Н Е П Р Е С Ъ С Т В Е Н О   Р ЕШ Е Н И Е

 

гр. Каварна, 11.10.2019г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на дванадесети септември, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

при секретаря Елена Шопова  като разгледа докладваното от съдията Гр. дело № 16 по описа за 2019год. и за да се произнесе взе предвид следното: 

 

Производството е по чл.87, ал.3 от ЗЗД.

Гражданско дело №16/2019г. е образувано на основание искова молба с вх.№118/14.01.2019., подадена от С.С.Д. с ЕГН ********** ***, чрез адв.О.Б. ***, против С.М.Д. с ЕГН ********** ***, С.М.Б. с ЕГН ********** ***, И.М.Б. с ЕГН ********** *** и Н.Р.С. с ЕГН ********** ***.

В исковата молба ищецът излага, че е единствен наследник на майка си П.С.Д., починала на 14.09.2015г. Приживе -  на 12.03.1990г. тя прехвърлила на брат му В.С. В.по време на брака му с Ц.. М. В. жилищна сграда на един етаж, находящ се в гр.***, №11(сега №14), състояща се от три стаи и салон, както и стопанска сграда, понастоящем отразена в КК като две самостоятелни жилищни сгради с идентификатори ***.1 със ЗП от 63 кв.м. и ***.2 със застроена площ от 43 кв.м., ведно със стопанска сграда с идентификатор ***.3 с площ от 11 кв.м.

Ищецът излага още, че от датата на прехвърляне на имота нито брат му (починал на 15.09.2008г.), нито преживялата го съпруга Ц.. В. (починала на 08.06.2013г.) нито нейните наследници – ответниците по делото са изпълнявали поетите с договора задължения. Напротив ищецът твърди,че той  е издържал покойната си майка.

С оглед на горното, моли съда да развали сключения между наследодателката П.С.Д. и В.С. В.договор, поради неизпълнение от страна на ответниците, в качеството им на правоприемници на съпругата на приобретателя Ц.. М. В.а. Претендира разноски в производството.

В с.з., ищецът редовно призован се явява лично и се представлява от упълномощените адв.В.В. и адв.О.Б., които поддържат иска.

Ответниците С.М.Д., Стара М.Б., И.М.Б. и Н.Р.С., не са взели становище по исковете, като не са депозирали писмени отговори в законоустановения срок, не се явяват в първото по делото съдебно заседание и не са направили искане за разглеждането му в тяхно отсъствие.

Видно от приложените по делото книжа, на ответниците са били указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжата и неявяване в съдебно заседание.

От представените по делото писмени доказателства може да се направи извод за вероятната основателност на исковете. Ответниците не са изпълнил задължението си да гледат и издържат покойната П.С.Д., което безспорно се установи и от гласните доказателства.

По тези съображения, съдът установява наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по чл.239 от ГПК, поради което и претенцията следва да бъде уважена.

Съдът намира, че са налице предпоставките на чл.238 и чл.239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответниците.

Мотивиран от горното и на основание чл.238 и чл.239 от ГПК, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

Р   Е   Ш   И:

         РАЗВАЛЯ  на основание чл.87 ал.3 от ЗЗД поради неизпълнение, сключения на 12.03.1990г. договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, обективиран в нотариален акт №***г. на Балчишки районен съд, по силата на който П.С.Д. с ЕГН **********, починала на 14.09.2015г. (наследодател на ищеца С.С.Д. с ЕГН **********) е прехвърлила на В.С. В.с ЕГН **********, починал на 15.09.2008г. (наследодател на ответниците С.М.Д. с ЕГН **********, С.М.Б. с ЕГН **********, И.М.Б. с ЕГН ********** и Н.Р.С. с ЕГН **********),  следния недвижим имот: жилищна сграда, състояща се от три стаи, салон и стопанска сграда построени върху дворно място, парцел І-151, в кв.11 по регулационния план на гр.***, №11 (сега №14), понастоящем отразена в КК като две самостоятелни жилищни сгради с идентификатори ***.1 със ЗП от 63 кв.м. и ***.2 със застроена площ от 43 кв.м., ведно със стопанска сграда с идентификатор ***.3 с площ от 11 кв.м., срещу задължението на В. В.да поеме цялостната издръжка и гледане на майка си П.С.Д., като й осигури спокоен и нормален живот какъвто е водила до сега и правото на пожизнено обитаване върху една от стоите по неин избор.

УКАЗВА на ищеца в 6-месечен срок от влизане на съдебното решението в сила да извърши вписването му в Служба по вписвания гр.Каварна.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………