О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание проведено на двадесет и първи януари през две хиляди и деветнадесета  година в състав

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

като обсъди Гр.Д № 117  по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано на основание искова молба вх. № 845/19.03.2018 г., подадена от „А1 България” ЕАД /Мобилтел ЕАД/, чрез пълномощника адв. В. П. Г., срещу И.Г.К., с която ищецът е предявил искове с правно основание чл. 422, вр. с чл. 415, ал.1 от ГПК, вр. с чл. 79 ЗЗД.

С определение № 607  от 14.12.2018 г. съдът е допуснал предоставянето на правна помощ – особен представител на ответника И.Г.К., на осн. чл. 23, ал. 1 ЗПП, вр. с чл. 47, ал. 6, вр. с чл. 29, ал. 3 ГПК, като е задължил ищеца „А1 България” ЕАД /Мобилтел ЕАД/, в едноседмичен срок от получаване на определението да внесе по сметката за вещи лица на РС Каварна сумата от 150.00 лв. (сто и петдесет лева), представляваща депозит за възнаграждение на особения представител на ответника. Указал е също на ищеца, че при невнасяне в срок на определения депозит, производството по делото подлежи на прекратяване.

Съобщението за така постановения съдебен акт е редовно връчено на ищеца по реда на чл. 51 ал. 1 от ГПК, на 04.01.2019 г. До изтичане на посочения в определението срок, не е последвало изпълнение на съдебните указания, такова не е последвало и до настоящия момент, като ищецът не е сезирал съда и с искане за продължаване на определения му срок, съобразно изискването на чл. 63, ал. 1 от ГПК.

Съдът намира, че поведението на ищеца, изразяващо се в неизпълнение на съдебните указания, влече порок на исковата молба, проявяващ се в ненадлежно сезиране на съда и обуславящ недопустимост на учреденото въз основа на нея производство, поради което същото подлежи на прекратяване.

Мотивиран от така изложените съображения и на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК, съдът:

О П Р Е Д Е Л И :

         

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 117 по описа за 2018 г. на Каварненски районен съд.

ВРЪЩА на „А1 България” ЕАД /Мобилтел ЕАД/, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш” № 1, чрез пълномощника адв. В. П. Г., искова молба вх.№ 845/19.03.2018 год.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

                                                         

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:........................