Р Е Ш Е Н И Е

гр.Каварна, 25.05.2018 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание проведено на двадесет и шести  април през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при секретаря А.М. и в присъствието на прокурора ……….……….......… като разгледа докладваното от съдията Гр. Д. № 118  по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 50 от СК.

Молителите Е.К.Д. и Т.А.Д. ***, излагат в подадената молба, че са сключили граждански брак на ****г. в гр. Шабла, от който брак имат родено едно пълнолетно дете Н., родена на *** г. Желаят бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие, като са постигнали споразумение по всички въпроси, касаещи прекратяването на брака. Към молбата са приложили постигнато споразумение по чл. 51, ал. 1 СК, с което уреждат въпросите относно личните и имуществените отношения между съпрузите.

В проведеното съдебно заседание молителите заявяват, че поддържат молбата за развод и постигнатото споразумение.

След преценка на представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

От представеното по делото удостоверение за граждански брак, издаден въз основа на акт за граждански брак  ****. на Община гр. Шабла, се установява, че Е.К.Д. и Т.А.Д. са сключили граждански брак на ****г. пред длъжностното лице по гражданското състояние, като съпругата е приела след брака да носи фамилно име Д.. От удостоверение за раждане, издадено въз основа акт за раждане **** на Община гр. Каварна се установява, че молителите са родители на вече пълнолетната Н. Е.Д., родена на *** г.

От представеното по делото свидетелство за регистрация на МПС, се установява, че през време на брака, на 12.06.2014 г. съпрузите са придобили и притежават към настоящия момент МПС лек автомобил марка *****, с рама № *****, с двигател № *****, цвят светло сив металик. От представените нотариален акт за продажба на недвижим имот **** и нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане **** и двата по описан на нотариус С.А., е видно че на 07.07.2004 г. молителите са придобили собствеността върху недвижим имот находящ се в гр.Ш., ул.“Ч.м.“ №*, представляващ УПИ ****, целият с площ от 1325 кв.м., ведно с построената в същото място полумасивна сграда със застроена площ от 90 кв., който имот на 19.03.2018 г. са прехвърлили на дъщеря си Н. Е.Д., срещу задължение за издръжка и гледане, при запазване на правото си на пожизнено и безвъзмездно обитаване върху прехвърления имот.

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Молбата за прекратяване на гражданския брак с развод по взаимно съгласие е процесуално допустима. Разгледана по същество се явява основателна.

  Налице са предпоставките на чл. 50 и чл. 51 от СК за допускане на развод по взаимно съгласие, без да се издирват мотивите на страните за прекратяване на брака. Съдът се убеди в сериозното и непоколебимо взаимно съгласие на молителите за прекратяване на брака им с развод, изразено както в подадената писмена молба и споразумение по чл. 51 СК, така и заявено лично в съдебно заседание. Постигнатото между молителите в писмен вид споразумение за последиците от прекратяването на брака удовлетворява изискванията по чл. 51 от СК, същото не противоречи на закона,  поради което следва да бъде утвърдено.

Предвид горното, молбата по чл. 50 от СК се явява основателна и като такава следва да бъде уважена, като съдът прекрати брака на молителите с развод по взаимно съгласие при уговорените в споразумението условия.

На основание чл. 329, ал. 1 от ГПК вр. чл. 6, т. 3 от Тарифа за ДТ, които се събират от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса по допускане на развода в размер на 40 лева, като по делото са ангажирани доказателства, че молителите са внесли държавна такса в посочения размер при завеждане на молбата.

Така мотивиран и на основание чл. 330, ал. 3 ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключения на ****год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община гр. Шабла, граждански брак между Е.К.Д., с ЕГН ********** и Т.А.Д., с ЕГН **********, за който е съставен акт за граждански брак ****. изд. от Община гр. Шабла.

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл. 51 от СК споразумение, като:

ОБЯВЯВА,  че  двамата съпрузи желаят да прекратят брака си с развод, без съда да издирва мотивите за прекратяването и без да се произнася  по въпроса за вината.

ОБЯВЯВА, че съгласно нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане **** по описан на нотариус С.А., молителите имат право на пожизнено и безвъзмездно обитаване върху недвижим имот  находящ се в гр.Ш., ул.“Ч.м.“ №*, представляващ: поземлен имот – дворно място с площ от 1 173 кв.м., с идентификатор ****, по КК на гр.Шабла, ведно с построената в имота едноетажна еднофамилна жилищна сграда с идент. ****.*, със застроена площ 78,00 кв.м.

ОБЯВЯВА, че след прекратяване на брака лек автомобил марка *****, с рама №*****, с двигател №  *****, цвят светло сив металик, придобит на 12.06.2014 г., ще се ползва от двамата молители.

ПОСТАНОВЯВА, че след прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име -  Д..

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………