получават издръжка един от друг.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име  – И..

Разноските по прекратяване на брака се поемат от съпруга Т.Н.Ч..

ОСЪЖДА Т.Н.Ч., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на Районен съд гр. Каварна държавна такса в размер  15.00 лв. (петнадесет лева)  по допускане на развода, както и 5 (пет лева) в случай на издаване на изпълнителен лист.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………