О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

РАЙОНЕН СЪД КАВАРНА, в закрито заседание на четвърти април през двехиляди и седемнадесета година в състав

 

                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като обсъди Гр.Д № 131/2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Гражданско дело № 131/2017 г. е образувано на основание искова молба вх.№ 764/27.02.2017 г. подадена от Д.С.З., чрез пълномощника му адв.В.Т. ***, против „Р.” ЕООД, ЕИК ***, с която е предявен иск за собственост с правно основание чл.108 ЗС.

Предвид констатираните от съда нередовности на молбата, с която е сезиран, с разпореждане № 282/28.02.2017 г. производството по делото е оставено без движение, като на ищеца чрез пълномощника му адв.В.Т. са дадени подробни указания за тяхното отстраняване. Съобщението за така постановения съдебен акт е получено на 14.03.2017г. от пълномощника на ищеца на посочения в исковата молба адрес за призоваване.

С молба вх. № 1085/22.03.2017 г. процесуалният представител на ищеца е отстранил посочените в т.т. 1, 2, 3 и 4 от разпореждането нередовности, но не е представил доказателства за вписване на исковата молба, съгласно дадените му указания в т.5 от разпореждането, както и не е сезирал съда с искане за продължаване на определения срок, съобразно изискването на чл.63, ал.1 от ГПК.

Съгласно ТР № 3 от 19.07.2010 г., по т.д. №3/2009 г. на ОСГК, от гледна точка на процесуални последици, неизпълнението от страна на ищеца в срок на указанието на съда за вписване на исковата молба по чл.114 ЗС (в т. ч. и за съдебна делба), следва да се приравни с тези по неизпълнение на указанията на съда за отстраняване на констатиран порок (недостатък) на исковата молба по чл.127 и чл.128 ГПК, т. е. да се приеме, че при неизпълнение е приложима разпоредбата на чл.129, ал.3 ГПК. Уреденото от специалния закон, като предпоставка за надлежното движение на производството, изискването за вписване обуславя приложението на чл.129, ал.3 ГПК и прилагане на санкционните последици на закона, след като съдът изрично е указал на страната задължението й да извърши съответното правно действие - вписване на исковата молба, и е налице неизпълнение на това указание на съда.

Предвид изрично дадените указания на ищеца за вписване на исковата молба, редовно проведената процедура по чл.129, ал.2 от ГПК и соченото неизпълнение на съдебните указания за привеждането й в съответствие с изискванията на закона, съставлява основание за нейното връщане на основание чл.129, ал.3 ГПК и прекратяване на производството по делото.

Мотивиран от така изложените съображения, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

         

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 131 по описа за 2017 г. на Каварненски районен съд.

ВРЪЩА на Д.С.З. с ЕГН **********,***, чрез процесуалния му представител адв.В.Т. от ВАК, със съдебен адрес ***, искова молбата вх. № 764/27.02.2017 год.

Определението подлежи на обжалва с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:........................