Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

Гр.Каварна,30.04.2019г.

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на тридесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

         При участието на секретаря А.М.като разгледа докладваното от съдията гр.д.№12/2019г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производство е по Глава втора “Производство за налагане на мерки за защита от домашното насилие” от Закона за защита от домашното насилие.

         В Балчишки Районен съд е постъпила молба с вх.№4730/11.12.2018г. от М.Д.Д.  ЕГН ********** ***,чрез Д.Д.,процесуален представител,съдебен адрес-*** срещу С.П.Д. ЕГН ********** постоянен адрес *** адрес на пребиваване гр.Б.улица „Т.“ №**.По постъпилата молба е образувано гр.дело № 925/2018г. по описа на Балчишки Районен съд.

         По образуваното пред Балчишки Районен съд по молба за прилагане на незабавна защита по чл.5 ал.1 т.1-5 от ЗЗДН в полза на молителката М.Д. ***/2018г. са постановени отводи на всички четирима съдии..С оглед на гореизложеното с Определение № **/08.01.2019г. на Добрички Окръжен съд делото образувано по молба на М.Д. *** за прилагане на мерки за защита от домашно насилие по реда на ЗЗДН се изпраща по подсъдност на Каварненски Районен съд.

Частно гражданско дело № 567/2018г. по описа на ДОС;Първоинстанционно Гражданско дело № 925/2018г. на Районен съд гр.Б.и в.ч.гр.д.№ 5**/2018г. на ДОС са постъпили в Каварненски Районен съд с вх.№ 98 на 11.01.2019г.Образувано е Гражданско дело № 1(2/2019г. по описа на Каварненски Районен съд.

         В молбата си М.Д.Д. ЕГН ********** излага,че със С.П.Д. ЕГН ********** са съпрузи и от брака си имат две деца-А. на 7 години и В. на 5 години.Тези твърдения намират подкрепа в приложените към молбата,удостоверение за сключен граждански брак,издадено въз основа на акт за граждански брак № 0035/07.07.2007г. от Община гр.Б.,удостоверение за раждане издадено въз основан на акт за раждане № 1121/09.10.2013г. на Община Добрич-град,удостоверение за раждане издадено въз основан на акт за раждане № 0188/18.02.2011г. от Община Добрич-град

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Водим от изложеното и на основание чл.** от Закона за защита от домашното насилие, СЪДЪТ

                                      Р       Е       Ш     И :

         УВАЖАВА молбата на М.Д.Д. ЕГН ********** *** за издаване на заповед за защита срещу извършителя на домашно насилие С.П.Д. ЕГН ********** постоянен адрес *** адрес на пребиваване гр.Б.улица „Т.“ №** като НАЛАГА следните мерки за защита от домашно насилие:

         ЗАДЪЛЖАВА  С.П.Д. ЕГН ********** постоянен адрес *** адрес на пребиваване гр.Б.улица „Т.“ №**, да се въздържа от извършване на домашно насилие над М.Д.Д. ЕГН ********** ***,на основание чл.5 ал.1 т.1 от ЗЗДН.

         ОТСТРАНЯВА С.П.Д. ЕГН ********** постоянен адрес *** адрес на пребиваване гр.Б.улица „Т.“ №** от съвместно обитаваното с М.Д.Д. ЕГН ********** *** жилище находящо се в гр.Б.,общ.Б.,обл.Добрич улица „Б.Я.“ № ** за срок от 10/десет/ месеца,на основание чл.5 ал.1 т.2 от ЗЗДН.

         ЗАБРАНЯВА на С.П.Д. ЕГН ********** постоянен адрес *** адрес на пребиваване гр.Б.улица „Т.“ №**, да приближава  М.Д.Д. ЕГН **********,жилището и на което е постоянния и адрес гр.Б.,общ.Б.,обл.Добрич улица „Б.Я.“ № ** и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице, на разстояние не по-малко от 100 метра, за срок от 10/десет/ месеца,на основание чл.5 ал.1 т.3 от ЗЗДН.

         ОСЪЖДА С.П.Д. ЕГН ********** постоянен адрес *** адрес на пребиваване гр.Б.улица „Т.“ №** да заплати на:

           -Държавата по бюджета на съдебната власт  г л о б а в размер на 200/двеста /лева и 5 /пет/ лева такса за служебното издаване на изпълнителен лист;

            - РАЙОНЕН СЪД град КАВАРНА  т а к с а в размер на 50/петдесет/ лв. и 5 /пет/ лева за служебното издаване на изпълнителен лист ;

         ОСЪЖДА С.П.Д. ЕГН ********** постоянен адрес *** адрес на пребиваване гр.Б.улица „Т.“ №** да заплати на М.Д.Д. ЕГН ********** *** сумата от 350/триста и петдесет/ лева разноски по делото,от които 300 лева адвокатско възнаграждение и 50 лева внесен депозит за свидетели.

         Въз основа на съдебното решение да се ИЗДАДЕ заповед за защита  в полза на молителката, като се посочат последиците при неизпълнението й по чл.21, ал.3 от ЗЗДН.

         Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Добрич в 7-дневен срок от връчването му на страните.

         Заповедта подлежи на незабавно изпълнение, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.

         Препис от решението и заповедта да се връчат на страните и РУ”Полиция” гр.Б..

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: