Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна 15.06.2017 г.

 

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на шестнадесети май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА     

 

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора …………………, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 17 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба подадена от “***” ООД, ЕИК ***, със законен представител М.И.М.-Г., действаща чрез пълномощника си адв.М.П.,***, представлявана от Кмета Н.Г.С., с която е предявен иск с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД .

В исковата молба ищецът твърди, че„***“ ООД  е дружество, вписано в регистъра воден към Агенция за социално подпомагане, като доставчик на социална услуга „Център за обществена подкрепа“. Съгласно решение на Общински съвет град Каварна, ищецът е сключил на 30.06.2014г. с Община Каварна договор за управление на социални услуги с наименование „Център за обществена подкрепа“, със срок на договора 10  години, считано от датата на фактическото стартиране на социалните дейности. Със Заповед № РД 01-889/23.07.2014г. издадена от Агенция за социално подпомагане, е открит Център за обществена подкрепа в град Каварна, ул.“***“ №35, с капацитет 25 места, като капацитетът се определя и одобрява от Общинския съвет. Дейността на ЦОП се финансирала от Републиканския бюджет, според установени в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности. Средствата били целеви и постъпвали в общинския бюджет с цел финансиране на одобрените социални услуги. Съгласно чл.5 от сключения договор възложителят Община Каварна следвало да превежда на изпълнителя „***“ ООД дължимите месечни плащания до 10-то число на месеца, следващ отчетения, след представяне на фактура, технически и финансов отчет.

Ищецът твърди, че в изпълнение на договора е издал фактура №571/02.09.2016г. на стойност 3 581,25 лева за социална услуга извършена през месец септември 2016 год., но отпуснатите целеви средства не били преведени от община Каварна до 10-то число на следващият месец. С поведението си възложителя е нарушил сключения между страните договор, което му е дало основание за иницииране на процедурата по събиране на вземането по съдебен ред.

С изложените мотиви ищецът моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника община Каварна да му заплати  сумата от 3 581,25 лева, дължима по договор за управление на социална услуга извършена през месец септември 2016 год., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба до окончателното й издължаване. Претендира за присъждане на разноските сторени в производство.

В съд заседание ищецът, чрез процесуалния си представител адв.М.П. пледира за уважаване на иска като основателен и доказан с оглед събраните в процеса доказателства.

В срока по чл.131, ал.1 ГПК ответникът не депозира писмен отговор, не представя доказателства и не прави доказателствени искания. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител юрк.М.Г. не оспорва обстоятелството, че по сметка на община Каварна са постъпили претендираните от ищеца суми, дължими за предоставена услуга Център за обществена подкрепа, както и че същите не са му платени. Оспорва единствено целесъобразното разходване на конкретните средства с мотива, че държавната помощ е била предоставена за капацитет от 30 места, а през процесния период капацитета на центъра е бил непълен.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност и с оглед изявленията на страните, намира следното:

Със заповед РД01-889/23.07.2014г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, в сила от 01.09.2014г., е разрешено откриване на Център за обществена подкрепа в гр.Каварна, с капацитет 25 места.

Не е спорно между страните, а и от представените писмени доказателства се установява, че на 30.06.2014г. между ищеца „***” ООД и ответника Община Каварна е сключен договор за управление на социални услуги, по силата на който ищецът се е задължил да управлява социалните услуги Център за обществена подкрепа /ЦОП/ и Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ на територията на община Каварна и да осигурява качествено и ефикасно изпълнение на предоставяните социални услуги. Договорено е между страните, че обхватът на предоставяните социални услуги за всяка следваща финансова /календарна/ година ще се определят от страните в годишна програма за предоставяне на социалните услуги, която се договаря от страните съобразно бюджетната субсидия от Републиканския бюджет за държавно делегирани дейности. Договорът е сключен за срок от десет години, считано от датата на фактическото стартиране на социалните дейности чрез финансиране съобразно бюджетната субсидия от републиканския бюджет.

Съгласно чл.3, ал.1 от договора за предоставянето на социалните услуги и за изпълнението на годишната програма за предоставяне на социални услуги, възложителят предоставя на изпълнителя финансиране от общинския бюджет, съобразно субсидия от Републиканския бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности. Съгл. чл.5, ал.1 от договора възложителят се е задължил да превежда на изпълнителя дължимите месечни плащания до 10-то число на месеца следващ отчетния, след представяне на фактура и технически финансов отчет.

В изпълнение на договорните си задължения на 02.09.2016г. ищецът е издал фактура № 0000000571 за сумата 3 581.25 лв., с посочено основание  - плащане по договор за управление на социална услуга, за „Център за обществена подкрепа” с капацитет 15 /съгласно Заповед АСП РД01-0846/27.07.2016г./, за месец септември 2016г. Фактурата е получена от ответника на 07.09.2016г., видно от представената товарителница № 60338241888 на куриерска служба Спиди.

С оглед забавянето в плащанията за месеците януари-март 2016г. и възникнали проблеми във връзка със заплащане на разходите за ел.енергия и необходими ремонти на сградата,  ищецът е изпратил няколко писма до ответника /прил. на стр.14-16 от делото/  за провеждане на разговори и предприемане на действия за разрешаване на възникналите проблеми във връзка с изпълнение на договора. Отговор от страна на ответника не е последвал.

На 17.05.2016г.  ответникът е изпратил до ищеца предизвестие с изх.№РД-01-2923/2016г., за прекратяване на договора за управление на социални услуги от 30.06.2014г., на осн. чл.12, ал.4, подт.3, пр.2, поради неефикасно предоставяне на социалните услуги, с шестмесечно предизвестие.   

Посочените в предизвестието мотиви за прекратяване на договора, са дали повод на ищеца да поиска от Председателя на Държавна агенция за закрила на детето и от Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане извършването на проверка по компетентност за ефикасно предоставяне на социални услуги в общността /стр.18-19 от делото/.

 Установява се от представеното писмо изх.№26-00-0008/05.07.2016г., на ИД на АСП /л.20 от делото/, че извършената проверка е констатирала, че програмите и дейностите в ЦОП гр.Каварна са подбрани в съответствие с добрите социални практики, предоставянето на дейностите на социалните услуги в ЦОП са ефикасни и полезни за потребителите. В писмото е посочено още, че съгл. чл.18а от ЗСП, при възлагане управлението на услугата на външен доставчик, е необходимо предоставените бюджетни средства за нейната издръжка да се предоставят коректно, т.к. те са предназначени за обезпечаване на подкрепата и придружаването на децата и семействата в риск от ЦОП. Указано е на ответника, че наличието на отправено предизвестие за прекратяване на договора за управление на социалната услуга не е основание целевите средства да не се предоставят в периода на реално извършваната дейност, т.к тяхното предназначение е за работа с потребителите, за които е създадена услугата в гр.Каварна.

Дадената много добра оценка за работата на ЦОП Каварна, при извършената проверка се потвърждава и от показанията на разпитаната в с.з. свидетелка С.Н.П.. Същата заяви, че е работила в ЦОП Каварна от м.май 2016г. до 18.11.2016г., когато е прекратена дейността му. Свидетелката заяви, че когато е започнала работа капацитета на центъра е бил около 20-25 места, а след  извършените проверки, през месец август е бил намален. През месец септември центъра е работил съобразно намаления, но пълен капацитет. Качеството на предлаганата услуга е било много добро и полезно за потребителите, за което говорел факта, че децата посещавали с желание центъра и сами търсели услугите му.

Установява се от представената заповед № РД01-0846/27.07.2016г. на ИД на АСП, че считано от 01.09.2016 г. капацитета на Център за обществена подкрепа в гр.Каварна е намален от 25 на 15 места.

От извършената ССЕ, неоспорена от страните е приета от съда като компетентно изготвена и обоснована, се установява, че в Община Каварна по отношение на социална услуга ЦОП не е налице отделна самостоятелна партида, като паричните средства за социалната услуга, са част от постъпилата по партида „Обща субсидия” за Община Каварна за финансовата 2016г. Фактура № 0000000571/02.09.2016г. е начислена на приход от услуги при ищеца „***”, като предвид неосъществено погашение е налице вземане от клиента Общ.Каварна в размер на 3 581,25 лв. При извършената проверка при ответника е установено, че процесната фактура не е регистрирана като протекло стопанско събитие, не е регистриран счетоводен запис за начисляване на разход за извършване на посочената във фактурата услуга и не е извършено плащане от Община Каварна по посочената фактура към доставчика „***”.

При така установената фактическа обстановка, от правна страна съдът намира следното:

Предявеният иск черпи правното си основание в разпоредбата на чл.79, ал.1 от ЗЗД. Съобразно посочената разпоредба ако длъжникът не изпълни точно задължението си, кредиторът има право да иска изпълнението заедно с обезщетение за забавата или да иска обезщетение за неизпълнение.

 

 

В процесния случай от въведените в исковата молба твърдения, се установява, че е предявен иск, за осъждане на ответника за неточно изпълнение на задължението му по договор за предоставяне на социална услуга, като конкретното неизпълнение на задължението се изразява в  непревеждане от страна на Община Каварна към изпълнителя на социалната услуга на дължимите средства за м.септември 2016г. възлизащи в размер на 3 581.25 лева.

Не се спори в настоящото производство, а и от представените писмени доказателства безспорно се установява, че между страните е налице валидно сключен договор за управление на социални услуги, по който изпълнителят „***” ООД се е задължил да управлява социална услуга Център за обществена подкрепа на територията на община Каварна и да осигурява качествено и ефикасно изпълнение на предоставяните социални услуги, а възложителя община Каварна се е задължил да предоставя на изпълнителя финансиране от общинския бюджет, съобразно субсидия от Републиканския бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности.

От доказателствата по делото се установи по категоричен начин, че за срока на действието на договора ищецът е бил изправна страна по същия, като е предоставил договорената услуга в обема и с необходимото качество съгласно договореното между страните. От страна на ответника обаче е налице неизпълнение на договорното му задължение да преведе дължимото за месец септември плащане, в срок до 10-то число на месеца следващ отчетния.

Ответникът не оспорва обстоятелството, че не е превел дължимата сума, като горното е доказано по безспорен начин и от заключението на ССЕ.

С оглед така установеното съдът намира, предявения иск за осъждане на ответника община Каварна да заплати на ищеца „***” ООД  сумата от 3 581,25 лева, дължима по договор за управление на социална услуга извършена през месец септември 2016 год., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба до окончателното й издължаване, за основателен и доказан, поради което следва да го уважи в неговата цялост.

С оглед изхода от делото и на основание чл.78, ал.1 ГПК ответникът следва да заплати на ищеца направените и доказани разноски възлизащи в общ размер на 853.25 лв. - заплатена държавна такса, депозит за вещо лице и възнаграждение за един адвокат.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОСЪЖДА на основание чл.79, ал.1 от ЗЗД, ОБЩИНА КАВАРНА, ЕИК 000852697, със седалище гр.Каварна, ул.”Добротица” № 26, представлявана от Кмета Н.Г.С., да заплати на “***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. „***” № 9А, представлявано от М.И.М.-Г., действаща чрез пълномощника си адв.М.П., сумата от 3 581,25 лева (три хиляди петстотин осемдесет и един лева и двадесет и пет стотинки), представляваща неплатена сума по фактура № 0000000571/02.09.2016г. по договор за управление на социална услуга за месец септември 2016г., ведно със законната лихва  върху сумата от датата на подаване на исковата молба - 16.01.2017 г. до окончателно изплащане.

ОСЪЖДА ОБЩИНА КАВАРНА, ЕИК 000852697, със седалище гр.Каварна, ул.”Добротица” № 26, представлявана от Кмета Н.Г.С., да заплати на “***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. „***” № 9А, представлявано от М.И.М.-Г., действаща чрез пълномощника си адв.М.П., на основание чл.78, ал.1 от ГПК сумата 853,25 лв. /осемстотин петдесет и три лева и двадесет и пет стотинки/,  представляваща сторените по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………....