Р Е Ш Е Н И Е

№39

гр.Каварна, 02.05.2017 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД КАВАРНА в публично заседание на осемнадесети април  през двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 125 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.50 от СК.

******************************************************** 

********************************************************

Така мотивиран и на основание чл.330, ал.3 ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл.50 от СК, сключения на 03.09.1988 год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община ***, граждански брак между Д.Х.Д., ЕГН:********** и С.Д.Д., ЕГН:**********, за който е съставен акт за граждански брак №*** г.

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл.51 от СК споразумение, като:

ОБЯВЯВА, че съпрузите са съгласни брака им да бъде прекратен с развод на основание  чл.50 от СК, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, без да се издирват мотивите за прекратяването.

ОБЯВЯВА, че  съпрузите от брака си  нямат родени, ненавършили пълнолетие деца.

ОБЯВЯВА,  че съпрузите не притежават семейно жилище.

ОБЯВЯВА, че след развода съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг.

ОБЯВЯВА, че съпрузите не притежават семейна имуществена общност.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата С.Д.Д. да възстанови предбрачното си фамилно име – Б..

ОБЯВЯВА, че разноските по делото остават за страните, така както са направени.

ОСЪЖДА С.Д.Д., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на районен съд Каварна, държавна такса в размер на 10.00 (десет) лева.

Решението не подлежи на обжалване.

                                       

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………