ПРОТОКОЛ

гр. Каварна,  22.06.2016г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и втори  юни, през  двехиляди и шестнадесета година  в състав:

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря А.М.

сложи за разглеждане Гр.д. №15 по описа за 2016 година, докладвано от Районния съдия.

 

След спазване разпоредбите на чл.142 ал.1 от ГПК на именното повикване в 11.00 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ Я.М.С., редовно призован, не се явява, представлява се  от  адв.Г.Г. от ДАК, редовно упълномощен и приет по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Ц.А.Д., редовно призована, чрез назначения й процесуален представител не се явява, представлява се от адв.М.В. ***, редовно призована, не се представлява. Депозиран е социален доклад.

СЪДЪТ, запитва страните за становището им по хода на делото?

АДВ. Г. – Моля да дадете ход на делото.

АДВ. В. – Няма процесуални пречки. Моля да дадете ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че страните са редовно призовани, представляват се от надлежно упълномощени представители не правят възражения по даване ход на делото и на осн. чл.142 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ запитва ищеца поддържа ли исковата молба с изложените в нея факти, писмените доказателства и доказателствени искания.

АДВ.Г. - Поддържаме предявения от нас иск. Преди съдебното заседание, с процесуалния представител на ответницата обсъдихме и постигнахме спогодба, която ще изложим устно пред Вас, с молба същата да бъде одобрена от съда.

Споразумението е в следния смисъл: Упражняването на родителските права над детето М. Я.М. с ЕГН ********** се предоставят на бащата Я.М.С. с ЕГН ********** ***. Съответно определя се местоживеене на детето М. на адреса на баща му Я.М.С. ***. Майката Ц.А.Д. ще заплаща месечна издръжка на малолетното си дете М. в размер на 130.00 лв.,  считано от датата на предявяване на исковата молба – 19.01.2016г. Определя се режим на лични отношения между майката и детето обичаен всяка първа и трета събота от месеца от 09.00ч. до 15.00 в неделя, 20 дни през лятото, когато бащата не е в платен годишен отпуск, за Коледните празници – на 25.12. и 26.12. от 09.00ч. до 17.00 часа и за Великденските празници – първият ден след Велик ден от 09.00ч. до 17.00 часа. Разноските да се поемат от ответницата. Представям Ви пълномощно за представителство в съдебно заседание в размер на  200 лева, което моля да приобщите към делото. Общото възнаграждение е в размер на 300  лева, които са заплатени от ищеца.  

СЪДЪТ запитва процесуалния представител на ответника, съгласен ли е с предложената спогодба.

АДВ.В.- Госпожо Съдия, в действителност преди съдебно заседание с процесуалния представител на ищеца обсъдихме спогодбата, като считам, че тя е изцяло в интерес на детето и отговаря на интересите и на моята доверителка, поради което моля да я одобрите. На основание чл.29, ал.5 от ГПК Ви моля за Вашето одобрение да извърша процесуални действия от името на представляваното от мен лице, за които се изисква изрично пълномощно.

Моля за Вашето разпореждане да ми бъде изплатено възнаграждението за особен представител.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените към исковата молба писмени доказателства: удостоверение за раждане изд. въз осн. на акт за раждане №0008/28.01.2003г. на общ.К.; удостоверение за семейно положение, съпруг и деца №АО-01-58/11.01.2016г.; удостоверение за постоянен и настоящ адрес АО-01-632/28.03.2016г.

ПРИЕМА представените от Община К. удостоверение по декларирани данни с изх.№*** от 15.06.2016г.

ПРОЧИТА и приобщава към делото изготвения от Дирекция „Социално подпомагане” гр.К. социален доклад.

СЪДЪТ, като взе предвид, че между страните по делото е постигната  спогодба  и на осн. чл.234, ал.1 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА В ПРОТОКОЛА ПОСТИГНАТАТА СЪДЕБНА СПОГОДБА от страните, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО  на родителските права по отношение на детето М. Я.М., роден на ***г., с ЕГН **********, се предоставя на бащата Я.М.С., ЕГН **********, като местоживеенето на детето ще е на адреса на бащата в гр.К., обл.Д. ***

РЕЖИМЪТ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на майката Ц.А.Д. с детето М. Я.М., ще е както следва:

-всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00ч. в събота до 15.00ч. в неделя, с преспиване в дома на майката, която се задължава да взема и връща детето при бащата на определения адрес на местоживеене.

-20 (двадесет) дни през лятото, когато бащата не ползва платен годишен отпуск;

-за Коледните празници – на 25.12. и 26.12. от 09.00ч. до 17.00 часа.

-за Великденските празници – първият ден след Велик ден от 09.00ч. до 17.00 часа.

МАЙКАТА Ц.А.Д. с ЕГН **********, се задължава да заплаща в полза на малолетното дете М. М., чрез неговия баща и законен представител Я.М.С., месечна издръжка в размер на130,00  лв.(сто и тридесет лева) , считано от 19.01.2016г. до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва при забавеното плащане и падеж до 5-то число на месеца, за който се дължи издръжката.

Разноските направени във връзка с воденето на настоящото  делото се поемат от ответницата.

Страните заявяват, че чрез постигнатата спогодба взаимоотношенията между тях във връзка с образуваното Гр.д.№15/2016г. са изцяло уредени, както и че са наясно с обстоятелството, че след подписване на спогодбата в съдебно заседание, същата ще има значение на влязло в сила съдебно решение.

 

 

ЗА ИЩЕЦ:…………………                  ОТВЕТНИК: …………………….

             (адв.Г.Г.)                       (чрез особен проц.  представител

адв.М.В.)    

           

 

  СЪДЪТ като констатира, че с вписаната по-горе спогодба страните уреждат изцяло взаимоотношенията си предмет на настоящото дело, както и че постигнатото от тях споразумение не противоречи на закона и на добрите нрави,

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл.29 ал.5 от ГПК одобрява действията на назначения особен процесуален представител на ответницата Ц.А.Д. по сключване на съдебната спогодба.

ОДОБРЯВА на основание чл.234, ал.1 от ГПК съдебната спогодба постигната в настоящото съдебно заседание от страните, по силата на която:

УПРАЖНЯВАНЕТО  на родителските права по отношение на детето М. Я.М., роден на ***г., с ЕГН **********, се предоставя на бащата Я.М.С., ЕГН **********, като местоживеенето на детето ще е на адреса на бащата в гр.К., обл.Д. ***

РЕЖИМЪТ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на майката Ц.А.Д. с детето М. Я.М., ще е както следва:

-всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00ч. в събота до 15.00ч. в неделя, с преспиване в дома на майката, която се задължава да взема и връща детето при бащата на определения адрес на местоживеене.

-20 (двадесет) дни през лятото, когато бащата не ползва платен годишен отпуск;

-за Коледните празници – на 25.12. и 26.12. от 09.00ч. до 17.00 часа.

-за Великденските празници – първият ден след Велик ден от 09.00ч. до 17.00 часа.

МАЙКАТА Ц.А.Д. с ЕГН **********, се задължава да заплаща в полза на малолетното дете М. М., чрез неговия баща и законен представител Я.М.С., месечна издръжка в размер на 130,00 лв. (сто и тридесет лева), считано от 19.01.2016г. до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва при забавеното плащане и падеж до 5-то число на месеца, за който се дължи издръжката.

Разноските направени във връзка с воденето на настоящото  делото в общ размер на 635 лв.  се поемат от ответницата.

СЪДЕБНАТА СПОГОДБА има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на назначения особен процесуален представител на ответника, адв.М.В. от ДАК на внесения от ищеца депозит в размер на 300.00 лв.

ИЗДАДЕ СЕ служебна бележка.

ОСЪЖДА  Ц.А.Д., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд К. сумата от 93,60 лв. /деветдесет и три лева и шестдесет  стотинки/ държавна такса в размер на 2%, върху споразумението за издръжка.

ОСЪЖДА  Ц.А.Д., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на Я.М.С., ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 635.00 /шестстотин тридесет и пет лева/, представляваща направените по делото разноски, от които 300.00 лв. /триста лева/, възнаграждение на назначения особен процесуален представител, 30.00 лв. /тридесет лева/ държавна такса по водене на делото, 5.00 лв. /пет лева/ за съдебно удостоверение и 300.00 лв. /триста лева/, възнаграждение за един адвокат.

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело №15 по описа за 2016г. на Каварненски районен съд, поради постигнатата между страните и одобрена от съда в днешно съдебно заседание съдебна спогодба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано от страните само в частта за прекратяване на производството, с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок, считано от днес.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 11.30 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                          СЕКРЕТАР: