Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна, 18.08.2017 год.

 

В    И М Е Т О    НА    Н А Р О Д А

 

Каварненският районен съд в публично заседание на седемнадесети август, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията Гр.д.         №119 по описа за 2017 год., и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба с вх.№654/20.02.2017г., подадена от К.Д.А. с ЕГН ********** ***, срещу Е.Г.А. с ЕГН ********** ***.  С молбата е предявен иск за развод по реда на чл.49,ал.1 от СК.

          В срока по чл. 131 от ГПК ответника е депозирал писмен отговор. С него счита иска за допустим и основателен.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Представеното в хода на производството, споразумение между молителите, съдът преценява, като законосъобразно, непротиворечащо на закона и морала, поради което то следва да бъде утвърдено.

Съдът определя окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 40.00 лева, на осн. чл.6 ,т.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Първоначалната такса в размер на 25.00 лева е заплатена от ищцата К.Д., като  разликата от 15.00 лева следва да се заплати от Е.Г.А..

Мотивиран от изложеното, съдът

 

                                            Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на 24.10.1987г. брак пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Каварна, между Е.Г.А. с ЕГН ********** *** и  К.Д.А. с ЕГН **********, с адрес: ***, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение.

1./ Двамата съпрузи постигат съгласие да прекратят брака сключен на 24.10.1987г. с развод, поради настъпило в него дълбоко и непоправимо разстройство. Същите не желаят издирването на вината, на която и да е от страните;

2./ Страните от брака си имат родени едно дете – А. Е. Г. с ЕГН **********, която е пълнолетна;

3./ Издръжка между страните няма да се дължи;

4./ Семейното жилище, находящо се в гр.Каварна, ул.“***“, №** придобито по време на брака остава за ползване от съпруга Е.Г.А., като същия ще заплаща на К.Д.А. месечен наем в размер на 200.00 /двеста/ лева, платими до 10-то /десето/ число на текущия месец по банкова сметка ***, до приключване на делото за делба на същото, ведно с всяка закъсняла или просрочена вноска.

5./ След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилното име – К.; 

6./ Разноските по делото остават така както са направени.

ОСЪЖДА Е.Г.А. с ЕГН **********, с адрес: ***  да заплати в полза на Държавата по сметка на ВСС, държавна такса за развод в размер на 15.00 /петнадесет/ лева, на основание чл.6 ,т.3 от Тарифа за държавните такси които се събират от съдилищата по ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………….