Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е

 

 

гр.Каварна, 18.04.2017г.

 

В      И М Е Т О      Н А       Н А Р О Д А

 

Каварненският районен съд в открито съдебно заседание на тринадесети април, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., разгледа докладваното от съдията Гр.д.№141/2017год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.318 и сл. от ГПК, образувано по молба за развод по чл.50 от СК.

************************************************************  

**************************************************************

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на 06.11.1999г. брак пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Добрич, между И.Д.И. с ЕГН:********** *** и М.Ж.И. с ЕГН:********** ***, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение като:

1./ Съдът да допусне развода между съпрузите, без да издирва мотивите за това, поради настъпило сериозно и непоколебимо, взаимно съгласие за развод;

 2./ Родителските права относно непълнолетната Д. И. И. с ЕГН ********** се предоставят на майката М.   Ж.И. с ЕГН:**********;

 3./ Бащата И.Д.И. с ЕГН ********** има право на лични отношения с непълнолетното дете Д. И. И. всяка втора и четвърта от месеца от 8.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя;

4./ Местоживеенето на детето Д. И. И. с ЕГН ********** ще е на адреса на майката М.   Ж.И. ***;

5./ Бащата И.Д.И. с ЕГН ********** ще заплаща на непълнолетната си дъщеря Д. И. И. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 100.00 лева;

6./ Страните не притежават семейно жилище;

 7./ Съпрузите няма да си дължат издръжка;

8./ Съпрузите не притежават вещи семейна имуществена общност;

9./След прекратяване на брака съпругата със съгласието на съпруга си ще запази фамилното име И.;

10./ Разноските по делото се поемат от двете страни.

ОСЪЖДА М.Ж.И. с ЕГН:********** ***, да заплати по сметка на Районен съд Каварна  държавна такса по иска за развод в размер на 10.00 лева /десет лева/, на основание чл.6, т.3 от Тарифата  за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5.00 лева /пет лева/ за издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА И.Д.И. с ЕГН:********** ***, да заплати държавна такса по сметка на Районен съд Каварна върху определение размер от дължимата издръжка, която е в размер на 72.00 лева /седемдесет и два лева/, както и 5.00 лева /пет лева/ за издаване на изпълнителен лист.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………