О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

               КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание проведено на единадесети октомври,  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

като обсъди  Гр.Д №124 по описа за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Гражданско дело №124/2017г. е образувано въз основа на искова молба вх.№710/22.02.2017г., подадена от И.Н.И. с ЕГН ********** ***, чрез адв.Н.Й., адрес ***, срещу П.А.Р. с ЕГН **********, П.А.Р. с ЕГН ********** с адрес *** село, кв.Борово, №21, вх.Бе т.6, ап.34, П.А.Р. с ЕГН ********** и Н.Г.Р. с ЕГН ********** като е предявен иск за делба на съсобствен недвижим имот. След извършване на справка по реда на НБД се установява, че ответниците П.А.Р., П.А.Р. и Н.Г.Р.  са починали. С разпореждане № 443 от 11.04.2017г.  съдът е оставил молбата без движение с указание към ищеца да посочи наследниците на починалите ответници, като представи и адресите им за призоваване. Ищецът е предупреден за последиците по   чл.129, ал.3 от ГПК за връщане на молбата.

Съобщението с дадените указания е  изпратени на ищецът И.Н.И. чрез проц.му представител адв. Н.К.Й.    на 12.04.2017г. Същото е връчено на 24.04.2017г.  лично на адв. Н.Й.. На 25.04.2017г. същата в качеството й на пълномощник на ищеца е депозирала молба Вх.№ 1513, с която моли за удължаване на срока за отстраняване на нередовностите с един месец, считано от изтичане на първоначално определения срок. С Разпореждане № 506 от 26.04.2017г. съдът е продължил срока на основание чл.63 ГПК с един месец, считано от изтичане на първоначалния. По молба вх.№ 2148/06.06.2017г. от адв.Н.Й., проц.представител на ищеца, съдът е разпоредил повторно удължаване на срока на основание чл.63 ГПК, считано от датата на изтичане на определения с Разпореждане № 506/26.04.2017г. срок.

До настоящия момент  не е депозирана друга молба за продължаване на срока и не са изправени нередовностите на депозираната искова молба, което налага прилагането на чл.129, ал.3 от ГПК. Исковата молба следва да бъде върната на ищеца, а производството по делото – да бъде прекратено.

Съдът намира, че поведението на ищецът, изразяващо се в неизпълнение на съдебните указания, влече порок на молбата, проявяващ се в ненадлежно сезиране на съда и обуславящ недопустимост на учреденото въз основа на нея производство, поради което същото подлежи на прекратяване. Предвид така констатираната нередовност на исковата молба, с която е сезиран и редовно проведената процедура по чл.129, ал.2 от ГПК, соченото неизпълнение на съдебните указания за привеждането й в съответствие с изискванията на процесуалния закон съставлява основание за прекратяване на производството по делото.

Мотивиран от така изложените съображения и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

        

       

ВРЪЩА на И.Н.И. с ЕГН ********** ***, чрез адв.Н.Й., адрес *** искова молба  с Вх.№ 710 от 22.02.2017г. с приложенията към нея.

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 124  по описа за 2017г. на Каварненски районен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя.

 

 

 

                                                           

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:................................