Р Е Ш Е Н И Е

№203

гр.Каварна 23.11.2018 г.

 

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

Каварненският районен съд в публично заседание на двадесет и трети октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА     

 

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора ………………………………, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 119 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по предявен от И.В.Д., чрез адв. В.К. срещу „Енерго-Про Продажби” АД иск за признаване на установено по отношение на ответника, че ищецът не му дължи паричната сума в размер на 2754,95 лв., представляваща допълнително начислена стойност на ел.енергия по фактура № 0263549950 от 12.03.2018 г. за периода 04.09.2016 г. до 02.06.2017 г.  за обект, находящ се в с. ***, общ. Каварна, ул. „***” № 5, клиентски № ***, абонатен №***. Претендират се и сторените по делото разноски.

В исковата молба са изложени следните обстоятелства, на които се основават претендираните права: Ищецът е собственик на недвижим имот, находящ се в с. ***, общ. Каварна, ул. „***” № 5 и е абонат на ищцовото дружество клиентски № *** и  абонатен №***.  Ищецът бил уведомен при заплащане на текущо потребление, че следва да заплати процесната сума, за която е издадена фактура. Твърди се, че ищецът няма достъп до електромера, същият не е негова собственост. Неизправността на СТИ не може да се вмени във вина на ищеца. Ищецът в качеството си на потребител не е присъствал на проверката, която е извършена. Сочи се, че ищецът не е консумирал начислената допълнителна ел. енергия, поради което не дължи сумата посочена в извършената корекция. Съгласно задължителна практика на ВКС не съществува законово основание за доставчика на ел.енергия да коригира едностранно сметките за потребителите за доставена през изминал период ел.енергия. Статичен еднофазен двутарифен електромер с идентификационен № *** е параметризиран да отчита консумираната ел.енергия само по две тарифи - дневна и нощна. В настоящия случай, електромерът е параметризиран да отчита по три тарифи, без да има подадено за целта заявление от абоната-потребител. Тъй като ищецът е битов абонат, при липса на изрично и индивидуално уговорени условия за отчитане по три тарифи, параметризирането на електромера да отчита по този начин не е обвързващо за потребителя, тъй като представлява отклонение от договора. По изложените съображения липсва основание за допълнително начисляване на отчетената консумация по невизуализирания регистър 1.8.3. След като невизуализираната тарифа подлежи на разчитане само със специален софтуер, с който разполагат само неговият производител и лицензираното за ползването му енергийно дружество, очевидно възможността на абоната за контрол на показанията е възпрепятствана. Отчетът по скрит и недостъпен за потребителя регистър е в пряко нарушение на Общите условия на дружеството, разпоредбата на чл. 10 ПИКЕЕ (отменен, но действал към момента на корекцията), Закона за енергетиката и Закона за защита на потребителите, задължаващи дружеството - доставчик да осигурява на страната, която купува или продава електрическа енергия, възможност за контрол на показанията на средствата за търговско измерване. Представени са писмени доказателства.

В срока по чл. 131 от ГПК по делото е постъпил отговор от ответната страна „Енерго-Про Продажби" АД, с който се оспорва предявения иск. Не се оспорва обстоятелството, че ищецът е клиент на ответното дружество, както и наличието на договор между страните за продажба на електроенергия и извършената проверка на средството за измерване на обекта в с. ***, общ. Каварна, ул. „***” № 5, при която е констатирано, че СТИ е в несъответствие с нормираните характеристики. За проверката е съставен констативен протокол. На база на констатациите  е изготвена корекция на сметката. Отношенията между страните във връзка с извършената корекция се уреждат от ОУ на ДПЕЕ и ОУ на ДПЕЕЕМ, чл. 98а, ал. 1, т. 6 и чл. 104а, ал. 2, т. 5 от ЗЕ. Корекционната процедура е предвидена в ОУ в съответствие със законовото изискване.  Сочи се, че в актуалната практика на ВКС по аналогични дела се приема, че е допустимо операторът на съответната мрежа да преизчислява сметките за потребената електрическа енергия за минал период, когато действително доставената електрическа енергия погрешно е отчетена и заплатена в по-малък размер, поради грешно въведени в информационната база данни за техническите параметри на СТИ. Претендират се и сторените по делото разноски.

Настоящият състав на съда, съобразявайки становището на страните, събраните по делото доказателства по вътрешно убеждение и приложимия закон прие за установено от фактическа и правна страна, следното:

Предявеният иск е с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК. Условие за надлежното му упражняване е наличието на извънсъдебен спор между страните за дължимостта на процесните суми, без да е необходимо по отношение на същите да е инициирано принудителното събиране. В настоящата хипотеза интересът на ищеца произтича от качеството му на потребител и от обвързаността му с Общите условия на ответника, регламентиращи възможност за едностранното спиране на електрозахранването в имота му. По изложените съображения предявеният отрицателен установителен иск е процесуално допустим и съдът дължи произнасяне по същество на спора.

Между страните липсва спор относно съществуването на правоотношение по доставка на електрическа енергия до потребител-собственик на обект, присъединен към електроразпределителната мрежа. От събраните доказателства се установява, че ищецът И.Д. е ползвател на електрическа енергия в недвижим имот, находящ се на адрес с. ***, общ. Каварна, обл. Добрич,   ул. „***” № 5 и че за отчитане на доставената ел.енергия в обекта се е използвал електромер с № ***.   

На 02.06.2017г. служители на „Енерго-Про Мрежи” АД са извършили контролна проверка на средството за търговско измерване /СТИ/ - посоченият по-горе  електромер, за която проверка е съставен нарочен констативен протокол № 1201512. В протокола са посочени отчетените при проверката показания на електромера: 002627 kWh по първа /нощна/ тарифа и 004617 kWh по втора /дневна/ тарифа. Отразено е наличието на държавна  пломба със сигнатура „М 16” и ведомствена „Еnergo-Pro 2090235” на капака на клемния блок. Измерен е товар 1,3 А при напрежение 225 V. Електромерът е демонтиран и е монтиран нов с нулеви показания по всички тарифни регистри.

Данните в протокола за проверка са потвърдени от показанията на свидетеля С.Т.Г., служител на „Енерго-Про Мрежи” АД /сега с наименование „Електроразпределение Север” АД/ е участвал в извършената проверка на електромера, вписан в протокола и отчитащ потреблението на ел.енергия за имота на ищеца. При проверката било установено функционирането на електромера и протичането на ел.енергия през същия, но реално отчетените показания били малко, което провокирало извършването на допълнителна проверка с демонтаж на електромера.  Собственикът на обекта бил уведомен и електромера бил демонтиран в негово присъствие, като бил съставен и констативен протокол.

От констативен протокол № 186/22.02.2018 г., издаден от БИМ ГД „МИУ”  РО – гр. Русе за извършена метрологична експертиза на средство за измерване се установява, че електромерът е в класа на точност, метрологичните му характеристики съответстват на нормираните, а по външния вид на СТИ отсъстват механични дефекти на кутията, на клемите, на клемния блок. Размерът на грешката е от - 0,39% до + 1,90%. След софтуерно прочитане на паметта е установена „външна намеса в тарифната схема на електромера; наличие на преминала енергия на тарифа 1.8.3 – 18485,614 kWh, която не е визуализирана на дисплея”.

Ответното дружество „Енерго – Про Продажби” АД е изготвило становище за начисление на ел. енергия на основание чл. 50 от ПИКЕЕ за период от 272 дни, от 04.09.2016 г. до 02.06.2017 г. Поради промяна на цените на електроенергията, периодът на корекцията е разделен на два подпериода: 215 и 57 дни, като електроенергията е разпределена пропорционално. В становището е посочено, че е извършено прочитане на паметта на електромера, при което е установено количество неотчетена ел.енергия 18485 kWh.

От „Енерго-Про Продажби” АД на 12.03.2018 г. е издадена фактура № 0263549950 за заплащане на електрическа енергия в размер на 18485 kWh на обща стойност 2754,95 лв.

Съгласно заключението на вещото лице по назначената СТЕ се установява, че измерването на електроенергията, потребявана в обекта на ищеца се е извършвало посредством еднофазен статичен електромер Iskra МЕ162 с ид. № ***, който е предназначен за директно измерване на активна енергия в еднофазни мрежи. Има четири тарифни регистри, превключвани с вграден часовник за реално време.  Процесният електромер е произведен  през 2016 г. и е подлежал на следваща периодична проверка след шест години. Монтиран е на адреса на потребление на 02.09.2016 г., като са записани нулеви начални показания по два от тарифните регистри на електромера – 1.8.1 /нощна/ и 1.8.2 /дневна/.  Тарифният регистър 1.8.3 не може да съответства на тарифните зони, избрани от ищеца, който като битов клиент може да заяви измерване с една или с две тарифи. Ищецът не е подавал заявление за промяна на параметризацията на процесното СТИ чрез отчет по тарифа 1.8.3. При визуално снемане на показанията от дисплея на процесното СТИ, тарифен регистър 1.8.3 не се отчита. Клиентите имат възможност за визуален контрол на показанията на СТИ по заявените тарифи, но не е предвидено и предоставяне на фирмения софтуер за това. В процесния случай СТИ е правилно свързано между захранващата мрежа и консуматорите и измерва с грешка до ±2% преминалата електроенергия.  Няма данни за повреда или неправомерно вмешателство в схемата на свързване на процесното СТИ към електроразпределителната мрежа. Извършена е промяна на настройката на тарифните регистри – активиран е трети тарифен регистри, като е забранена визуализацията му на дисплея. Преминалата от захранващия кабел към абоната електроенергия е измерена от СТИ и е записана в тарифните регистри на паметта, но част от нея не е отчетена за съответните периоди на фактуриране. В случая е налице метрологически изправно СТИ, но по начина по който е установено, че е параметризирано не се отчита правилно потребената от ищеца електроенергия за неизвестен период от време, тъй като не е установена датата на активирането на регистър 1.8.3. Не са налице данни за часовите интервали от денонощието, през които измерената енергия се е записвала съответно в първи, втори и трети регистър. Регламентираните в нормативната уредба – чл. 24, ал. 2 от ПИКЕЕ тарифни зони за битови клиенти са: дневна от 06:00 часа до 22:00 часа и нощна от 22:00 часа до 06:00 часа. Невизуализирането на измерената енергия е софтуерно реализирано – извършена е обратима промяна на параметризацията, а не се дължи на физическа повреда на измервателния уред. Разликата между количеството на измерената от процесното СТИ като потребена ел.енергия и количеството реално потребена зависи от измервателната грешка на уреда, като в случая според данните от констативния протокол за метрологична експертиза средната измервателна грешка е +0,47%. Допълнително начислено е цялото количество енергия, записано в невизуализирания регистър, като корекционни изчисления по методиката на чл. 48, ал. 1 от ПИКЕЕ не са извършвани. Във фактура №0263549950 от 12.03.2018 г. са приложени цени на технологични разходи и мрежови услуги за битов клиент на краен снабдител, съгласно чл. 51, ал. 1 от ПИКЕЕ. Изчисленията са верни.  Периодът на корекцията е определен в съответствие с чл. 50 от ПИКЕЕ, като е приложена  продължителност от 272 дни. На следващо място вещото лице пояснява, че изчисляването на действително потребление на база инсталирани консуматори в процесния обект не може да гарантира достоверност на резултата, тъй като не може обективно да се изчисли индивидуалното потребление на всеки електрически уред, което е функция не само на мощността на уреда, но и на времето на работа, тъй като някои уреди работят с променлива мощност, а други работят с чести включвания и изключвания, което обуславя нуждата от по-сложни математически модели за изчисляване на потребената енергия дори за неголеми периоди от време. Това е така, тъй като при голям брой консуматори е възможно компенсиране на грешките, но е възможно и натрупване, т.е. такива методи могат да дадат твърде неверни резултати.

Отношенията между доставчика и потребителя на енергия, като търговска сделка, са уредени в чл. 91 и сл. от ЗЕ. Според чл. 98а от ЗЕ крайният снабдител продава електрическа енергия при публично известни общи условия, а според чл. 98б от ЗЕ потребителите на крайния снабдител използват разпределителните мрежи, към които са присъединени, при публично известни общи условия.

Правото на електроразпределителното дружество да изчислява и коригира пренесената ел. енергия, в случаите на констатирано неправомерно въздействие върху средството за търговско измерване и неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, е уредено в Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/, обнародвани в ДВ бр. 98 от 12.11.2013 г., приети от ДКЕВР в изпълнение на законовата делегация по смисъла на чл. 83 ал.2, изр. 2-ро от ЗЕ с решение по т. 3 от Протокол № 147/14.10.2013 г. на основание чл. 21 ал. 1 т. 9 вр. с чл. 83 ал. 1 т. 6 от ЗЕ. Предвид изложеното се налага извода, че към датата на извършване процесната проверка - 02.06.2017г. на СТИ на ищеца, на посочения адрес на доставка на ел. енергия съществува законова възможност, която регламентира правото на ответното дружество да извърши едностранна корекция на количество ел. енергия.

В настоящия случай от събраните по делото доказателства се установи по несъмнен начин, че при проверката не са констатирани механична повреда, деформация или неизправност в корпуса, схемата на свързване или схемата на измерване на електромера - тоест не е установена грешка при измерването на консумираната енергия. Не е констатиран и дефект в тарифния превключвател. Напротив - касае се за намеса в софтуера на СТИ, по невизуализирана и недостъпна за потребителя тарифа 1.8.3. В чл. 50 ПИКЕЕ е предвидена възможност за корекция при несъответствие между данните за параметрите на измервателната група и въведените в информационната база данни за нея, водещо до неправилно изчисляване на използваните от клиента количества електрическа енергия, т.е. при разлика в данните от паметта на електромера и данните в отчетните регистри на доставчика. Настоящият случай обаче не е такъв, защото процесният електромер не е от типа „Смарт”, при който данните от преноса да се записват директно в информационните масиви на дружеството, нито пък по делото са приобщени доказателства да е извършван отчет на място, показателите от който да са различни от тези на електромера. Ето защо разпоредбата на чл. 50 ПИКЕЕ, на която се позовава ответника не може да бъде приложена.

На следващо място, липсват данни в кой часови диапазон са действително консумирани натрупаните в скрития регистър показатели, както и дали енергията по тарифа 1.8.3 е потребена от ищеца - абонат за процесния период. Не са представени доказателства, от които да се установи какви са били показанията на регистър 1.8.3 към началото на процесния период – 02.06.2016 г. и изначално при монтиране на СТИ. При монтиране на електромера на адреса на потребление, на 02.09.2016г., са записани само началните показания по два от тарифните регистри на електромера – 1.8.1 /нощна/ и 1.8.2 /дневна/. Липсват доказателства, от които да се установи  как  точно във времето и в кои часови зони е била консумирана тази електроенергия. При това положение съдът формира извод, че не е установено, че количеството енергия в регистър 1.8.3 е консумирано от абоната за процесния период. Отделно от това ответното дружество не е  представило доказателства по какъв начин е формирана процесната сума, като не е уточнено за периода каква част от енергията е формирана по двете тарифни зони, съответно дневна и нощна. Следователно  не е изяснено каква методика е използвана от страна на ответното дружество за определяне на паричния еквивалент на отчетеното количество в регистър 1.8.3. Предвид на това не може да се направи категоричен извод, че за процесния период е отчитана ел.енергия в този регистър и в какъв размер, поради което  и  не може да се направи обосновано заключение, че именно претендираното от ответното дружество количество ел.енергия в размер на 18485 kWh е реално доставено за процесния период.

При това следва извода, че искът се явява основателен и следва да бъде уважен. Ответникът, който при условията на главно и пълно доказване следваше да установи с допустимите от закона доказателства средства, че е налице основание за корекция на сметката за ел.енергия на потребителя и тази корекция е извършена при спазване на предвидената за това процедурата, както и да установи размера на дължимото не изпълни вменените му задължения. При това  следва да се приеме, че липсва основание за дължимост на процесната сума от страна на ищеца.

С оглед изхода на спора на ищеца се следват сторените по делото  разноски в размер на 537,20 лв. (115,20 лв.  – платени държавни такси и 2,00 лв. за банковия им превод, и 420,00 лв. – заплатено адвокатско възнаграждение).

Водим от гореизложеното, Каварненският районен съд

 

Р    Е   Ш   И  :

          

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че И.В.Д., ЕГН **********,***, НЕ ДЪЛЖИ на „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление гр. Варна,  район Владислав Варненчик, бул. ”Владислав Варненчик” № 258, Варна Таурс – Г, сума в размер на  2754,95 лв. (две хиляди седемстотин петдесет и четири лева, деветдесет и пет стотинки), представляваща допълнително начислена стойност на ел.енергия по фактура № 0263549950 от 12.03.2018 г. за периода 04.09.2016 г. до 02.06.2017 г.  за обект, находящ се в с. ***, общ. Каварна, ул. „***” № 5, клиентски № ***, абонатен №***.

ОСЪЖДА „Енерго-Про Продажби” АД ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление гр.Варна,  район Владислав Варненчик, бул.”Владислав Варненчик” №258, Варна Таурс – Г, да заплати на И.В.Д., ЕГН **********,***, сторени по делото разноски в размер на 537,20 лв.      (петстотин тридесет и седем лева и двадесет стотинки).  

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………..