Р     Е     Ш     Е    Н    И     Е

 

 

Гр.Каварна, 31.10.2019г.

 

В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на трети октомври, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

и при секретаря Елена Шопова разгледа докладваното от районния съдия Гр.дело №136/2019г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.410, ал.1 от КЗ.

Гр.д. №136/2019г. е образувано по искова молба с вх.№806/28.02.2019г., подадена от „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Витоша“, №89 б, ЕИК 121718407, представлявано от ***, чрез адв. П.П. ***, против М.М.А. с ЕГН ********** ***.

В исковата молба се излага, че между „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД и „** **“ ЕООД, ЕИК 202756596 е била сключена имуществена, автомобилна застраховка „Каско+“, за притежавания от второто дружество лек автомобил с марка и модел „Сузуки Гранд Витара“, рег.№***. Договорът бил обективиран в застрахователна полица №440116031024695/13.05.2016г., материализираща и удостоверяваща възникването на застрахователното правоотношение за срок от 12 месеца и обвързваща страните за период от 00:00 часа на 19.05.2016г. до 24:00 часа на 18.05.2017г.

Ищцовото дружество твърди, че при ПТП, настъпило на 22.06.2016г. в 21:50 часа на главен път І-9 при км.48+0, са причинени щети на лек автомобил „Сузуки Гранд Витара“, рег.№** *****.  Произшествието било посетено от компетентните органи, за което бил съставен протокол за ПТП №1488516/22.06.2016г. Установено било, че причина за настъпилото ПТП е внезапното излизане на пътното плътно на животно, оставено без надзор от ответника, което навлязло в пътното плътно за насрещно движение и се блъснало в описания автомобил. Като собственик на каруцата с животинска тяга М.М.А. бил собственик на животното, което било оставено без надзор на пътя и с което нарушил правилата за движение по пътищата – чл.106 от ЗДвП, како му бил съставен АУАН. Установено било, че ответника бил употребил и алкохол с концентрация 1,34 промила.

НА 23.06.2016г. от Д.В.Х. като управител на „** **“ ЕООД е депозирал уведомление за щета, по което била заведена преписка №44010311604579. На 28.06.2016г. бил извършан оглед на увреденото МПС и били констатирани нарушени детайли, а на 05.07.2016г. бил извършан втори оглед и били установени още части за подмяна. По силата на сключения договор за застраховка ищеца заплатил изцяло извършения ремонт в „Доверен сервиз“ на застрахователя, а именно в „САЦ-Варна“ ЕООД. За извършения ремонт „ДЗИ – Общо застраховане“ЕАД заплатил на „САЦ-Варна“ ЕООД сумата от 2337,42 лева, съгласно издадена фактура №2000006129/29.08.2016г. За образуваната преписка били извършени и ликвидационни разноски в размер на 15,00 лева, които също се претендират от ответника.

Предвид факта, че процесния пътен инцидент бил причинен от домашно животно, което било оставено без надзор и в нарушение на разпоредбите на чл.106 от ЗДвП, за „ДЗИ – Общо застраховане“ЕАД било налице регресна претенция срещу М.М.А. на основание чл.410, ал.1 от Кодекса за застраховане.

Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати сумата от 2337,42 лева, представляваща изплатено възнаграждение на автосервиз „САЦ-Варна“ ЕООД за извършен ремонт на лек автомобил „Сузуки Гранд Витара“, с рег.№** *****, по силата на договор за доброволна автомобилна застраховка „Каско+“, полица №440116031024695/13.05.2016г. и сумата от 15,00 лева разноски по ликвидация на щета №44010311604579, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на исковата молба в съда, до датата на окончателното изплащане на сумата. Претендира разноски.

В с.з. ищецът се представлява от адв.**, която поддържа иска.

Ответникът не е представил писмен отговор по реда на чл.131 от ГПК. В с.з. се явява лично и прави признание на иска, като посочва, че ще заплати претендираната сума.

Съдът, като взе предвид исканията и доводите на страните, събраните по делото доказателства и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено следното:

Предявен е иск с правно основание чл.410, ал.1 от КЗ, за заплащане на сумата от 2337,42 лева. Ответникът, явявайки се лично в с.з.  прави признание на ищцовата претенция. По направеното признание ищецът, чрез проц.представител адв.** е взела становище в с.з., като счита, че са налице основанията на чл.237 от ГПК, моли за прекратяване на съдебното дирене и постановяване на решение съобразно признанието.

Разпоредбата на чл.237 от ГПК предвижда възможността ищецът да поиска от съда да прекрати съдебното дирене и да постанови решение при признание на иска. В този случай съдът постановява решението си, като в мотивите му е достатъчно да се укаже, че същото е постановено при признание на иска.

Съдът намира, че в конкретния случай са налице предпоставките за произнасяне с решение по чл.237, ал.1 от ГПК. в с.з. ответникът лично е направил признание на иска.

Спазени са и изискванията на чл.237, ал.3 от ГПК, тъй като признатото право не противоречи на закона или на добрите нрави, а от друга страна е такова, с което страната може да се разпорежда. С оглед на направеното признание на иска, съдът намира претенцията за основателна.

Ето защо, съдът постановява настоящото решение при признание на иска, като на основание чл.237, ал.2 от ГПК не е необходимо да се излагат мотиви за това.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК ответникът дължи на ищеца сторените по делото разноски, които са в размер на 499,10 лева, от които 94,10 лева държавна такса за водене на делото, 395,00 лева адвокатски хонорар и 10,00 депозит за разпит на свидетел.

Така мотивиран, КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ОСЪЖДА на основание чл.410, ал.1 от ЗК, М.М.А. с ЕГН ********** ***, да заплати на „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Витоша“, №89 б, ЕИК 121718407, представлявано от ***, чрез адв. П.П. *** сумата от 2 337,42 (две хиляди триста тридесет и седем лева и четиридесет и две стотинки) лева, представляваща изплатено възнаграждение на автосервиз „САЦ-Варна“ ЕООД, за извършен ремонт на лек автомобил „Сузуки Гранд Витара“, с рег.№** *****, по силата на договор за доброволна автомобилна застраховка „Каско+“,, полица №440116031024695/13.05.2016г. и сумата от 15,00 лева разноски по ликвидация на щета №44010311604579, ведно със законната лихва върху сумата от 2 337,42 лева, считано от датата на предявяване на исковата молба в съда – 28.02.2019г., до датата на окончателното изплащане на сумата

ОСЪЖДА М.М.А. с ЕГН ********** ***, да заплати на „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Витоша“, №89 б, ЕИК 121718407, представлявано от ***, чрез адв. П.П. 499,10 (четиристотин деветдесет и девет лева и десет стотинки) лева, разноски по делото, съгласно приложен списък.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Добрич в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                          

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………….