О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№73

Каварненски районен съд в закрито съдебно заседание на седми март, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №118/2017г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.232 от ГПК.

Гражданско дело №118/2017г. е образувано по молба с вх.№661/20.02.2017г., подадена от Е.А.Б. с ЕГН ********** против Х.А.Б. с ЕГН **********. Производството е по чл.5 от ЗЗДН.

С писмена молба депозирана на 06.03.2017г., вх.№840, молителя по гр.д.№118/2017г. Е.А.Б. е заявила пред съда, че оттегля подадената от нея молба по ЗЗДН срещу Х.А.Б. и моли делото да бъде прекратено.

Въз основа на така подадената молба, съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради оттегляне на молбата за защита от домашно насилие и на основание §1 от ЗЗДН, във вр. с чл.232 ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

С оглед прекратяване на делото, поради заявеното оттегляне на молбата от пострадалото лице, съдът намира, че следва да отмени постановената по реда на чл.18, ал.1 от ЗЗДН заповед за незабавна защита №3 от 20.02.2017г.

На осн. чл.11, ал.3 от ЗЗДН молителката следва да заплати дължимата държавна такса по чл.16 от Тарифата за ДТ по ГПК, за завеждане на делото в размер на 25.00 лева, както и 5.00 лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д.№118/2017г. по описа на Районен съд Каварна, образувано въз основа на молба с вх.№661/20.02.2017г., с правно основание чл.4, ал.1 от ЗЗДН, подадена от Е.А.Б. с ЕГН ********** ***, срещу Х.А.Б. с ЕГН ********** ***, за предприемане на мерки за защита от извършено спрямо нея домашно насилие.

ОТМЕНЯ Заповед за незабавна защита №3/20.02.2017г. на Каварненски районен съд, по чл.18, ал.1 от ЗЗДН.

ОСЪЖДА Е.А.Б. с ЕГН ********** ***, да заплати в полза на Каварненски районен съд, държавна такса в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева, както и 5 (пет) лева за служебно издаване на един изпълнителен лист.

 Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

След влизане в сила на определението, да се уведоми служебно РУ Каварна за отмяната на заповедта за незабавна защита.

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………