Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

гр. Каварна, 08.06.2018г.

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на двадесет и трети май две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

при секретаря Елена Шопова като разгледа докладваното от съдията  гр.д. №165 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.16в, вр. чл.16б и чл.16а ЗСП.

Образувано е по молба на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Каварна с правно основание чл.16 в от Закона за социалното подпомагане за настаняване на В.Х.  С.  с ЕГН ********** в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост – с.Българево, общ.Каварна за срок от три години, считано от датата на влизане в сила на решението. Молбата е обоснована с твърденията, че заболяването на  В.Х.  С.   датира  от  ранно детство,  изостанала в умственото си развитие от тогава. Проходила и проговорила с много голямо закъснение. Здравословното й състояние  се характеризира с изоставане  в развитието  на цялостната психична дейност, преимуществено в интелектуално-мнестичната сфера. Контактува словесно с другите  ползватели и персонал на институцията. Адаптирана е към условията на социалната услуга, която ползва от 05.05.1987г. Поведението й като цяло се характеризира като пасивно, с бавен мисловен процес, липса на трайна памет, неустойчиво внимание и бърза уморяемост. Поставена е под пълно запрещение с решение от 14.10.1998г. на състав на Окръжен съд гр. Добрич. С оглед липсата на близки, които да се грижат за защита правата и интересите й, както и да я представляват, Органът по настойничество и попечителство при Община Каварна е определил за нейн настойник Д.Н.П..

В о.с.з. молителят, поддържа сезиралата съда такава.

В о.с.з. заинтересованата страна  В.Х.С.    се явява, водена от назначения си настойник. По личното впечатление на решаващия съдебен състав констатира, че с лицето може да бъде осъществен словесен контакт и  в  събеседването,    заявява, че й харесва, грижат се нея добре и занапред желае да остане в дома.

В о.с.з. заинтересованата страна директор ДПЛУИ и представителя на Районна прокуратура,   молят  за уважаване на сезиралата съда молба и настаняване на запретеното лице в предложената институция, тъй като лицето няма близки и услугата е най-добрата алтернатива за нея.

В о.с.з.  настойника  Д.Н.П.,  моли за уважаване на сезиралата съда молба и настаняване на запретеното лице в предложената институция, тъй като лицето няма близки и услугата е най-добрата алтернатива за нея.

След съвкупна преценка на доказателствата по делото и становищата на страните, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

С влязло в законна сила решение от 14.10.1998г. на Окръжен съд, град Добрич  лицето В.Х.С.   е поставено под пълно запрещение.

Видно от експертно решение №0073 от  зас.013 от 23.01.1987г. на ТЕЛК СПЕЦ.ПСИХ. гр.София  лицето В.Х.  С.  е   диагностицирана с диагноза  „друга уточнена  олигофрения“/олигофрения към имбецилност/,  първа   група инвалидност, с чужда помощ, пожизнено.

От удостоверение изх.№ АО-02-60 от 29.01.2018 г. от Община Каварна се установява, че за настойник на пълно запретеното лице е определена Д.Н.П..

Представено и прието като доказателство по делото е и заявление до директора на дирекция „Социално подпомагане“ за ползване на социални услуги, делегирани от държавата дейност, подадено от настойника на В.Х.С.,  с което е отправено искане поставеното под пълно запрещение лице да ползва социалната услуга – настаняване в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост – с.Българево, общ.Каварна.

От удостоверение изх.№149 от 22.03.2018г. е видно, че в досието на лицето няма документи,  относно настаняването му в специализираната институция. В.С.    е вписана в Регистъра на настанените лица в ДПЛУИ под № 43 от 05.05.1987г., от която дата  е настанена в специализираната институция.

В становище настойникът Д.Н.П.   е изразила мотивирано мнение за настаняване на поставеното под запрещение негово поднадзорно лице, в предложената по делото социална институция, тъй като в същата му е осигурен пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, с възможност за подкрепа и изява от специалистите, които работят там. 

Приобщени към доказателствения материал са и представената по делото оценка на нуждите и потребностите на В.Х.  С., както и индивидуален план за грижи на лицето, съобразно изискванията на чл. 16, ал.5 ЗСП.

Въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки становището на страните, съдът намира следното от правна страна:

Разпоредбите на чл.16б и чл.16в ЗСП регламентират условията и реда за настаняване в специализирани институции и центрове от резидентен тип на пълнолетни лица, поставени под пълно запрещение, в случаите когато липсва подходяща с оглед спецификите на обследваните лица семейна среда, в която те да бъдат адекватно обгрижвани.

От съвкупния анализ на събраните по делото доказателства се установи, че обследваното лице страда от тежки и необратими здравословни проблеми  - „друга уточнена олигофрения“/олигофрения към имбецилност/,  първа   група инвалидност с чужда помощ, пожизнено.

Същото не може да се справя само и да задоволява базистните си потребности и да организира бита си, макар, че самостоятелно поддържа лична хигиена,  обличане, избор на облекло и хранене.    Няма близки, на които да разчита и които да могат да полагат съответните грижи за него.

С оглед събраните по делото доказателства и личните впечатления на съда, придобити по повод проведеното изнесено съдебно заседание, водят до извода, че настаняването на В.Х.С.     в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост – с.Българево, общ.Каварна е в неин най-добър интерес. Тя е пълнолетно лице, постановено под пълно запрещение. Контактува с другите потребители и разбира, какво й се говори, но не  е в състояние  да взема самостоятелни решения, да разбира свойството и значението на постъпките си,  както  и да ги ръководи. В Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост – с.Българево, общ.Каварна се предоставя необходимата жизнена среда, както и индивидуална грижа от съответните специалисти и е изготвен индивидуален план, относно грижите, които следва да се полагат за нея.

От гореизложеното следва изводът, че за В.Х.С.   е най – подходящо да бъде настанена в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост – с.Българево, общ.Каварна, поради което депозираната молба подлежи на уважаване.

На основание чл. 16в, ал.7 от ЗСП следва да се определи срок за настаняването, като с оглед данните по делото съдът намира за подходящо, той да е три години считано от влизане в сила на настоящото решение.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

НАСТАНЯВА лицето В.Х.С.   с ЕГН ********** в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост – с.Българево, общ.Каварна, за срок от три години от влизане в сила на решението, на осн. чл.16б и чл.16в ЗСП.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд град Добрич в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………….