Р   Е  Ш  Е  Н   И   Е

№51

Гр.Каварна, 31.05.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание на тридесет и първи май, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

при секретаря …………, като разгледа докладваното от съдията гр.д. №121/2014г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.247 и чл.250 от ГПК.

Постъпила е молба с вх.№3389/16.11.2016г. от К.Д.П. с ЕГН ********** и П.В.П. с ЕГН **********,***, чрез пълномощника си адв.Е.Е. ***, с която моли съда Решение №31/07.04.2015г. на КРС да бъде поправено и допълнено. На първо място твърди, че в диспозитива на решението датата на нотариалния акт за дарение е изписан погрешно, вместо 28.12.2008г. било записано 28.02.2008г.  И на второ място в диспозитива на решението имотите предмет на разпоредителната сделка не били описани в пълен обем, така както са описани в нотариалния акт. Моли в тази част решението да бъде допълнено и поправено.

На ответната страна са изпратени преписи от молбата, които са получени от упълномощения адв.И.Ж.. В указания срок, ответниците не са депозирали отговор на молбата за допълване и ОФГ.

Съдът намира молбата за процесуално допустима като подадена от заинтересована страна и в срока указан в ГПК. Освен това съдът намира молбата за основателна.

Поради изложеното, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение №31 от 07.04.2015г., като на страница 10 /десета/, ред 28/двадесет и осми/, вместо 28.02.2009г. се чете 28.12.2009г.

ДОПУСКА ДОПЪЛВАНЕ  И ПОПРАВКА в диспозитива на Решение №31/07.04.2015г. по гр.д. №121/2014г. по описа на КРС,  в следния смисъл:

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ по отношение на К.Д.П. с ЕГН ********** и П.В.П. с ЕГН **********,***, чрез порц.представител адв.Е.Е., служебен адрес: *** разпоредителни сделки, извършени с: нотариален акт за дарение на недвижими имоти вх.рег.№4402 от 28.02.2009г., акт №173, том ХІV, дело №1109 на СВ Каварна по силата, на който К.Ж.С. и Р. Ж. С. са дарили на Ж.К.С. и М.К. С. при равни квоти от курортна, туристическа сграда находяща се в гр.***, къмпинг „***” с идентификатор *** със ЗП от 59.00 кв.м., построена в поземлен имот /държавна собственост/ с идентификатор *** по КК на гр.***, одобрена със Заповед РД-18-15/29.03.2006г. на АГКК, изменена със Заповед №КД-14-08-ІІІ-2271/20.12.2007г. на СГКК Добрич и  по  1/4 от следните недвижими имоти, а именно: а/ курортна, туристическа сграда /снек-бар „***“/, находящ се в гр.***, къмпинг „***“, с идентификатор ***, цялата със застроена площ от 59.00 кв.м., построена в поземлен имот  /държавна собственост/ с идентификатор *** по КК на гр.***, одобрена със Заповед №ЗД-18-15/29.03.2006г. на АГКК, б/ поземлен имот, целия с площ от 1620.00 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10 метра с идентификатор ***, стар идентификатор 48, кв. ІІ, по КК на гр.***, ул.”***”, одобрена със Заповед №РД-18-15/29.03.2006г. на АГКК, при съседи: ***, ***, ***.

Решението за допълване и поправка може да се обжалва пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………..