Р Е Ш Е Н И Е

гр. Каварна 11.07.2019 г.

 

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на единадесети юни през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА     

 

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора ………………………………, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 148 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по предявен от Г.А.Г. и Х.А.Г., чрез адв. Р.С. от ВАК, против „Енерго-Про Продажби” АД, ЕИК 103533691, исков с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, с искане да бъде прието за установено в отношенията между страните, че ищците не дължат на ответника сумата 3137.11 лв., начислена в резултат на извършена корекция на сметката за ел. енергия за обект на потребление, находящ се в гр. Шабла, ул. „***” ***, с клиентски № *** /нов № ***/ и абонатен № ***, за периода 30.10.2016 г.  31.11.2017 г., за която сума е издадена фактура № 0268253065/12.11.2018 г.

В исковата си молба ищците излагат, че са потребители на ел. енергия за обект, находящ се в гр. Шабла, ул. „***” ***. Ползваната ел. енергия се заплаща по партида с клиентски № *** /нов № ***/ и абонатен № ***. На 31.10.2017 г. по информация от ответното дружество служители на „Енерго-Про Мрежи” АД са извършили проверка на СТИ на адреса където е домът им. Посочват, че процесното СТИ е монтирано в табло, находящо се извън дома им. Оспорват обстоятелството, че е извършена проверка именно на електромера, отчитащ електроенергията в обекта. Посочват, че не е ясно защо периодът на корекцията е 30.10.2016 г. – 31.10.2017 г. Оспорват констатациите в съставения констативен протокол от 31.10.2017 г., тъй като твърдят, че не са присъствали на проверката. Оспорват, че демонтираното СТИ е било монтирано с нулеви начални показания на всички тарифи. Оспорват отразеното в протокола, че при проверката са присъствали двама свидетели с посочените имена. Заявяват, че не са манипулирали СТИ и не са ползвали енергията, която им е начислена за процесния период. Оспорват начина и методиката, по които е начислена сумата по корекцията. Поддържат, че в случая не е спазена уредената от ПИКЕЕ корекционна процедура. Твърдят, че и към настоящия момент ответното дружество няма Общи условия, в които да се препраща към разпоредбите на чл. 48 ПИКЕЕ за извършване на корекция на сметките за ел. енергия. По изложените съображения молят предявеният иск да бъде уважен. Претендират разноски.

В срока по чл. 131, ал. 1 ГПК е постъпил писмен отговор от ответника „Енерго-Про Продажби” АД, гр. Варна, чрез процесуалния му представител – адв. Н.Б.. Ответното дружество оспорва допустимостта на предявения иск с мотива, че задължено лице по фактура № 0272810624/12.11.2018 г. на стойност 3 137.11 лв. е лице различно от ищците, а именно – Г.А. О.. Твърди, че между ищците и ответниците липсва правен спор относно посочената сума, дължима за начислена ел.енергия, поради което за тях липсва правен интерес от водене на иска. Твърди се, че между един от ищците и ответното дружество съществува валидно договорно правоотношение, по силата на което Х.Г. е потребител на доставяна от дружеството електрическа енергия, но същото е възникнало след датата на издаване на процесната фактура. 

Потвърждават се обстоятелствата, че е извършена проверка на СТИ на посочения в исковата молба адрес на потребление, резултатите от която са обективирани в констативен протокол и, че е извършено коригиране на количеството потребена електрическа енергия, за което е издадена съответна фактура за процесната сума 3 137.11 лв. По съществото на спора поддържа становище за неоснователност на предявения иск. Твърди, че дружеството черпи правото си да извърши коригиране на сметката на абоната директно от разпоредбите на подзаконов нормативен акт, а именно ПИКЕЕ. Излага, че разпоредбите на Общите условия на „Енерго-Про Мрежи” АД и „Енерго-Про Продажби” АД имат обвързваща сила между страните, поради което и корекционната процедура има своето законово основание. Поддържа, че е налице основание за възникване на вземането на ответното дружество за потребена ел. енергия. Посочва, че на 31.10.2017 г. е извършена техническа проверка на процесното СТИ, за което е съставен констативен протокол в присъствието на двама свидетели. Записани са показанията на тарифите на електромера, като същият е демонтиран, поставен в индивидуална опаковка и изпратен за експертиза в БИМ. На 06.11.2018 г. е извършена метрологична експертиза, при която е установено, че е осъществявана намеса в софтуера на електромера. При софтуерно прочитане е констатирано наличие на преминала ел. енергия по трета тарифа (019405.7 кВТч), която не е визуализирана на дисплея. На 09.11.2018 г. е съставено становище за начисляване на ел. енергия, което конкретизира размера на оспореното вземане. Посочва, че на 12.11.2018 г. е издадена фактура № 0272810624 за сумата 3 137.11 лв. Счита, че процесното вземане се дължи от абоната на основание чл. 79, ал. 1 вр. чл. 200, ал. 1, пр. 1 ЗЗД вр. чл. 50 ПИКЕЕ, тъй като е установено точното количество пренесена до абоната и потребена от него, но неотчетена ел. енергия. По изложените съображения моли предявеният иск да бъде отхвърлен като недопустим, неоснователен и недоказан. Претендира разноски.

Настоящият състав на съда, съобразявайки становището на страните, събраните по делото доказателства по вътрешно убеждение и приложимия закон прие за установено от фактическа и правна страна, следното:

Установява се от представения от трето неучастващо в спора лице „Електроразпределенеи север” АД, протокол за монтаж на СТИ (стр.77-78 от делото), че на 27.04.2016 г. служителите на „Енерго Про Мрежи” АД и пълномощници на „Енерго Про Продажби” АД – П.Д.П. и А.Ж.Б. са извършили в присъствието на клиента Г.А.Г., монтаж на електромер – средство за търговски измерване (СТИ) с клиентски № *** и абонатен № ***, на адрес гр. Шабла, ул. *** ***. В протокола освен данните за СТИ : тип, модел, номер на пломба и пр. са посочени фабричния № 11140215660922578, и показанията на електромера при монтирането – нощна: 0, дневна: 0, върхова --. Протоколът е подписан от клиента и служителите на дружеството извършили монтажа.

На 31.10.2017 г. в 10.15 ч. служители на Енерго Про Мрежи АД и пълномощници на Енерго Про Продажби АД – /първото име не се чете/ Т. Г. и Й.Д.В., извършили проверка на измервателните системи и свързващите ги електрически инсталации на обект с адрес гр. Шабла, ул. *** ***, в присъствието на представител на клиента и член на домакинството на клиента – Х.А.Г. – съпруга и К.А.Г. – майка, които са подписали протокола. В протокола е отбелязано, че  клиент на дружеството за посочения обект е лице с имена Г.А. О.. Видно е от приетите по делото справки от НБД „Население”, че Х.А.Г. е съпруга, а К.А.Г. е майка на Г.А.Г., който е с адресна регистрация по постоянен адрес *** /проверявания адрес/ от 20.12.2000 г.  Установява се също от представения нотариален акт № ***г., че Г.А.Г. и Х.А.Г. са признати за собственици на поземлен имот и сгради придобити по наследство, давност и покупко-продажба, находящи се в гр. Шабла, ул. „***” ***.  С оглед така обсъдените доказателства, съдът приема, че в констативния протокол е допусната грешка в изписването на фамилното име на лицето, клиент на дружеството (същото не е присъствало на проверката), чийто обект е проверяван. В подкрепа на горния извод е и обстоятелството, че посоченото в констативния протокол СТИ е със същия фабр. № 1114021066092257, като на това, което е монтирано в имота на Г.А.Г. на 27.04.2016 г., от служители на ответното дружество, в който протокол за монтаж като клиент на дружеството е посочен Г.Г., а не Г. О.. В същото време ответната страна, която твърди, че клиент на дружеството е лицето Г.А. О., а не ищецът Г.А., не представи никакви доказателства досежно възникване на договорна връзка с посоченото лице, както и доказателства, че лице с такива имена съществува, и че то е различно от ищеца. Ето защо съдът приема за неоснователни и недоказани твърденията на ответника, че не ищецът, а друго лице е ползвател на доставената до процесния имот ел. енергия.

 В съставения по време на проверката констативен протокол ***01916 (л. 35 от делото) са посочени отчетените показания на електромера: 001937,1 kWh по първа /нощна/ тарифа и 004588,8 kWh по втора /дневна/ тарифа. Отразено е наличието на държавна  пломба със сигнатура „М 15” и ведомствена „Еnergo-Pro 2046178” на капака на клемния блок. Електромерът е демонтиран и е монтиран нов с нулеви показания по всички тарифни регистри.

Неправилно изписаната фамилия в КП 1201916 е пренесена впоследствие и в констативен протокол № 2024/06.11.2018 г. на БИМ ГД „МИУ” РО Варна, за извършена метрологична експертиза на средство за измерване. От този протокол се установява, че статичен еднофазен двутарифен електромер тип: МЕ 162, производител: „ISKRA”, идентификационен № 1114021566092257, е в класа на точност, метрологичните му характеристики съответстват на нормираните, а по външния вид на СТИ отсъстват механични дефекти на кутията, на клемите, на клемния блок. Размерът на грешката е от - 0,22% до + 2,0%. След софтуерно прочитане на паметта е установена намеса в тарифната схема на електромера, която за типа електромер ISKRA МЕ 162 трябва да се състои от две тарифи Т1 и Т2. Действително потребената енергия се разпределя и върху невизуализираната тарифа: Т3-19405,7 kWh. Установено е че не е осъществяван достъп до вътрешността на електромера. Електромерът съответства на метрологичните характеристики, отговаря на изискванията за точност при измерване на електроенергия.

Въз основа на така съставения констативен протокол ЕРП „Север” е изготвило становище за начисление на ел. енергия на основание чл. 50 от ПИКЕЕ за абонатен№ *** и кл. № ***, за допълнително общо количество ел.енергия в размер на 19 405 кВТч. за периода от 01.11.2016 г. до 31.10.2017 г.,  като електроенергията е разпределена на три периода. В становището е посочено, че е извършено прочитане на паметта на електромера, при което е установено точното количество неотчетена ел.енергия.  

От „Енерго-Про Продажби” АД на 12.11.2018 г. е издадена фактура № 0272810624 за заплащане на електрическа енергия в размер на 19 405 kWh на обща стойност 3 137,11 лв. Фактурата е изпратена до абоната със съпроводително писмо, в което е посочено, че в резултат на констатираното неточно измерване на ел. енергия за обект на адрес в гр. Шабла, ул. *** *** е направено преизчисление на количеството енергия за клиентски № *** и абонатен№ ***, и е издаден счетоводен документ с № 0272810624/12.11.2018 г. на стойност 3137,11 лв. със срок на плащане 22.11.2018 г.

На 07.12.2017 г. ищцата Х.А.Г., като собственик на къща с административен адрес гр. Шабла, ул. „***” ***, съгласно нот.акт № ***г. е подала заявление № 4714148 за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на Енерго-Про Мрежи АД при общи условия и заявление № 4714158 за продажба на електрическа енергия от Енерго-Про Продажби АД при общи условия. 

Съгласно заключението на вещото лице Г.Н. по назначената ССЕ, което съдът кредитира като компетентно изготвено се установява, че въз основа на извършена техническа проверка и Констативен протокол № 2024/06.11.2018 г. е било одобрено становище за начисление на електрическа енергия за клиентски № *** от началник „КЕК”/ЕРП Север. В изпълнение на одобреното становище на 12.11.2018 г. е била издадена фактура № 0272810624 от ответното дружество на името на Г.А. О. за сумата 3 137,11 лв. с ДДС, представляваща начислена служебно ел.енергия в общ размер 19405 кВТч за периода от 01.11.2016 г. до 31.10.2017 г. Фактурата фигурира в регистрите на ответното дружество като неплатено задължение към 30.05.2019 г. от кл. № ***. Извършените изчисления във връзка със служебно начислената/ корекционна ел.енергия в размер на 19405 кВТч на стойност 3 137,11 лв. със ДДС са аритметично точни.  

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Предявеният иск е с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК. Условие за надлежното му упражняване е наличието на извънсъдебен спор между страните за дължимостта на процесните суми, без да е необходимо по отношение на същите да е инициирано принудителното събиране. В настоящата хипотеза интересът на ищците Г.А.Г. и Х.А.Г. произтича от качеството им на потребители на ел. енергия в имот тяхна собственост, находящ се в гр. Шабла, ул. *** ***, в който обект е монтирано СТИ с клиентски № *** и абонатен № ***, за които има издадена фактура за корекция на сметка за потребена енергия, със срок на плащане 22.11.2018 г. и заплахата електроподаването в обекта да бъде преустановено при нейното неплащане. По изложените съображения предявеният отрицателен установителен иск е процесуално допустим и съдът дължи произнасяне по същество на спора.

От събраните в процеса доказателства съдът намира за установено съществуването на правоотношение по доставка на електрическа енергия до потребителите-собственици на обект находящ се на адрес гр. Шабла, ул. „***” ***, присъединен към електроразпределителната мрежа. От събраните доказателства се установява, че ищците са ползватели на електрическа енергия в недвижим имот, находящ се на адрес гр. Шабла, ул. „***” *** и че за отчитане на доставената ел.енергия в обекта се е използвал електромер с фабр. № 1114021566092257.   

Отношенията между доставчика и потребителя на енергия, като търговска сделка, са уредени в чл. 91 и сл. от ЗЕ. Според чл. 98а от ЗЕ крайният снабдител продава електрическа енергия при публично известни общи условия, а според чл. 98б от ЗЕ потребителите на крайния снабдител използват разпределителните мрежи, към които са присъединени, при публично известни общи условия.

Правото на електроразпределителното дружество да изчислява и коригира пренесената ел. енергия, в случаите на констатирано неправомерно въздействие върху средството за търговско измерване и неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, е уредено в Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/, обнародвани в ДВ бр. 98 от 12.11.2013 г., приети от ДКЕВР в изпълнение на законовата делегация по смисъла на чл. 83 ал.2, изр. 2-ро от ЗЕ с решение по т. 3 от Протокол № 147/14.10.2013 г. на основание чл. 21 ал. 1 т. 9 вр. с чл. 83 ал. 1 т. 6 от ЗЕ. Предвид изложеното се налага извода, че към датата на извършване процесната проверка – 31.10.2017г. на СТИ на ищците, на посочения адрес на доставка на ел. енергия съществува законова възможност, която регламентира правото на ответното дружество да извърши едностранна корекция на количество ел. енергия.

В настоящия случай от събраните по делото доказателства се установи по несъмнен начин, че при проверката не са констатирани механична повреда, деформация или неизправност в корпуса, схемата на свързване или схемата на измерване на електромера - тоест не е установена грешка при измерването на консумираната енергия. Не е констатиран и дефект в тарифния превключвател. Напротив - касае се за намеса в софтуера на СТИ, по невизуализирана и недостъпна за потребителя тарифа 1.8.3. В чл. 50 ПИКЕЕ е предвидена възможност за корекция при несъответствие между данните за параметрите на измервателната група и въведените в информационната база данни за нея, водещо до неправилно изчисляване на използваните от клиента количества електрическа енергия, т.е. при разлика в данните от паметта на електромера и данните в отчетните регистри на доставчика. Настоящият случай обаче не е такъв, защото процесният електромер не е от типа „Смарт”, при който данните от преноса да се записват директно в информационните масиви на дружеството, нито пък по делото са приобщени доказателства да е извършван отчет на място, показателите от който да са различни от тези на електромера. Ето защо разпоредбата на чл. 50 ПИКЕЕ, на която се позовава ответника не може да бъде приложена.

На следващо място, липсват данни в кой часови диапазон са действително консумирани натрупаните в скрития регистър показатели, както и дали енергията по тарифа 1.8.3 е потребена от ищците абонати за процесния период. Не са представени доказателства, от които да се установи какви са били показанията на регистър 1.8.3 към началото на процесния период – 01.11.2016 г. и изначално при монтиране на СТИ. При монтиране на електромера на адреса на потребление, на 27.04.2016 г., са записани само началните показания по два от тарифните регистри на електромера – 1.8.1 /нощна/ и 1.8.2 /дневна/. Липсват доказателства, от които да се установи  как  точно във времето и в кои часови зони е била консумирана тази електроенергия. При това положение съдът формира извод, че не е установено, че количеството енергия в регистър 1.8.3 е консумирано от абоната за процесния период. Отделно от това ответното дружество не е  представило доказателства по какъв начин е формирана процесната сума, като не е уточнено за периода каква част от енергията е формирана по двете тарифни зони, съответно дневна и нощна. Следователно  не е изяснено каква методика е използвана от страна на ответното дружество за определяне на паричния еквивалент на отчетеното количество в регистър 1.8.3. Предвид на това не може да се направи категоричен извод, че за процесния период е отчитана ел.енергия в този регистър и в какъв размер, поради което  и  не може да се направи обосновано заключение, че именно претендираното от ответното дружество количество ел.енергия в размер на 19405 kWh е реално доставено за процесния период.

При това следва извода, че искът се явява основателен и следва да бъде уважен. Ответникът, който при условията на главно и пълно доказване следваше да установи с допустимите от закона доказателства средства, че е налице основание за корекция на сметката за ел.енергия на потребителя и тази корекция е извършена при спазване на предвидената за това процедурата, както и да установи размера на дължимото не изпълни вменените му задължения. При това  следва да се приеме, че липсва основание за дължимост на процесната сума от страна на ищците.

С оглед изхода на спора на ищците се следват сторените по делото  разноски в размер на 633,50 лв. (133,50 лв.  – платени държавни такси  и 500,00 лв. – заплатено адвокатско възнаграждение).

Водим от гореизложеното, Каварненският районен съд

 

Р    Е   Ш   И  :

          

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че Г.А.Г., ЕГН ********** и Х.А.Г., ЕГН **********, двамата с постоянен и настоящ адрес ***, НЕ ДЪЛЖАТ на „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление гр. Варна,  район Владислав Варненчик, бул. ”Владислав Варненчик” № 258, Варна Таурс – Г, сума в размер на  3137,11 лв. (три хиляди сто тридесет и седем лева и единадесет стотинки), представляваща допълнително начислена стойност на ел.енергия по фактура № 0272810624 от 12.11.2018 г. за периода 01.11.2016 г. до 31.10.2017 г.  за обект, находящ се в гр. Шабла, ул. „***” ***, клиентски № ***, абонатен № ***.

ОСЪЖДА „Енерго-Про Продажби” АД ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление гр.Варна,  район Владислав Варненчик, бул.”Владислав Варненчик” №258, Варна Таурс – Г, да заплати на Г.А.Г., ЕГН ********** и Х.А.Г., ЕГН **********, двамата с постоянен и настоящ адрес ***, сторени по делото разноски в размер на 633,50 лв. (шестстотин тридесет и три лева и петдесет стотинки).  

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………..