Н Е П Р Е С Ъ С Т В Е Н О   Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Гр.Каварна, 11.05.2017г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд, в открито съдебно заседание  на двадесети април, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията гр.д. №16/2017г. по описа на КРС, и за да се произнесе съдът взе предвид следното:

 

Гражданско дело №16/2017г. е образувано на основание искова молба, подадена от “СОНИК СТАРТ” ООД, ЕИК:**** със законен представител М.И.М.-Г., действаща чрез пълномощника си адв.М.П.,******, представлявана от Кмета Н.Г.С.,  с която е предявен иск с правно основание чл.79 от ЗЗД за сумата от 5968.75 лева, ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба – 16.01.2017г. до окончателното й изплащане.

В с.з. процесуалния представител на ищеца поддържа предявения иск и прави искане  за постановяване на неприсъствено решение.

Ответника не е взел становище по иска, като не е депозирал писмен отговор в законоустановения срок, не се явява в първото по делото съдебно заседание и не е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие.

Видно от приложените по делото книжа, на ответника са били указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжата и неявяване в съдебно заседание.

От представените по делото многобройни писмени доказателства може да се направи извод за вероятната основателност на иска. Видно е от представения Договор за управление на социални услуги от 30.06.2014г., че между ищеца и ответника е наличен валидно сключен договор. Издадена е от ответника фактура с №0000000545 от 01.08.2016г., като няма доказателства същата да е заплатена. Горното се установява и от изслушаното вещо лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

По тези съображения, съдът установява наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по чл.239 от ГПК, поради което и претенцията следва да бъде уважена.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК на ответника следва да бъдат възложени разноските в производството, които възлизат на 1128.75 лева съгласно приложен списък за разноски.

 Съдът намира, че са налице предпоставките на чл.238 и чл.239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

Мотивиран от горното и на основание чл.238 и чл.239 от ГПК, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ОСЪЖДА Община Каварна, ЕИК:****, с адрес: гр.Каварна, ул.“Д.“ №**, представлявана от Кмета Н.Г.С. да заплати на  “СОНИК СТАРТ” ООД, ЕИК:**** със седалище и адрес на управление гр.С., ж.к.“Д.“, ул.“Р.“ №**със законен представител М.И.М.-Г., действаща чрез пълномощника си адв.М.П., сумата от 5968.75 (пет хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки) лева представляваща неизплатена фактура №0000000545/01.08.2016г. по договор за управление на социални услуги, ведно със законната лихва върху сумата от датата на подаване на исковата молба – 16.01.2017г.  до окончателното изплащане на задължението.

 ОСЪЖДА Община Каварна, ЕИК:****, с адрес: гр.Каварна, ул.“Д.“ №**, представлявана от Кмета Н.Г.С. да заплати на “СОНИК СТАРТ” ООД, ЕИК:**** със седалище и адрес на управление гр.С., ж.к.“Д.“, ул.“Р.“ №**със законен представител М.И.М.-Г., действаща чрез пълномощника си адв.М.П., сумата от 1128.75 (хиляда сто двадесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки) лева разноски по делото на основание чл.78 от ГПК и съгласно приложен списък.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Страната, срещу която е постановено неприсъствено решение може да поиска от Добрички окръжен съд, в едномесечен срок от връчването да го отмени, ако е била лишена от възможността да участва в делото при някоя от хипотезите на чл.240, ал.1 от ГПК.

На страните да се изпратят преписи от решението.

                                                  РАЙОНЕН  СЪДИЯ:……………………..