Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

гр. Каварна, 06.06.2018г.

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на двадесет и трети май две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш. като разгледа докладваното от съдията  гр.д. №162 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.16в, вр. чл.16б и чл.16а ЗСП.

Образувано е по молба на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Каварна с правно основание чл.16 в от Закона за социалното подпомагане за настаняване на П.И.Д.  с ЕГН ********** в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост – с.Б., общ.Каварна за срок от три години, считано от датата на влизане в сила на решението. Молбата е обоснована с твърденията, че заболяването на П.Д., понастоящем на 85 години е ******  и се характеризира с наличието на интелектуален дефицит. Същата е пълнолетна, но състоянието се  характеризира с изоставяне в развитието на цялостната психична дейност, преимуществено в интелектуално – мнестичната сфера, което предопределя невъзможността й да се грижи за себе си.

 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

 

От гореизложеното следва изводът, че за П.Д. е най – подходящо да бъде настанена в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост – с.Б., общ.Каварна, поради което депозираната молба подлежи на уважаване.

На основание чл. 16в, ал.7 от ЗСП следва да се определи срок за настаняването, като с оглед данните по делото съдът намира за подходящо, той да е три години считано от влизане в сила на настоящото решение.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

НАСТАНЯВА лицето П.И.Д. с ЕГН ********** в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост – с.Б., общ.Каварна, за срок от три години от влизане в сила на решението, на осн. чл.16б и чл.16в ЗСП.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд град Добрич в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………….