Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е

 

 

гр.Каварна, 18.04.2017г.

 

В      И М Е Т О      Н А       Н А Р О Д А

 

Каварненският районен съд в открито съдебно заседание на тринадесети април, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., разгледа докладваното от съдията Гр.д.№133/2017год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.318 и сл. от ГПК, образувано по молба за развод по чл.50 от СК.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на 05.05.1990 г. брак пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Каварна, между Н.Д.Н. с ЕГН:********** *** и К.И.Н. с ЕГН:********** ***, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение като:

1./ Съдът да допусне развода между съпрузите, без да издирва мотивите за това, поради настъпило сериозно и непоколебимо, взаимно съгласие за развод;

2./ От брака си страните имат роден един син – И. Н.Д. с ЕГН **********, който към настоящия момент е пълнолетен;

3./ Семейното жилище – къща с адрес: с.***, общ.***, ул.”***”, №** е наследствена на Н.Д.Н., като К.И.Н. няма претенции за евентуални подобрения извършени по време на брака;

4./ К.И.Н. няма претенции да ползва по никакъв начин бившето семейно жилище;

5./ Към настоящия момент страните не притежават недвижим имот семейна имуществена общност;

6./ Съпрузите не притежават и не са притежавали автомобил или друг вид МПС;

7./ Съпрузите не притежават фирми;

 8./ Съпрузите нямат претенции към притежаваните от всеки от тях банкови сметки;

9./ Движимите вещи страните са поделили доброволно помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер;

 10./ След прекратяване на брака страните нямат претенции за издръжка;

11./  След прекратяване на брака съпругата К.И.Н. ще носи предбрачното си фамилно име – К. и в бъдеще ще се именува К.И. К.;

12./ съпрузите не са извършвали завещателни разпореждания помежду след развода, съпругата по време на брака;

13./ Съпрузите нямат дарения направени във връзка или по време на брака;

14./ Разноските по водене на делото – държавни такси и адвокатски хонорар се заплащат от Н.Д.Н..

ОСЪЖДА Н.Д.Н. с ЕГН:********** ***, да заплати по сметка на Районен съд Каварна  държавна такса по иска за развод в размер на 10.00 лева /десет лева/, на основание чл.6, т.3 от Тарифата  за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………