П Р О Т О К О Л

гр. Каварна,  11.07.2019 г.

 

Каварненският  районен съд, в публично съдебно заседание на единадесети юли   през  две хиляди и деветнадесета  година  в състав:

 

Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

                                                                                                                                                                                           

при участието на секретаря: ***

и прокурора:                                                             сложи за разглеждане

Гр. д. № 138 по описа за 2018година,   докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл. 142 ал. 1 от ГПК на именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

ИЩЦОВАТА СТРАНА „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД гр. Добрич редовно призована не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ А.П.С. призован не се явява, представлява се от адв. С.В. от ***, редовно упълномощен и приет по делото.

СЪДЪТ изслушва страните относно хода на съдебното заседание.

АДВ. В. – Няма пречки да бъде даден ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки и на основание чл. 142 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО В ДНЕШНОТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

СЪДЪТ докладва постъпилата на 10.07.2019 г. в Регистратурата на Районен съд гр. Каварна молба от юрисконсулт И.И.– процесуален представите на ищцовата страна Вх. №  2548, с която моли делото да бъде прекратено предвид изплащане на задължението от страна на ответника.

АДВ. В. – Поддържам молбата. Считам я за основателна, поради което моля да прекратите делото.

СЪДЪТ, като взе предвид постъпилата молба от ищцовата страна

                              О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството  по Гр. д. № 138/2018 г. по описа на Районен съд гр. Каварна, образувано по  предявен иск от Водоснабдяване и канализация ДобричЕООД, с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, бул. „***“ № **, представлявано от изпълнителен директор Т.Г., чрез юрисконсулт Г.Х. против А.П.С., ЕГН: **********, с адрес ***, представляван от адв. С.В. поради плащане на задължението от страна на ответника.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок, считано от днес за страните.

         ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 10.33 часа.

         ПРОТОКОЛЪТ  е изготвен на 11.07.2019 г.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                  СЕКРЕТАР: