О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Каварна,  16.10.2017г.

 

       КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,  в закрито заседание на шестнадесет октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

 

       като разгледа докладваното от съдията Гр.дело №130 по описа за 2017год, за да се произнесе съобрази:

 

Гр.д.№130/2017г. е образувано след инстанционен контрол от Окръжен съд Добрич, при който първоинстанционното решение е обезсилено при първоначалното разглеждане на делото и същото е върнато за гледане от друг състав от същия съд. Причина за обезсилването на решението е, че ответника М.В.П. с ЕГН ********** е починала на 23.07.2011г., преди подаване на писмения отговор по чл.131 от ГПК. Делото е върнато с указания за конституиране на наследниците на починалото лице и връчването им на искова молба  и следващите действия.

        С определение № 89, постановено в закрито заседание на 17.03.2017г. производството по делото е било спряно на основание чл.229, ал.1,т.2 от ГПК. Съдът е указал на ищеца, че съгласно разпоредбата на чл.230, ал.2 от ГПК в 6 – месечен срок следва да представи удостоверение за наследници на починалата в хода на процеса ответница М.В.П.  и да посочи адреси за призоваването им. На ищеца са указани последиците по чл.230, ал.2, изр.2-ро от ГПК при неизпълнение на вмененото му задължение, а именно – прекратяване на производството по делото.

        Определението за спиране е връчено на ищеца чрез последният упълномощен адвокат на ищеца „***“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление (съгл. справка от ТР към 17.03.2017г.): гр.***, ул.“***“, №*, партер, офис * -  адв.  К.К.К. на 30.03.2017г. 

        Констатира се, че в 6-месечния срок от спиране на производството по делото ищецът не е изпълнил задълженията си, произтичащи от разпоредбата на чл.230, ал.2, изр.2 –ро от ГПК.

        С оглед на изложеното  и съобразно разпоредбата на чл.230, ал.2, изр.посл. от ГПК съдът намира, че  производството по образуваното Гр.д.№ 130/2017г.по описа на Каварненски районен съд  ще следва да бъде прекратено.

             Мотивиран от горните съображения,  съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

            ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.230, ал.2, изр. посл. от ГПК  производството по Гр.д.№ 130/2017г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба  пред Добричкият окръжен съд  в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

            На основание чл.7, ал.2 от ГПК препис от определението да се връчи на страните.

 

 

 

 

                                                                    РАЙОНЕН  СЪДИЯ: