ПРОТОКОЛ

гр. Каварна, 19.11.2019 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на деветнадесети ноември, през  две хиляди и деветнадесета година  в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при участието на секретаря: А.М. 

и прокурора :  ………………………………   сложи за разглеждане Гр.д. № 141 по описа за 2019 година,  докладвано от Районния съдия.

 

След спазване разпоредбите на чл. 142 ал.1 от ГПК на именното повикване в 10.15 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ А.Д.К., редовно призован, не се явява, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ „Енерго-Про Продажби“ АД, редовно призован, представлява се от адвокат В.К., редовно упълномощен и приет от съда от днес.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Ч., редовно призована, явява се лично.

СВИДЕТЕЛЯТ М.В.Т., редовно призован, не  се явява.

СТАНОВИЩЕ ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

АДВ. К. : Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

На 08.11.2019 г. е депозирана молба от процесуалния представител на ищеца, с която е заявил оттегляне на исковата молба, с която е предявен настоящия иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК. Доколкото оттеглянето на исковата молба е направено след първото съдебно заседание, съдът намира, че следва да даде възможност на ответника да изрази становище по същата. Връчва препис от  молба   вх. № 4045 от 08.11.2019 г., на процесуалния представител на ответника адв.К..

АДВ. К.:  Съгласни сме и не се противопоставям да бъде прекратено производството по делото, като моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски, за които сме представили списък и доказателства за извършването им. Доколкото правя искане за  признатия размер на адвокатско възнаграждение, да се плати и ДДС. 

СЪДЪТ, като съобрази, че изявлението за оттегляне изхожда от пълномощник, снабден с изрична представителна власт да се разпорежда с предмета на делото намира, че е десезиран от правния спор, поради заявеното оттегляне на иска и на основание чл. 233 ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

СЪДЪТ с оглед извършената работа от вещото лице В.Ч. и представената справка-декларация определя окончателно възнаграждение в размер на определеното първоначално такова от 180.00 лева.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ възнаграждение на вещото лице в размер на внесения за целта депозит. 

Издаде се служебна бележка  за сума в размер на 180.00 лева.

С оглед прекратяване на производството и своевременно заявеното искане от ответника, на осн. чл. 78, ал. 4 от ГПК, в негова полза следва да бъдат присъдени направените и доказани разноски в размер на 1056,00 лева – заплатено адвокатско възнаграждение и  депозит за вещо лице, съгласно  представения списък по чл. 80 ГПК. 

Водим от гореизложеното, СЪДЪТ:

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 ГПК, производството по Гр. Д № 141/2019 год. по описа на Каварненски районен съд, образувано на основание подадена искова молба от А.Д.К., чрез адв. В.Г. от ВАК, против „Енерго-Про Продажби” АД, ЕИК *****, иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, с искане да бъде прието за установено в отношенията между страните, че ищецът не дължи на ответника сумата 1 975.52 лв., начислена в резултат на извършена корекция на сметката за ел. енергия за обект на потребление, находящ се в гр. Добрич, ул. *****, с клиентски № ***** и абонатен № 0101226128, за периода 21.11.2016 г. - 20.11.2017 г., за която сума е издадена фактура № 0273959753/06.12.2018 г.

ОСЪЖДА А.Д.К., с ЕГН **********,***, да заплати на „Енерго-Про Продажби” АД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9009, Варна Тауърс – Г, бул. „Владислав Варненчик” № 258, сумата 1 056,00 лв. (хиляда петдесет  и шест лева), представляваща направените по делото разноски на осн. чл. 78, ал. 4 от ГПК.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от днес.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 10.25 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 19.11.2019г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………

 

СЕКРЕТАР : …………………